Patoloji Laboratuvar Teknikleri


Genel Bilgi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır.Patoloji Laboratuvar Teknikeri, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesini sağlayan ve bu konularda patoloji uzmanına yardımcı olan yardımcı sağlık teknikeridir. Programın amacı, meslekle ilgili laboratuvarlarda çalışacak, yeni teknoloji ve teknikleri uygulayabilecek yeterliliğe sahip yardımcı sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

 Programda öğretim dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece

Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili
Program Kazanımları

PATOLOJİ TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                    Pprogramı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

 

 

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) Dokuların normal yapı ve işlevleriyle ilgili temel bilgiye sahip olabilme ve bu bilgiyi hücre ve doku düzeyinde çözümler.

2) Mesleki alan terminolojisini etkin kullanır.

3) Histopatolojik doku takibi yöntemlerini bilir ve aksaklıklara çözüm üretir.

4) Depolama, arşivleme laboratuvarın güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahip olur.

5) Histopatolojik temel kuramsal bilgiyi kullanır.

6) Alanındaki temel bilimsel bilgiye sahiptir ve mesleki hayatında bilgiye ulaşmayı bilir.

7) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranmayı bilir.

 

1) Dokuların normal yapı ve işlevleriyle ilgili temel bilgiye sahip olabilme ve bu bilgiyi hücre ve doku düzeyinde çözümler.

2) Mesleki alan terminolojisini etkin kullanır.

3) Histopatolojik doku takibi yöntemlerini bilir ve aksaklıklara çözüm üretir.

4) Depolama, arşivleme laboratuvarın güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahiptir.

5) Histopatolojik temel kuramsal bilgiyi kullanır.

6) Alanındaki temel bilimsel bilgiye sahiptir ve mesleki hayatında bilgiye ulaşmayı bilir.

7) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranır.

8) Histopatoloji laboratuvarında inceleme için örneklerin alınması, değerlendirme için uygun yöntemlerin uygulanması ve saklanması hususunda gerekli beceriye sahip olur.

9) Patoloji alanında aldığı temel seviyedeki kuramsal ve pratik bilgileri aynı alanda bir üst seviyeye veya aynı seviyedeki bir alanda kullanabilme becerisi kazanır.

10) Histopatolojik rutin teknikleri takip etmede kullanılan belli başlı özel kimyasal solüsyon ve boyaları hazırlar.

11) Laboratuvar güvenliği kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

12) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

13) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

14) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilk yardım ve acil bakım uygular.

15) Bireysel çalışabilme becerisine sahiptir ve çalışma gruplarında sorumluluk alır.

16) Mesleki alanıyla ilgili cihazları tanıma ve basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

17) Patoloji alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.

18) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

19) Mezun olduktan sonra edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

20) Öğrenim gereksinimlerinin belirler ve karşılar.

21) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

22) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

23) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme becerisi kazanır.

24) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

25) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

26) Histopatolojik alana özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

27) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

28) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

29) Histopatolojik alanda biyolojik materyal alma, saklama ve taşınmaları konusunda Mesleki alanıyla ilgili yeterli bilgi düzeyiyle alanındaki temel kurallara ve pratik bilgiye sahip olur.

30) Analiz çözeltilerini hazırlar.

31) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

32) Patoloji laboratuvarındaki araç gereçleri kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

33) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1)Histopatoloji laboratuvarında inceleme için örneklerin alınması, değerlendirme için uygun yöntemlerin uygulanması ve saklanması hususunda gerekli beceriye sahip olur.

2) Patoloji alanında aldığı temel seviyedeki kuramsal ve pratik bilgileri aynı alanda bir üst seviyeye veya aynı seviyedeki bir alanda kullanabilme becerisi kazanır.

3) Histopatolojik rutin teknikleri takip etmede kullanılan belli başlı özel kimyasal solüsyon ve boyaları hazırlar.

4) Laboratuvar güvenliği kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

5) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

6) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

7) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilk yardım ve acil bakım uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Bireysel çalışabilme becerisine sahiptir ve çalışma gruplarında sorumluluk alır.

2) Mesleki alanıyla ilgili cihazları tanıma ve basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

3) Patoloji alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.

4) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.

 

Öğrenme Yetkinliği

1) Mezun olduktan sonra edindiği temel bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2) Öğrenim gereksinimlerinin belirler ve karşılar.

3) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

4) Yaşam boyu öğrenme bilincinin gerektirdiği gibi teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekim, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Alanına özgü temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojisini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

4) Histopatolojik alana özgü düşünce ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ekip çalışanlarına aktarır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

1) Histopatolojik alanda biyolojik materyal alma, saklama ve taşınmaları konusunda mesleki alanıyla ilgili yeterli bilgi düzeyiyle alanındaki temel kurallara ve pratik bilgiye sahip olur.

2) Analiz çözeltilerini hazırlar.

3) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve strerilizasyon tekniklerini uygular.

4) Patoloji laboratuvarındaki araç gereç kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

5) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "Patoloji Laboratuvarlarında", adli tıp kurumlarında bulunan Patoloji Laboratuvarlarında "Patoloji Laboratuvar Teknikeri" olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler, Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Zorunlu
İNG101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Mesleki
PLT101
GENEL PATOLOJİ
2
6
1
Mesleki
PLT103
TIBBİ BİYOLOJİ
2
2
1
Mesleki
PLT105
HİSTOLOJİ
3
6
1
Mesleki
PLT109
MİKROBİYOLOJİ
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Seçmeli
SEÇ106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEÇ108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
PLT102
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ
3
4
2
Mesleki
PLT104
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI I
2
3
2
Mesleki
PLT106
LABORATUVARDA BİLGİSAYAR
3
3
2
Mesleki
PLT110
KİMYA
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
3
Seçmeli
SEC201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
PLT203
İMMÜNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
2
4
3
Mesleki
PLT205
PATOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMALARI II
2
6
3
Mesleki
PLT207
MAKROSKOPİK DİSEKSİYON
2
4
3
Mesleki
PLT209
ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ
2
3
3
Mesleki
PLT211
GENEL SİTOLOJİ
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
4
Seçmeli
SEC203
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
PLT206
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ III
14
26
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr.Öğr.Üyesi Seda USUBÜTÜN

Öğr.Gör.Simge ÇELEBİ AYLA

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                               Patoloji Laboratuvar Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

2

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X