Tıbbi Görüntüleme Teknikleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitim başlamıştır. Ufuk Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bu programında eğitim görmek isteyen öğrencilerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kişiler olmaları beklenir.

 Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Teknikerliği , Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu programda Zorunlu İngilizce Hazırlık uygulanmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

 Günümüzde teknolojik ve tıbbi gelişmeler doğrultusunda, hastalıkların tanı ve tedavisinde Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi anabilim dalları büyük önem kazanmıştır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında yetiştireceğimiz teknikerler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital SubstraksiyonAnjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda Nükleer Tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapi’de (Simülatör, Lineer Akselatörvb) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar olmaları hedeflenmektedir. 
     Bu programdan mezun olan öğrencilere “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı” Önlisans diploması verilecektir. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Program Kazanımları

1. Tıbbi görüntülemeye özgü tıbbi terim ve terminolojiye hakim olabilmek

2. Tıbbi görüntülemeye özgü yöntemleri, uygulama öncesi hazırlığı ile yöntem ve testlerin analizlerini yapabilecek bilgiye sahip olmak

3.İnsan vücudunun metabolizması ve çalışma prensibi hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli olan temel tıbbi girişimleri yapabilecek bilgiye ve düşünsel yapıyı kazanmak

4. Tıbbi görüntüleme öncesi hasta uygunluğunu (hazırlığını) sağlayabilmek

5. Testlerin uygulaması sırasında oluşan hataları ayıklamak ve oluşan sorunları giderebilmek

6. Tıbbi görüntülemeye ait bütün araç ve sistemleri kurallarına ve tekniklerine uygun şekilde kullanarak kalite kontrollerini ve bakımını yapabilmek

7. Analiz sonrası dezenfeksiyon ile sterilizasyon tekniklerini uygulayabilmek

8. Gelişen teknoloji ile eski teknikleri harmanlayarak yeni sisteme ayak uydurabilmek

9. İlk yardım bilgisi ile gerekli durumlarda kullanım becerisine sahip olabilmek

10. Mesleki yetki ve sorumluluklarına sahip olmak

11. Tıbbi görüntülemeye ait tüm bilgi ve becerileri kazanarak hekim tarafından hasta sağlığı açısından istenen tahlil ve tetkikleri tek başına yapabilme

12. Hayat boyu yeni bilgilere ve değişimlere açık bir birey olabilme ve ülke ve dünyada değişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilme kabiliyetinin gelişmesi

13. Tarihi ve sosyal değerlere saygılı, sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürütülebilmesi açısından sağlık personeli ve hasta ile etkili iletişimi kurabilen, gerektiğinde sağlık personeli ile takım çalışmasını yapabilen sorumluluk bilincine sahip olabilmek

14. Alanı ile ilgili olarak sağlık, güvenlik, risk değerlendirmesi yapabilmek ve çevre koruma bilgisine sahip olarak karşılaşılan sorunlara sosyal sorumluluk duygusuyla hızlı cevap bulabilme yeterliliğine sahip olabilmek

15. Mesleki etik kurallar çerçevesinde görüntüleme çalışmalarını düzgün ve uygun şekilde yapabilmek

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "Radyolojik tetkik yapan bölümlerde", Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey geçiş sınavlarına giren öğrenciler YÖK tarafından belirlenen ve dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin "Biyoloji" ve "Hemşirelik Hizmetleri" bölümlerine geçerek lisans tamamlayabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEÇ101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Seçmeli
SEÇ107
TEMEL SAĞLIK
2
2
1
Mesleki
TGT101
KİMYA
2
3
1
Mesleki
TGT103
TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ
2
4
1
Mesleki
TGT105
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
1
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TGT114
RADYOLOJİK FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ104
İŞLETME
2
2
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
TGT102
RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA
2
1
2
Mesleki
TGT104
RADYOLOJİK ANATOMİ
2
2
2
Mesleki
TGT106
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II
5
5
2
Mesleki
TGT108
GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARININ YAPISI
2
1
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Seçmeli
SEÇ201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
TGT201
RADYOTERAPİ
2
4
3
Mesleki
TGT203
NÜKLEER TIP
2
4
3
Mesleki
TGT207
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III
9
15
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Mesleki
TGT202
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV
14
30
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F, FF1 ya da FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr.Sadi GÜNDOĞDU

Prof. Dr.Berk GÜÇLÜ

Öğr.Gör.Kemal ÖZÖZLÜ

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

TOPL.

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM105

0

0

4

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

11

SHM103

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7

TGT101

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

SHM101

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TGT105

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

7

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

7

SEC107

0

0

4

3

0

0

4

0

3

0

0

0

0

0

0

14

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM102

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TGT106

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT102

1

1

0

0

4

1

4

0

0

3

4

3

1

4

4

30

TGT104

4

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

10

TGT108

4

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

SEC108

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

6

SEC104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

8

SHM207

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

8

TGT207

4

4

4

4

4

4

4

2

0

3

4

3

1

4

4

49

TGT201

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TGT203

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

7

TGT202

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Bilgi

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri

1

x

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

1

Beceri

2

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

2

3

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

3

4

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

5

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

6

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

  2

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

2