Fizyoterapi


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002 - 2003 Eğitim – Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fizyoterapi Bölümü de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2008 - 2009 öğretim yılında öğretime açılmıştır. Bu programın amacı; fizik tedavi gerektiren hastaların gerekli tedavilerini uygun tedavi programına uygun bir şekilde yerine getirebilecek  teknik eleman yetiştirmektir.

Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Fizyoterapi Teknikeri, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Fizyoterapi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar, hastaneler, özel dal merkezleri ve yaşlı bakımı veren kuruluşların ( evde bakım, huzurevi, gündüz bakım evi vb. )  fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde  uzman gözetiminde çalışabilirler.

Program Kazanımları

FİZYOTERAPİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                       Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) Fizyoterapi temel yöntemleri ile ilgili uygulamalara ait kavram ve terimleri bilir.

2)İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

3) Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının temel kuramsal bilgisini kullanır.

4) İnsan vücudu ile ilgili temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

5) Hastalarda kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların yapısı ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

6) Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan cihazları tanır ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edecek bilgiye sahip olur.

7) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır.

8) Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

1) Fizyoterapi  temel yöntemleri ile ilgili uygulamalara ait kavram ve terimleri bilir.

2) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

3) Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının temel kuramsal bilgisini kullanır.

4) İnsan vücudu ile ilgili temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

5) Hastalarda kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların yapısı ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

6) Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan cihazları tanır ve bunlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edecek bilgiye sahip olur.

7) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır.

8) Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

9) Hasta tedavisinde, fizyoterapi uygulamalarının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli beceriye sahip olur.

10) Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara uygulamada beceri sahibi olur.

11)Fizyoterapi hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların kullanımı hususunda beceri kazanır.

12) Fizyoterapi ile ilgili temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmada beceri sahibi olur.

13) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

14) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

15) Ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirir.

16) Fizyoterapi  alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür.

17) Diğer sağlık profesyonellerinin denetimi doğrultusunda fizyoterapi ile ilgili mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

18) Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip, mesleki gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

19) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

20) Fizyoterapi alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etme bilincine sahip olur.

21) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

22) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

23) Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

24) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

25) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

26) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

27) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

28) Tedavi öncesi hastaya gerekli bilgiyi verir ve hastayı tedaviye uygun olarak hazırlar.

29) Fizyoterapi  araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini yapar en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

30) Fizyoterapi hastalarına ait verilerin toplanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, etik ilke ve mesleki değerlere uygun hareket eder.

31) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1) Hasta tedavisinde, fizyoterapi uygulamalarının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli beceriye sahip olur.

2) Fizyoterapide kullanılan temel egzersizleri hastalara uygulamada beceri sahibi olur.

3) Fizyoterapi hastalarında kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların kullanımı hususunda beceri kazanır.

4) Fizyoterapi ile ilgili temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanmada beceri sahibi olur.

5) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

6) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirir.

2) Fizyoterapi  alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür.

3) Diğer sağlık profesyonellerinin denetimi doğrultusunda fizyoterapi ile ilgili mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

 

Öğrenme Yetkinliği

1) Alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip, mesleki gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

2) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

3) Fizyoterapi alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etme bilincine sahip olur.

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

3) Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

4) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

7) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

 

Alana Özgü Yetkinlik

1) Tedavi öncesi hastaya gerekli bilgiyi verir ve hastayı tedaviye uygun olarak hazırlar.

2) Fizyoterapi  araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini yapar en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

3) Fizyoterapi hastalarına ait verilerin toplanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, etik ilke ve mesleki değerlere uygun hareket eder.

4) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, hastaneler, özel dal merkezleri ve yaşlı bakımı veren kuruluşların ( evde bakım, huzurevi, gündüz bakım evi vb. )  fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde  uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Mesleki
FTT101
FİZİK TEDAVİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3
9
1
Mesleki
FTT109
MASAJ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJ UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Mesleki
FTT104
HİDROTERAPİ-BALNEOTERAPİ
3
3
2
Mesleki
FTT106
KİNEZYOLOJİ
3
3
2
Mesleki
FTT108
ORTEZ-PROTEZ VE REHABİLİTASYON
2
2
2
Mesleki
FTT110
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ I
3
4
2
Mesleki
FTT112
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ
1
1
2
Mesleki
FTT114
TEDAVİ EDİCİ HAREKETLER
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM203
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Seçmeli
SEÇ201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Mesleki
FTT201
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ II
3
4
3
Mesleki
FTT203
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
2
4
3
Mesleki
FTT205
ÇOCUK HASTALIKLARI REHABİLİTASYONU
2
3
3
Mesleki
FTT207
ROMATİZMAL HASTALIKLARI REHABİLİTASYON
2
3
3
Mesleki
FTT209
ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
2
4
3
Mesleki
FTT211
KARDİYAK-PULMONER REHABİLİTASYON
2
3
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2
2
4
Mesleki
FTT202
KLİNİK UYGULAMA
14
26
Ölçme ve Değerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Öğr. Gör. Remzi Kağan YÜCEL
  • Öğr. Gör. Reyhan ERTÜRK
  • Öğr. Gör. Tuğçe BOZKURT
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM101

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

0

SHM105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

SHM107

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

SHM109

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FTT101

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

3

0

2

0

FTT109

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FTT104

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

FTT106

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

2

0

3

0

FTT108

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

2

2

0

3

0

FTT110

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

0

FTT112

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

3

1

0

FTT114

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

SEC106

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM203

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

FTT201

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

2

3

2

0

FTT203

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT205

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT207

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT209

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

FTT211

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

3

1

0

2

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

SEC205

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

   FTT202

2

3

0

3

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                              Fizyoterapi Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X