Fizyoterapi


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002 - 2003 Eğitim – Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fizyoterapi Bölümü de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2008 - 2009 öğretim yılında öğretime açılmıştır. Bu programın amacı; fizik tedavi gerektiren hastaların gerekli tedavilerini uygun tedavi programına uygun bir şekilde yerine getirebilecek  teknik eleman yetiştirmektir.

   Fizyoterapi Programına her yıl 45 kontenjan alınmaktadır. Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Fizyoterapi Teknikeri, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Fizyoterapi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar, hastaneler, özel dal merkezleri ve yaşlı bakımı veren kuruluşların ( evde bakım, huzurevi, gündüz bakım evi vb. )  fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde  uzman gözetiminde çalışabilirler.

Program Kazanımları

1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

4) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

5) Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip olmak ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

6) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi'nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

7) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

8) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

9) Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı; sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olma.

10) Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilmek.

11) Kas iskelet, sinir sistemleri yapısını ve genel özelliklerini bilmek, bu sistemlere bağlı hastalıklarda öykü değerlendirmesi yapabilmek ve uygun fizyoterapi programını uygulayabilecek beceriye sahip olmak.

12) Fizik tedavide değerlendirmede kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilecek beceriye sahip olmak.

13) Fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların, ısıtıcı ve soğutucu ajanların kullanım,endikasyon ve kontraendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını ve hangi hastalara uygulanıp, uygulanmayacağı hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak.

14) İnsan anatomisi ve fizyoterapiye özgü tıbbi terimler ve terminoljiyi kullanabilmek.

15) Gerektiğinde ilk ve acil yardım uygulaması yapabilecek temel bilgi ve beceriye sahip olmak.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, hastaneler, özel dal merkezleri ve yaşlı bakımı veren kuruluşların ( evde bakım, huzurevi, gündüz bakım evi vb. )  fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde  uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Hemşirelik, Fizyoterapi bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC101
ÇEVRE KORUMA
2
2
1
Mesleki
FTT101
FİZİK TEDAVİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3
9
1
Mesleki
FTT109
MASAJ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJ UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Mesleki
FTT104
HİDROTERAPİ-BALNEOTERAPİ
3
3
2
Mesleki
FTT106
KİNEZYOLOJİ
3
3
2
Mesleki
FTT108
ORTEZ-PROTEZ VE REHABİLİTASYON
2
2
2
Mesleki
FTT110
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ I
4
4
2
Mesleki
FTT112
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ
1
1
2
Mesleki
FTT114
TEDAVİ EDİCİ HAREKETLER
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM203
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Seçmeli
SEÇ201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Mesleki
FTT201
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ II
3
4
3
Mesleki
FTT203
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
3
4
3
Mesleki
FTT205
ÇOCUK HASTALIKLARI REHABİLİTASYONU
3
3
3
Mesleki
FTT207
ROMATİZMAL HASTALIKLARI REHABİLİTASYON
3
3
3
Mesleki
FTT209
ORTAPEDİK REHABİLİTASYON
3
4
3
Mesleki
FTT211
KARDİYAK-PULMONER REHABİLİTASYON
3
3
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
4
Mesleki
FTT202
KLİNİK UYGULAMA
18
28
Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan UZUNKULAOĞLU
  • Öğr. Gör. Kemal ÖZÖZLÜ
  • Öğr. Gör. Remzi Kağan YÜCEL

 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM101

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

SHM105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

SHM107

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

SHM109

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FTT101

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

3

0

2

0

FTT109

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FTT104

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

FTT106

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

2

0

3

0

FTT108

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

2

2

0

3

0

FTT110

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

0

FTT112

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

3

1

0

FTT114

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

SEC106

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM203

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

FTT201

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

0

FTT203

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT205

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT207

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT209

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT211

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

SEC205

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

   FTT202

2

3

0

3

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Bilgi

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

1

Bilgi

 

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

3

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

4

x

 

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri

1

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

1

Beceri

 

2

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

2

 

 

3

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

 

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

 

2

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

 

2

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

1

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

1

Yetkinlik

(Alana özgü yetkinlik)

 

  2

x

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

2