İlk ve Acil Yardım


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim – Öğretim yılında eğitime başlamıştır. İlk ve Acil Yardım Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2007-2008 öğretim yılında öğretime açılmıştır. İlk ve Acil Yardım Programının amacı hastalık ya da kaza anında hastane öncesi uygulanacak acil tedavi ve bakım hizmetini vermektir. Ayrıca hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla uygun posizyonda, uygun ekipmanlarla immobilisazyonunu gerçekleştirerek hastaneye taşınmayı sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, amacıyla Ufuk Üniversitesi Hastanesinde, Ankara İl’inde diğer hastaneler ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar.  

Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine İlk ve Acil Yardım Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olan öğrenciler, Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, hayat kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale sağlayabilecek profesyonel düzeyde elemanları yetiştirmektir. 

Program Kazanımları

İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                                Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2) Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

3) Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir.

4) Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.

5) Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.

6) Acil aracın mekanik, teknik donanımı ve ambulans sürüş tekniklerini bilir.

7) Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ile ilgili uygulamaları çözümler.

8) Hastane öncesi acil bakımı organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olur.

9) Mesleği ile ilgili stres ile başa çıkabilme yolları konusunda bilgiye sahip olur.

10) Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. 

11) Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.

1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2) Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

3) Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir.

4) Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.

5) Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.

6) Acil aracın mekanik, teknik donanımı ve ambulans sürüş tekniklerini bilir.

7) Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ile ilgili uygulamaları çözümler.

8) Hastane öncesi acil bakımı organizasyonu ve yönetimi konusunda bilgiye sahip olur.

9) Mesleği ile ilgili stres ile başa çıkabilme yolları konusunda bilgiye sahiptir.

10) Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. 

11) Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir.

12) Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur.

13) Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme yöntemlerini uygular.

14) Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsi-antisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar.

15) EKG ritim analizi yapar, ritimlere uygun acil bakım becerisine sahip olur.

16) Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur.

17) Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun malzeme kullanma ve pozisyon verebilme becerisine sahip olur.

18) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

19) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım

uygular.

20) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

21) Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

22) Hastane öncesi acil bakımda yetkisi dahilindeki ilaç ve sıvıları uygular.

23) Olağan dışı durumlarda iç ve dış paydaşlarla takım çalışması yapar ve bireysel sorumluluk alır.

24) Mesleki ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

25) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

26) Ekip arkadaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

27) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

28) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

29) Acil yardım gerektiğinde kendisini, hastayı ve hasta yakınlarını psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

30) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

31) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

32) Acil durumlarda olay yerine hızla ulaşarak, olay yeri ve hastayı değerlendirir, ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle transportunu sağlar.

33) Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir ve uygular.

34) Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

35) İş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1) Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur.

2) Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme yöntemlerini uygular.

3) Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsi-antisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar.

4) EKG ritim analizi yapar, ritimlere uygun acil bakım becerisine sahip olur.

5) Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur.

6) Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun malzeme kullanma ve pozisyon verebilme becerisine sahip olur.

7) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

8)Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2) Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

3) Hastane öncesi acil bakımda yetkisi dahilindeki ilaç ve sıvıları uygular.

4) Olağan dışı durumlarda iç ve dış paydaşlarla takım çalışması yapar ve bireysel sorumluluk alır.

 

Öğrenme Yetkinliği

1) Mesleki ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.

2) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Ekip arkadaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

4) Acil yardım gerektiğinde kendisini, hastayı ve hasta yakınlarını psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1) Acil durumlarda olay yerine hızla ulaşarak, olay yeri ve hastayı değerlendirir,  ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle transportunu sağlar.

2) Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir ve uygular.

3) Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahiptir.

4) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

İstihdam Olanakları

İlk ve Acil Yardım Programından mezun olanlar Özel ve Tüzel Hastanelerin Acil Servislerinde, 112 Acil İl Ambulans İstasyonlarında, Hava ambulanslarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ÜST DERECE POGRAMLARINA GEÇİŞ

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi,  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Seçmeli
SEÇ115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Mesleki
AAB101
ACİL HASTA BAKIMI I
4
6
1
Mesleki
AAB105
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I
3
4
1
Mesleki
AAB109
RESÜSTASYON
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
SHM106
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Mesleki
AAB102
ACİL HASTA BAKIMI II
3
4
2
Mesleki
AAB106
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II
2
2
2
Mesleki
AAB110
TRAVMA
4
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEC209
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I
3
3
3
Seçmeli
SEC211
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI
3
4
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
AAB201
ACİL HASTA BAKIMI III
5
10
3
Mesleki
AAB207
MESLEKİ UYGULAMA I
6
10
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC202
BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II
2
2
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
AAB202
MESLEKİ UYGULAMA-II
10
26
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof.Dr.Burak AKAN
  • Dr.Öğr.Üyesi Gülhan AKSOY SARAÇ
  • Öğr.Gör.Mukaddes BOZKURT
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SHM105

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

TUR101

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB105

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

AAB101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

AAB109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

SHM107

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC109

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

AAB106

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

AAB102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

AAB110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

0

0

SEC110

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

AAB207

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

3

0

SEC205

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC209

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

AAB202

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

3

0

SEC202

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                                  İlk ve Acil Yardım Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X