Tıbbi Laboratuvar Teknikleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ufuk Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bu programı tercih edecek bireylerin biyoloji,  kimya ve sağlık bilimleri alanlarına ilgi duyması, hassasiyet ve dikkat gerektiren laboratuvar çalışmalarında bir ekibin parçası olarak görev almak istemesi ve kapalı ortamlarda (Laboratuvar) çalışabilmesi beklenmektedir.

Programda öğretim dili Türkçedir.  

Kazanılan Derece

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Teknikerliği , Ön Lisans

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır. Bu programda Zorunlu İngilizce Hazırlık uygulanmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Bu program, ülkemizde hastane laboratuvar ile kliniklerinde araştırma merkezleri ve enstitülerde donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş bir bölümdür. Tüm kliniklerle bağlantılı olarak çalışan laboratuvarlarda; doğru preparasyon, doğru tanı prensibi uygulanmaktadır. Yeni geliştirilen bir çok tekniklere hakim olarak her türlü vücut materyali ile çalışabilen eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır.Donanımlı teknik personele ihtiyacın hızla arttığı gün geçtikçe daha fazla idrak edilmektedir. Bu program donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip Tıbbi Laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

 TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

                                       DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                                                                Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye hakim, mesleki hayatında bilgiye ulaşmayı bilir ve değerlendirme bilgisine sahip olur.

2) İnsanda sistemlerin normal fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgiye hakim, bu bilgiler ışığında alınan örneklerde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak hastalıklarla ilişkilendirir.

3) Tıbbi Laboratuvarda manuel ve otomatik analiz yöntemlerini bilir ve oluşabilecek aksaklıklarda çözüm üretir.

4) Kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilecek bilgi donanımına sahip olur.

5) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranır.

 

 

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye hakim, mesleki hayatında bilgiye ulaşmayı bilir ve değerlendirme bilgisine sahip olur.

2) İnsanda sistemlerin normal fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgiye hakim, bu bilgiler ışığında alınan örneklerde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak hastalıklarla ilişkilendirir.

3) Tıbbi Laboratuvarda manuel ve otomatik analiz yöntemlerini bilir ve oluşabilecek aksaklıklarda çözüm üretir.

4) Kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilecek bilgi donanımına sahip olur.

5) Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranır.

6)  Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Hematoloji vb laboratuvarlar ile kan alma odalarında inceleme yapılması için gerekli örneklerin alınması, değerlendirme yöntemlerinin uygulanması hususunda gerekli beceriye sahip olur.

7) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

8) Teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji vb)  analiz yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.

9) Tıbbi laboratuvarda rutin tetkikleri yapar, örnek takibini yapar, analizi sonuçlandırır ve hastalıklarla ilişkisini kurar.

10) Bulguları doğru bir şekilde elde eder, düzenler, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunar.

11) Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

12) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

13) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım

uygular.

14) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür ve gerektiğinde çalışma gruplarında sorumluluk alır.

15) Alanıyla ilgili cihazları tanıma ve basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

16) Tıbbi laboratuvar alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak bağımlı veya bağımsız verilen görevleri yerine getirir.

17) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimleri için gerekli etkinlikleri yürütür.

18) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

19) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

20) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

21) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

22) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

23) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

24) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

25) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

26) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

27) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

28) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli temel ve pratik bilgi, kural ve beceriye sahip olur.

29) Analiz öncesi manuel ve otomatik çalışmaların çözeltilerini hazırlar.

30) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

31) Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular.

32) Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

33) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1)  Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Hematoloji vb laboratuvarlar ile kan alma odalarında inceleme yapılması için gerekli örneklerin alınması, değerlendirme yöntemlerinin uygulanması hususunda gerekli beceriye sahip olur

2) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

3) Teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji vb)  analiz yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.

4) Tıbbi laboratuvarda rutin tetkikleri yapar, örnek takibini yapar, analizi sonuçlandırır ve hastalıklarla ilişkisini kurar.

5) Bulguları doğru bir şekilde elde eder, düzenler, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunar.

6) Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

7) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

8) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür ve gerektiğinde çalışma gruplarında sorumluluk alır.

2) Alanıyla ilgili cihazları tanıma ve basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır.

3) Tıbbi laboratuvar alanında sahip olduğu temel bilgiyi kullanarak bağımlı veya bağımsız verilen görevleri yerine getirir.

4) Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimleri için gerekli etkinlikleri yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

1) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

2) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

3) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4) Teknoloji ve bilimdeki gelişmeleri takip eder ve kendini devamlı yenileme bilincine sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanının gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.

4) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

1) Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli temel ve pratik bilgi, kural ve beceriye sahip olur.

2) Analiz öncesi manuel ve otomatik çalışmaların çözeltilerini hazırlar.

3) Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

4) Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular.

5) Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

6) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "tüm laboratuvarlarda", adli tıp kurumlarında mevcut olan laboratuvarlarda "Tıbbi Laboratuvar Teknikeri" olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler;Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
TAR105
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Seçmeli
SEÇ103
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
1
Mesleki
TLB101
LABORATUVAR KİMYASI I
3
3
1
Mesleki
TLB103
TIBBİ BİYOLOJİ
2
3
1
Mesleki
TLB109
MİKROBİYOLOJİ 1
3
6
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM108
LABORATUVARDA GÜVENLİK
2
1
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TAR106
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
2
2
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
TLB102
LABORATUVAR KİMYASI II
3
3
2
Mesleki
TLB106
LABORATUVARDA BİLGİSAYAR
3
3
2
Mesleki
TLB108
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
2
2
2
Mesleki
TLB112
GENEL BİYOKİMYA
3
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM207
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
3
Seçmeli
SEÇ205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
TLB209
PARAZİTOLOJİ
2
4
3
Mesleki
TLB211
NÜKLEER TIP
1
2
3
Mesleki
TLB215
MİKROBİYOLOJİ II
4
5
3
Mesleki
TLB217
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I
3
4
3
Mesleki
TLB219
BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİKLER
2
3
3
Mesleki
TLB221
PATOLOJİ
3
5
3
Mesleki
TLB223
HEMATOLOJİ
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEÇ210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
TLB206
TIBBİ LABORATUVARDA ORGANİZASYON
1
2
4
Mesleki
TLB218
TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II
11
26
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2  notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL 

Öğr.Gör. Fulya ÖZDEMİR

Öğr.Gör.Gençay SEVİM

Ders - Program Kazanımları Matrisi

DERS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

TOPL.

TUR101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

SHM105

0

0

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

8

SHM103

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

7

SHM107

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TLB103

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

TLB101

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

7

TLB109

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

7

SEC103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

0

7

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

ING102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TAR106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

TLB112

3

4

4

4

4

2

4

4

0

2

4

3

2

2

3

45

TLB114

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB106

0

1

0

0

2

0

3

1

0

0

0

2

0

0

1

10

SEC108

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

6

SEC104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 SEC106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

1

8

SHM201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

4

8

 SHM207

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

8

TLB215

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB209

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB217

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TLB219

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

TLB221

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB211

2

0

3

0

2

4

4

0

0

3

0

0

0

0

1

21

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2

0

7

SEC203

0

0

0

0

2

0

0

4

0

0

0

0

4

1

1

13

TLB218

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

4

49

TLB210

1

2

3

3

3

3

2

2

0

3

2

3

1

3

3

34

TLB206

4

4

4

4

4

4

4

3

0

4

4

2

2

2

2

47

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                                  Tıbbi Laboratuvar Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

2

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

X

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X