Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitim başlamıştır. Ufuk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bu programında eğitim görmek isteyen öğrencilerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.

 Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Teknikerliği , Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu programda Zorunlu İngilizce Hazırlık uygulanmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

 Günümüzde teknolojik ve tıbbi gelişmeler doğrultusunda, hastalıkların tanı ve tedavisinde Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi anabilim dalları büyük önem kazanmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında yetiştireceğimiz teknikerler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital SubstraksiyonAnjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda Nükleer Tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapi’de (Simülatör, Lineer Akselatörvb) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar olmaları hedeflenmektedir. 
     Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı” Önlisans diploması verilecektir. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Program Kazanımları

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                                Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımı ile ilgili basamakları listeler

3) Tıbbi görüntülemede kullanılan yöntemleri eksiksiz açıklar

4) Mesleki alan terminolojisini etkin bilir.

5) Alanında kullanılan görüntüleme cihazlarının güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur ve ortaya çıkan sorunları tespit eder, listeler ve uygun çözüm yolları üretir.

6) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranır.

1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2) Tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımı ile ilgili basamakları listeler.

3) Tıbbi görüntülemede kullanılan yöntemleri eksiksiz açıklar.

4) Mesleki alan terminolojisini etkin bilir.

5) Alanında kullanılan görüntüleme cihazlarının güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur ve ortaya çıkan sorunları tespit eder, listeler ve uygun çözüm yolları üretir.

6) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranır.

7) Tıbbi görüntülemede kullanılan tüm cihaz ve ekipmanları hazırlama ve kullanma ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.

8) Radyasyon güvenliği ile ilgili mevcut kılavuzlara göre güvenli ortam oluşturur.

9) Tıbbi görüntüleme tetkiklerini doğru uygular ve görüntüleme cihazlarını kullanır.

10) Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri çalışma sorumluluğuna sahip olur.

11) Yapılan tetkiklerin kaydını ve arşivlenmesini yapar.

12) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

13) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye  uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

14) Bireysel çalışabilme becerisine sahiptir ve çalışma gruplarında sorumluluk alır.

15) Radyoloji cihazlarının kalibrasyonu,bakımı ve aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

16) Tıbbi görüntüleme alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirme becerisi kazanır.

17) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

18) Mezun olduktan sonra edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

19) Öğrenim gereksinimlerinin belirler ve karşılar.

20) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

21) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

22) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

23) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

24) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

25)Tıbbi görüntüleme alana özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

26) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

27) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

28) Tıbbi görüntüleme alanında cihaz ve ekipmanları kurallarına ve tekniklere uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

29) Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar, istenilen görüntüleme yöntemlerini doğru uygular ve sonuçları ekip üyeleri ile paylaşır.

30) Alanı ile ilgili kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

31) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1) Tıbbi görüntülemede kullanılan tüm cihaz ve ekipmanları hazırlama ve kullanma ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.

2) Radyasyon güvenliği ile ilgili mevcut kılavuzlara göre güvenli ortam oluşturur.

3) Tıbbi görüntüleme tetkiklerini doğru uygular ve görüntüleme cihazlarını kullanır

4) Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji birimlerinde ekip üyeleri çalışma sorumluluğuna sahip olur.

5) Yapılan tetkiklerin kaydını ve arşivlenmesini yapar

6) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

7) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye  uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Bireysel çalışabilme becerisine sahip olur ve çalışma gruplarında sorumluluk alır.

2) Radyoloji cihazlarının kalibrasyonu,bakımı ve aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır

3) Tıbbi görüntüleme alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirme becerisi kazanır.

4) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1) Mezun olduktan sonra edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2) Öğrenim gereksinimlerinin belirler ve karşılar.

3) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

4) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

4)Tıbbi görüntüleme alana özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

1) Tıbbi görüntüleme alanında cihaz ve ekipmanları kurallarına ve tekniklere uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmasını sağlar.

2) Radyoloji tetkiki öncesi hastayı hazırlar, istenilen görüntüleme yöntemlerini doğru uygular ve sonuçları ekip üyeleri ile paylaşır.

3) Alanı ile ilgili kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

4) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "Radyolojik tetkik yapan bölümlerde", Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler; Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Seçmeli
SEÇ107
TEMEL SAĞLIK
2
2
1
Mesleki
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Mesleki
TGT101
KİMYA
2
3
1
Mesleki
TGT105
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I
3
4
1
Mesleki
TGT107
GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ YAPISI
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
1
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TGT114
RADYOLOJİK FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
TGT102
RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA
2
1
2
Mesleki
TGT104
RADYOLOJİK ANATOMİ
2
2
2
Mesleki
TGT106
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II
5
6
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Seçmeli
SEÇ201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
TGT201
RADYOTERAPİ
2
4
3
Mesleki
TGT203
NÜKLEER TIP
2
4
3
Mesleki
TGT207
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III
7
15
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
TGT202
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV
14
28
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FF1 ya da FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Aslı YARCI GÜRSOY

Dr.Öğr.Üyesi Doğaç KARAGÜVEN

Öğr.Gör.Kemal ÖZÖZLÜ

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

TOPL.

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM105

0

0

4

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

11

SHM103

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7

TGT101

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

SHM101

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TGT105

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

7

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

7

SEC107

0

0

4

3

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

0

14

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM102

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TGT106

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT102

1

1

0

0

4

1

4

0

0

3

4

3

1

4

4

30

TGT104

4

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

10

TGT108

4

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

SEC108

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

6

SEC104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

8

SHM207

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

8

TGT207

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT201

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TGT203

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

7

TGT202

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                      Tıbbi Görüntüleme Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X