Ameliyathane Hizmetleri


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi 2002-2003 Eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Ameliyathane teknikleri programı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı olarak 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğretime açılmıştır. Sağlık kuruluşlarının ameliyathane teknikleri, işletmenin temel prensipleri yanında, ameliyat öncesi,ameliyat sonrası araç ve gereçlerin hazırlanması, sterilizasyonu, muhafazası, kayıtların tutulmasını etkin bir şekilde uygulayacak, iş güvenliği, çevre koruma, verimlilik ve kalite gerekliliğine uygun cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme becerisine sahip, teknolojiyi saha da uygulayabilecek teknik donanımda ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyathane hizmetleri bölümünde eğitim süresi iki yıldır. Öğrenciler, fizyoloji, anatomi, cerrahi hastalıklar bilgisi,ameliyathane teknolojisi ve cihaz ekipmanları, ameliyathane uygulamaları, enfeksiyon hastalıkları gibi verilerin analizi konularında eğitim görmektedirler. 

Bölüm dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Ameliyathane Hizmetleri, Ön Lisans 

Derece Seviyesi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ufuk Üniversitesine Ameliyathane Hizmetleri Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Okulumuza başvuran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları not transkripti ve ders içerikleri ile başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00, ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

Program Profili

Bu program elemanlarının yetiştirilmesi ile kamu, vakıf, özel sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetleri sınıfı, personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Program Kazanımları

 AMELİYATHANE HİZMETLERİ  PROGRAMI

                    DÜZEYİ: Önlisans , TYYÇ: 5. Düzey , EQF-LLL: 5. Düzey , QF-EHEA:Kısa Düzey

                   Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir.

Sınıflandırılmış

Sıralı

TYYÇ DÜZEY

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

5. DÜZEY (ÖNLİSANS  EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

1) Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan temel bilimler bilgisine sahip olur.

2) Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı ve cerrahi müdahale yöntemleri bilgisine sahip olur.

3) Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini; ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilir 

4) Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulama bilgisine sahip olur.

5) Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir.

6) Tıbbi cihazlarla güvenli çalışma için gerekli tedbirleri alabilme, ameliyathanede olası tehlikeleri önleme bilgisine sahip olur.

7) Alanıyla ilgili temel mesleki terminolojiyi bilir.

8) Alanıyla ilgili etik ilkeleri ve yasal mevzuatı bilir.

 

1) Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan temel bilimler bilgisine sahip olur.

2) Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı ve cerrahi müdahale yöntemleri bilgisine sahip olur.

3) Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini; ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilir. 

4) Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulama bilgisine sahip olur.

5) Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir. 

6) Tıbbi cihazlarla güvenli çalışma için gerekli tedbirleri alabilme, ameliyathanede olası tehlikeleri önleme bilgisine sahip olur.

7) Alanıyla ilgili temel mesleki terminolojiyi bilir.

8) Alanıyla ilgili etik ilkeleri ve yasal mevzuatı bilir.

9) Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapar.

10) Ameliyat sonrası hasta transferi için araç ve gereç kullanır.

11) Ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğini sağlar.

12) Ameliyat sonrası cerrahi alet, malzemeleri ve cihazları yeniden kullanıma hazır hale getirir.

13) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

14) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

15) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

16) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak görev tanımında yer alan görevleri bağımsız olarak yürütür.

17) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

18) Sorumluluğu altında çalışanların ameliyathane hizmetleri alanında mesleki olarak gelişimlerine yönelik etkinliklerde sorumluluk alır.

19) Ameliyathane hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

20) Ameliyathane hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirir.

21) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

22) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

23) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

24) Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

25) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

26) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için ameliyathane hizmetleri alanında proje ve etkinliklere katkı verir.

27) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

28) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

29) Ameliyathane hizmetleri alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

30) Ameliyathane hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

31) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

32) Ameliyathane hizmetleri alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

33) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

BİLGİ

(Kuramsal, Olgusal)

- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLERİ

(Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

-  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.

-  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

1) Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapar.

2) Ameliyat sonrası hasta transferi için araç ve gereç kullanır.

3) Ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında asepsi –antisepsi vb. kurallar çerçevesinde hastanın ve ekibin güvenliğini sağlar.

4) Ameliyat sonrası cerrahi alet, malzemeleri ve cihazları yeniden kullanıma hazır hale getirir.

5) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

6) Sağlıklı yaşam ve iş verimliliğinin artması için düzenli fiziksel aktivite yapma becerisi kazanır.

