Elektronörofizyoloji


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Elektronörofizyoloji Programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğretime açılmıştır. Nörolojik hastalıklar ortalama yaşam süresinin uzadığı günümüzde tüm dünyada  en çok araştırma yapılan ve en fazla insanın maruz kaldığı hastalık gruplarındandır.  Bu nedenle konusunda özel eğitim almış teknisyenlere  hem ülkemizde hem de yurt dışında  oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçecek kişilerin insan sağlığı ve ilişkileri konusunda ilgili, mesleki performanslarının yüksek ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Elektronörofizyoloji bölümünde eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler Fizyoloji, Kognitif Nörofizyoloji, Anatomi, Elektrofizyolojik ve Nörogörüntüleme Verilerinin Analizi, Elektronörofizyoloji, Nöroloji konularında eğitim görmektedirler.

 Bölüm dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Elektronörofizyoloji Teknikeri,  Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Elektronörofizyoloji Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Programdan mezun olanlar başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi,  pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler.

Program Kazanımları

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ HİZMETLERİ  PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                                Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1)Tanı ve tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli temel  anatomi ve fizyoloji ve nöroloji  bilgisine sahiptir ve bu bilgiye uygulama sırasında nasıl ulaşacağını bilir.

2)Mesleki alanda tanı ve tedavide  kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli tıbbi ve teknik terminolojiyi bilir.

3)Tanı ve tedavi alanında kullanılan cihazlara bağlı riskler konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

4)Tanı ve tedavi için gerekli olan nörolojik ve diğer sistem hastalıkları bilgisine sahip olur.

5)Çalışma ortamı ve çevrenin biyogüvenliği için tüm prosedürleri bilir.

6)Kendi alanındaki yasal mevzuata uygun şekilde davranmayı bilir.

1) Tanı ve tedavi alanında kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli temel  anatomi ve fizyoloji ve nöroloji  bilgisine sahiptir ve bu bilgiye uygulama sırasında nasıl ulaşacağını bilir.

2) Mesleki alanda tanı ve tedavide kullanılan cihazların etkin kullanımı için gerekli tıbbi ve teknik terminolojiyi bilir.

3) Tanı ve tedavi alanında kullanılan cihazlara bağlı riskler konusunda yeterli bilgiye sahip olur.

4) Tanı ve tedavi için gerekli olan nörolojik ve diğer sistem hastalıkları bilgisine sahip olur.

5) Çalışma ortamı ve çevrenin biyogüvenliği için tüm prosedürleri bilir.

6) Kendi alanındaki yasal mevzuata uygun şekilde davranmayı bilir.

7) Yetkisi dahilinde hastayı kabul etme, hastayı tetkik için hazırlama hususunda gerekli beceriye sahip olur.

8) Elektronörofizyoloji laboratuvarında kullanılan tüm cihazların ölçümlere hazır hale getirme becerisi kazanır.

9) Laboratuvardaki tetkiklerde kullanılacak gerekli tüm elektrot, bağlantı kabloları ve tek kullanımlık elektrotları hazırlama ile doğru ve güvenli bir biçimde kullanabilme becerisi kazanır.

10) Laboratuvarda istenen tetkiklerini ve hasta kayıtlarını, raporlanma sürecine kadar takip ve kontrolünü yürütür.

11) Tanı ve tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak çalışma ortamı ve çevrenin biyogüvenliği için tüm prosedürleri uygulayabilir.

12) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

13) Acil durumlarda ihtiyacı olanlara kılavuz ve yönergeye uygun ilk yardım ve acil bakım

 uygular.

14) Elektronörofizyoloji uygulamaları sırasında bireysel çalışabilme ve grup içinde sorumluluk alabilir.

15) Mesleki alanındaki cihaz, araç ve gereçleri tanıma ve basit aksaklıklarını giderme konusunda yetkinlik kazanır.

16) Elektronörofizyoloji alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.

17) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik olan etkinlikleri yürütür.

18) Mezuniyet sonrası öğrendiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

19) Eğitim ihtiyaçlarını belirler ve karşılar.

20) Öğretimini bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki başka bir mesleğe yönlendirir.

21) Yaşam boyu öğrenme bilinci ile hareket ederek alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip kendini sürekli yenileme bilincine sahip olur.

22) Çalışma ortamındaki hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ve yakınları ile etik çerçevede etkin bir iletişim becerisine sahip olur.

23) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

24) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak bu dilde alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

25) Elektronörofizyoloji alanın özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekipteki çalışanlara aktarır.

26) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

27) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

28)Hekim kontrolü altında tanı ve tedavi amacıyla EEG-EMG laboratuvarındaki cihazların kullanımında gereken yeterli bilgi düzeyine ve pratik bilgiye sahip olur.

