TAR101


Course Title Course Code Program Level
HISTORY OF ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTIONS I TAR101 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
28 - - - - - 28 2 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu ders öğrenciye, Türk Devrimini zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.
Course Content Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Osmanlı Devleti’nin çökme süreciyle Türk Milli Mücadelesinin başarıya ulaşması sürecini inceler.
Learning Outcomes (LO) 1. Islahat, ihtilâl ve inkılâp gibi kavramları öğrenir. 2. Osmanlı Devletinin gerilemesinin iç ve dış nedenlerini kavrar ve Batı’daki gelişmeler çerçevesinde değerlendirir. 3. Osmanlı Devleti’ni kurtarma çabaları çerçevesinde yapılan ıslahatları gerekçeleri ve sonuçlarıyla öğrenir. 4. Osmanlı Devleti’nin son döneminde gündeme gelen fikir akımlarını öğrenir ve bu akımlar arasında karşılaştırma yapabilir. 5. Osmanlı Devleti’nde önemli toprak kayıplarına sebep olan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ile I.Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını öğrenir. 6. Mondros Mütarekesi’nin ne denli ağır hükümler içerdiğini öğrenir ve I.Dünya Savaşı galiplerinin Paris Barış Konferansı’nda dünyaya nasıl şekil verdiklerini kavrar. 7. Mustafa Kemal Paşa’nın I.Dünya Savaşı içerisindeki tutumuyla Mondros Mütarekesine karşı tutumunu ve Samsun’a çıkmadan önce İstanbul’daki hazırlık sürecini öğrenir. 8. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya görevlendirilmesinin sebepleriyle Samsun’dan Ankara’ya uzanan İstiklâl Mücadelesi’nin örgütlenme sürecini kavrar. 9. Misak-ı Milli’nin bugün bile neden önemli ve vazgeçilmes bir belge olduğu hakkında değerlendirme yapar. 10. TBMM’nin açılmasının hem demokrasi hem de yeni bir devletin kurulması açısından ne anlama geldiğini ifade eder. 11. Misak-ı Milli ile Sevr Antlaşmasını karşılaştırı ve Sevr Antlaşmasına karşı Saray, İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin tavrı arasındaki farkı ifade eder. 12. Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’nin açılmasında ve İstiklâl Mücadelesi’nde ne denli önemli liderlik yaptığını kavrar. 13. Mudanya Mütarekesi ile Lozan Barış Antlaşmasını Mondros Mütarekesiyle Sevr Barış Antlaşmasıyla karşılaştırmak süretiyle aradaki tam bağımsızlığın anlam ve değerini kavrar.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı, Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme
2. Week XIX Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi
3. Week Birinci Meşrutiyet ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
4. Week İttihat ve Terakki, II.Meşrutiyet’in İlan, 31 Mart Olayı
5. Week Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Week I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7. Week Mondros Mütarekesi
8. Week Paris Barış Konferansı, İzmir’in İşgali, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
9. Week Mustafa Kemal Paşa’nın Güney Cephesinden İstanbul’a gelişi ve Samsun’a Çıkışı
10. Week Samsun’dan Ankara’ya Genelgeler ve Kongreler ile Misak-ı Milli’nin Kabulü
11. Week TBMM’nin Açılması ve İç İsyanlar, Sevr Barış Antlaşması ve Gümrü Antlaşması
12. Week Güney Cephesi ve Batı Cephesi Savaşları
13. Week Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
14. Week Lozan Barış Konferansı
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (Cilt 1-2:1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007. ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Basımevi, Ankara, 1997. ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991. KANSU; Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi IX: İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Talat paşa’nın Hatıraları, Hazırlayan, H.Cahit Yalçın, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul, 1998. TEMO, Doktor İbrahim, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hıdematı Vataniye ve Inkılâbı Milliye Dair Hatıratım, Mecidiye Romanya, 1939. TUNAYA, Tarık Zafer, Hürriyetin İlânı: İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakış, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2002. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler C.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul,1984. TURAL, M.Akif, YALÇIN, Durmuş vd., “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II”, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002. UNAT, Faik Reşit, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi:II. Abdülhamit’in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’in Fezlekesi, Yay. Haz. Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991.
Work Placement(s) -
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)