TAR102


Course Title Course Code Program Level
HISTORY OF ATATÜRK'S PRICNIPLES AND REVOLUTIONS II TAR102 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
28 - - - - - 28 2 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu ders öğrenciye, Atatürk dönemi ve sonrası Türk Devrimini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele alarak, rejimin güvencesi olan genç kuşağa Cumhuriyet ve tarih bilincini öğretmeyi amaçlar.
Course Content Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreciyle Atatürk ilke ve inkılâpları ve Atatürk sonrası siyasi gelişmeleri inceler.
Learning Outcomes (LO) 1.Cumhuriyetin ilanıyla ilk yıllarındaki siyasi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur. 2.Saltanat ve Hilafet kurumları arasındaki farkları öğrenir ve bu kurumların kaldırılması süreçlerini değerlendirir. 3.Çok partili siyasal denemeleri öğrenir. 4.Cumhuriyete karşı oluşan Şeyh Sait ve Menemen Olayı gibi gelişmelerin sebep ve sonuçlarını değerlendirir. 5.Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Modernleşmesi sürecini mukayese ederek öğrenir. 6.Hukuk Devriminin sebep ve sonuçlarını kavrar. 7.Atatürk Dönemi’ndeki ekonomik gelişmeleri öğrenir. 8.Eğitim ve kültür alanında yapılan devrimleri ve sonuçlarını kavrar. 9.Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini değerlendirir. 10.Atatürk’ün bütünleyici ve temel ilkelerini öğrenir. 11.Atatürk sonrası siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeleri değerlendirir. 12.II.Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlaırnı öğrenir.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyet’in İlanı
2. Week Cumhuriyet’in İlanına Tepkiler ve Hilafetin Kaldırılması
3. Week Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Olayı ve Atatürk’e Suikast Girişimi
4. Week Serbest Cumhuriyet Fırkası, Menemen Olayı ve Atatürk-İnönü Ayrılığı
5. Week Devrimler ve Hedeflerine Genel Bir Bakış ve Hukuk Devrimi
6. Week Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler
7. Week Ekonomik Alanda Yapılan Devrimler ve Sonuçları
8. Week Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler (giyim kuşam, şapka giyilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, soyadı kanunu vb.)
9. Week Dış Politika İlkeleri , Türk-Yunan Mübadelesi ve Musul Sorunu
10. Week Balkan ve Sadabat Paktı, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay Sorunu
11. Week Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
12. Week İsmet İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı
13. Week Demokrat Parti ve Kıbrıs Barış Harekatı
14. Week 1960’tan Günümüze Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. A.AFETİNAN, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990. İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987. JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türkçeye Çeviren Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1986. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2003. SONYEL; Salâhi R., Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl N., Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Türkçesi, Cüneyt Akalın, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2005. ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2003
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)