Anestezi


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Anestezi programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime açılmıştır. Anestezi Programındaki öğrenciler, eğitimleri boyunca temel tıp derslerinin yanı sıra kendi programlarına yönelik teorik dersler almakta ve Dr.Rıdvan Ege Hastanesi ameliyathanesinde ortopedi, göğüs ve kalp cerrahisi, üroloji, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, göz, kadın hastalıkları ve doğum, plastik cerrahi kliniklerinin ameliyathanelerinde uygulamalı olarak çalışmaktadır.Bu programdan mezun olan öğrencilere “Anestezi Teknikeri” Önlisans diploması verilmekte olup, bunlar özel ve kamuya ait hastanelerde istihdam edilmektedir.

Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Anestezi, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Anestezi Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar başta, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde Anestezi öncesi hasta ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapabilme, derlenme odasında hastanın tüm hayati fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve yoğun bakım veya hasta odasına nakline kadar geçen süreçte hasta güvenliğinin sağlanması anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeyde ülke koşullarına uygun, ameliyat sonrası dönemde de hastanın ağrısının sağaltımında anestezi doktoru ile işbirliği içerinde çalışabilme gibi mesleki alanlarda eğitim alırlar. Bu program, önlisans düzeyinde eğitim vermektedir. Öğrencilerine Anestezi Teknikerliği mesleği ile ilgili ,mesleki uygulamaya ilişkin mesleki etik değerlere bağlılık ve hastalarla iyi iletişim kurma gibi aktarılabilir deneyimler kazandırılır.

Program Kazanımları

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                        Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1)İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2)Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

3)Anestezide kullanılan cihazın çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.

4)Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.

5)Her hastanın özelliğine göre anestezi öncesi hazırlık-anestezi uygulaması ve anestezi sonrasında hastanın takibinde temel noktaları eksiksiz açıklar

6)Ortaya çıkan ilgili sorunları tespit edip listeleyebilir ve uygun çözüm yolları üretir

7)Anestezi öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaya ilişkin bilgilerin takibinin önemini bilir ve kaydeder.

8)Reanimasyonda hasta kabulü, takibi ve ortaya çıkan beklenmedik olayları öngörerek, uygun çıkarımlarda bulunur.

9)Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşmaya ilgi göstererek, meslek hayatı boyunca yeni bilgiler öğrenir.

10)Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuatı bilerek, mesleki etik kurallara uygun davranır.

 1) İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir.

2) Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.

3) Anestezide kullanılan cihazın çalışma mekanizması ve bakımı ile ilgili basamakları listeler.

4) Anestezi uygulaması sırasında vücuttaki temel hemodinamik parametrelerin izlenmesi ve sıvı replasmanı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu hakkında temel bilgileri tanımlar.

5) Her hastanın özelliğine göre anestezi öncesi hazırlık-anestezi uygulaması ve anestezi sonrasında hastanın takibinde temel noktaları eksiksiz açıklar

6) Ortaya çıkan ilgili sorunları tespit edip listeleyebilir ve uygun çözüm yolları üretir

7) Anestezi öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaya ilişkin bilgilerin takibinin önemini bilir ve kaydeder.

8) Reanimasyonda hasta kabulü, takibi ve ortaya çıkan beklenmedik olayları öngörerek, uygun çıkarımlarda bulunur.

9) Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşmaya ilgi göstererek, meslek hayatı boyunca yeni bilgiler öğrenir.

10) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuatı bilerek, mesleki etik kurallara uygun davranır.

11) Anestezi kullanılan tüm cihaz ve ekipmanları hazırlama ve kullanma ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.

12) Anestezi alanında edindiği bilgi becerileri kullanarak hasta verilerini takip eder.

13) Alanı ile ilgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip ekibiyle paylaşarak çözümü üretir.

14) Ameliyathane kurallarını mevcut kılavuzlara göre uygular ve güvenli ortam oluşturur.

15) Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular ve ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlama becerisine sahip olur.

16) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

17) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

18) Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

19) Alanı ile ilgili cihazları tanıyarak basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

20) Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.

21) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

22) Eğitim sürecinin sonunda edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

23) Öğrenme gereksinimleri belirler ve karşılar.

24) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder, kendini yeniler ve devamlı öğrenme bilincine sahip olur.

25) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

26) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

27) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

28) Anestezi alanına özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

29) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

30) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

31)Anestezi ile ilgili cihaz ve ekipmanları kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

32) Anestezi öncesi hazırlık-anestezi uygulaması ve anestezi sonrasında hastanın takibini yapar.

33) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

34) Alanı ile ilgili kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1)Anestezi kullanılan tüm cihaz ve ekipmanları hazırlama ve kullanma ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.

2)Anestezi alanında edindiği bilgi becerileri kullanarak hasta verilerini takip eder.

3) Alanı ile ilgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip ekibiyle paylaşarak çözüm üretir.

4) Ameliyathane kurallarını mevcut kılavuzlara göre uygular ve güvenli ortam oluşturur.

5)Temel monitörizasyon yöntemlerini uygular ve ileri monitörizasyon gereçlerini hazırlama becerisine sahip olur.

6)Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

7) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

2) Alanı ile ilgili cihazları tanıyarak basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

3) Uygulanacak Anestezi yöntemi basamaklarını listeler.

4) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1) Eğitim sürecinin sonunda edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2) Öğrenme gereksinimleri belirler ve karşılar.

3) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder, kendini yeniler ve devamlı öğrneme bilincine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

4) Anestezi alanına özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

 1) Anestezi ile ilgili cihaz ve ekipmanları kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

2) Anestezi öncesi hazırlık-anestezi uygulaması ve anestezi sonrasında hastanın takibini yapar.

3) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

4) Alanı ile ilgili kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

İstihdam Olanakları

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi,  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Mesleki
ANS105
ANESTEZİK FARMAKOLOJİ
2
3
1
Mesleki
ANS107
ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLAR
5
9
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
SHM106
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
ANS106
KLİNİK ANESTEZİ I
7
9
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
ANS205
KLİNİK ANESTEZİ II
2
4
3
Mesleki
ANS207
REANİMASYON I
4
4
3
Mesleki
ANS211
ANESTEZİ UYGULAMA I
8
14
3
Mesleki
ANS213
SİSTEM HASTALIKLARI
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
ANS204
ANESTEZİ UYGULAMA II
9
19
4
Mesleki
ANS206
REANİMASYON II
3
9
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof. Dr. Emre Göksan PABUÇCU
  • Dr. Öğr. Üyesi Seda ARSLAN
  • Öğr. Gör. Dr. Esra ÖCAL
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

1

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

2

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

SHM105

2

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

ANS107

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

ANS105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

3

0

0

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SEC101

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

1

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC103

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

TAR106

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANS106

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

SEC104

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC108

3

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

SEC106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

ANS207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

2

3

2

ANS211

0

0

0

0

0

3

2

1

3

2

1

3

3

3

3

ANS213

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

3

ANS205

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

SEC203

3

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

SEC207

2

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   ANS204

0

0

0

0

0

3

2

1

3

2

1

3

3

3

3

  ANS206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

3

2

3

2

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Anestezi Teknikleri Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X