7) Çalışma ortamında; acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular.

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak görev tanımında yer alan görevleri bağımsız olarak yürütür.

2) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

3) Sorumluluğu altında çalışanların ameliyathane hizmetleri alanında mesleki olarak gelişimlerine yönelik etkinliklerde sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

 1) Ameliyathane hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2) Ameliyathane hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirir.

3) Öğrenimini aynı düzeydeki bir mesleğe veya bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

4) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1) Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

2) Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

3) Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

4) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için ameliyathane hizmetleri alanında proje ve etkinliklere katkı verir.

5) Ana dilini, mesleğine yönelik sözlü ve yazılı iletişimde iyi düzeyde kullanır.

6) Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenerek vatandaşlık bilincini oluşturur.

Alana Özgü Yetkinlik

1) Ameliyathane hizmetleri alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2) Ameliyathane hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

3) Ameliyathane hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

4) Ameliyathane hizmetleri alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

5) Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

 Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde “Ameliyathane Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler,  Acil Yardım ve Afet Yönetimi,  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
2
2
1
Zorunlu
SHM101
TIBBİ FİZİK
2
3
1
Zorunlu
SHM103
FİZYOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
SHM105
ANATOMİ
2
3
1
Zorunlu
SHM107
TIBBİ TERMİNOLOJİ
2
2
1
Zorunlu
SHM109
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
2
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEC111
SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ
2
2
1
Seçmeli
SEC115
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
2
2
1
Mesleki
AMH101
CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-I
4
5
1
Mesleki
AMH103
TEMEL MİKROBİYOLOJİ
3
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
2
2
2
Zorunlu
SHM104
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
2
2
2
Zorunlu
STJ101
YAZ STAJI UYGULAMALARI
-
8
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
2
2
2
Seçmeli
SEC106
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
2
1
2
Seçmeli
SEC108
İLK YARDIM
2
2
2
Mesleki
AMH102
CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II
4
4
2
Mesleki
AMH104
AMELİYATHANE UYGULAMALARI BİLGİSİ
5
5
2
Mesleki
AMH106
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
2
2
2
Mesleki
AMH108
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
SHM201
MESLEK ETİĞİ
1
1
3
Zorunlu
SHM203
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
2
2
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
2
2
3
Seçmeli
SEC201
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
3
Seçmeli
SEC205
İLETİŞİM
2
2
3
Mesleki
AMH201
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I
6
14
3
Mesleki
AMH203
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI I
3
7
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
2
2
4
Seçmeli
SEC210
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
2
4
Mesleki
AMH202
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II
9
20
4
Mesleki
AMH204
AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ CİHAZ VE EKİPMANLARI II
3
6
Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları,  ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir.

Başarı not çizelgesi

Rakamla Not Katsayısı Başarı Har f Notu

90-100 4,00 AA

80-89 3,50 BA

70-79 3,00 BB

65-69 2,50 CB

60-64 2,00 CC

55-59 1,50 DC

50-54 1,00 DD

0-49 0,00 FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

Olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

 Programdan mezun olacak öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FF1 ve FF2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalıdır. Ayrıca 30 iş günü 240 saat yaz stajını yapmış olması gerekmektedir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi
  • Prof. Dr. Arif Hikmet SÜER
  • Prof. Dr. Hakan ÖMEROĞLU
  • Dr.Öğr.Üyesi İrfan Şafak BARLAS
Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TUR101

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING101

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM109

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM103

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM105

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH101

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3

2

3

3

3

AMH103

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM107

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

SEC205

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

TUR102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ING102

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC111

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TUR102

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH102

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

3

2

3

3

3

AMH104

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

2

3

2

3

3

SEC108

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC106

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

SEC102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAR201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEC205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SHM201

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH108

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

0

3

0

0

3

SHM104

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

2

AMH203

0

0

0

2

0

3

0

0

0

2

0

3

3

3

3

SHM205

2

0

0

3

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

SHM203

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

SEC201

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

2

0

0

0

TAR202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMH201

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

AMH202

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

AMH204

0

0

0

2

0

3

0

0

0

2

0

3

3

3

3

SEC208

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

SEC206

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

SHM101

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0: Desteklemiyor    1:Düşük Seviyede Destekliyor   2:Orta Seviyede destekliyor   3:Yüksek seviyede destekliyor

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

                                                                   Ameliyathane Hizmetleri Program Yeterlilikleri

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

BİLGİ(Kuramsal, Olgusal)

1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

3

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

5

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

6

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X