29) Elektronörofizyoloji laboratuarında kullanılan tüm cihazları ölçümlere hazır hale getirir.

30) İstenilen elektronörofizyolojik tetkikleri,  prosedürlerine uygun olarak uygulayarak güvenli bir biçimde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1)Yetkisi dahilinde hastayı kabul etme, hastayı tetkik için hazırlama hususunda gerekli beceriye sahip olur.

2)Elektronörofizyoloji laboratuarında kullanılan tüm cihazların ölçümlere hazır hale getirme becerisi kazanır.

3)Laboratuvardaki tetkiklerde kullanılacak gerekli tüm elektrot, bağlantı kabloları ve tek kullanımlık elektrotları hazırlama ile doğru ve güvenli bir biçimde kullanabilme becerisi kazanır.

4)Laboratuvarda istenen tetkiklerini ve hasta kayıtlarını, raporlanma sürecine kadar takip ve kontrolünü yürütür.

5)Tanı ve tedavi hizmeti alan bireylerin kişisel haklarına saygılı olacak şekilde hizmet almasını sağlayacak  çalışma ortamı ve çevrenin biyogüvenliği için tüm prosedürleri uygular.

6) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

7) Acil durumlarda ihtiyacı olanlara kılavuz ve yönergeye uygun ilk yardım ve acil bakım uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1)Elektronörofizyoloji uygulamaları sırasında bireysel çalışabilme ve grup içinde sorumluluk alır.

2)Mesleki alanındaki cihaz, araç ve gereçleri tanıma ve basit aksaklıklarını giderme konusunda yetkinlik kazanır.

3)Elektronörofizyoloji alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.

4) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik olan etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1)Mezuniyet sonrası öğrendiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2)Eğitim ihtiyaçlarını belirler ve karşılar.

3)Öğretimini bir ileri eğitim düzeyine  veya aynı düzeydeki başka bir mesleğe yönlendirir.

4)Yaşam boyu öğrenme bilinci ile hareket ederek alanı ile ilgili gelişmeleri takip edip kendini sürekli yenileme bilincine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1)Çalışma ortamındaki hekim,meslektaşları,diğer sağlık çalışanları ve hasta ve yakınları ile etik çerçevede etkin bir iletişim becerisine sahip olur.

2) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

3)Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak bu dilde alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4)Elektronörofizyoloji alanına özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekipteki çalışanlara aktarır.

5)Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6)Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

1)Hekim kontrolü altında tanı ve tedavi amacıyla EEG-EMG laboratuvarındaki cihazların  kullanımında gereken yeterli teorik  ve pratik bilgiye sahip olur.

2)Elektronörofizyoloji laboratuarında kullanılan tüm cihazları ölçümlere hazır hale getirir.

3)İstenilen elektronörofizyolojik tetkikleri,  prosedürlerine uygun olarak uygulayarak güvenli bir biçimde kullanır.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar başta nöroloji olmak üzere, KBB, psikiyatri, fizik tedavi,  pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin elektroensefalografi, uyarılmış potansiyelleri, elektronöromiyografi, introperatif monitorizasyon ve uyku- polisomnografi ünitelerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Seçmeli
SEÇ103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Mesleki
ENF101
ELEKTRONOROFIZYOLOJI-1
3
7
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM102
FARMAKOLOJİ
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
ENF102
BİYOFİZİK
2
2
2
Mesleki
ENF106
ELEKTRONOROFIZYOLOJi II
4
6
2
Mesleki
ENF108
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ I
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
ENF201
KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ II
2
2
3
Mesleki
ENF203
NÖROLOJİ
4
5
3
Mesleki
ENF205
ELEKTRONOROFIZYOLOJI III
6
12
3
Mesleki
ENF207
İŞLEVSEL NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
3
4
3
Mesleki
ENF211
SİSTEM HASTALIKLARI I
3
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
ENF202
DUYUSAL UYARILMIŞ POTANSİYELLER
4
8
4
Mesleki
ENF204
KLİNİK ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ UYGULAMALARI
10
14
4
Mesleki
ENF206
SİSTEM HASTALIKLARI II
4
6
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Harf Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Öğr.Gör.Aycan YÜKSEL

Öğr.Gör.Müge KESKİN

Öğr.Gör.Fatma Efsun TANAÇAN

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

2

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM105

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

ENF101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC103

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

2

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF102

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

ENF104

3

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF106

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

2

3

3

ENF108

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

SEC108

0

0

0

3

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

0

0

0

ENF203

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF205

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

2

0

0

0

ENF207

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

3

0

0

ENF209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC211

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

ENF204

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

ENF206

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ENF208

3

3

3

3

3

3

0

0

0

2

0

0

3

0

0

SEC206

0

0

0

2

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                             Elektronörofizyoloji Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

 

X

2

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X