TÜR102


Course Title Course Code Program Level
TURKISH LANGUAGE II TÜR102 Department of Foreign Languages and Cultures - Applied English and Translation Studies Programme Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
28 - - - - - 28 2 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Course Content
Learning Outcomes (LO) Cümlenin unsurlarını kavrar. Yazılı kompozisyon türlerini tanır. Edebiyat ve düşünce eserlerini inceleyebilir ve bu eserler üzerinde retorik uygulamalar yapabilir. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilir ve uygular. Dil yanlışlarını fark ederek düzeltir. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en güzel biçimde anlatır. Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Cümle bilgisi: Kelime grupları, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar.
2. Week Cümle türleri.
3. Week Cümle çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri.
4. Week Kompozisyon: Kompozisyonda konu, düşünce ve ana düşünce.
5. Week Tema, hayal, paragraf.
6. Week Anlatım biçimleri.
7. Week Resmî (formal) yazılar: Tutanak, karar, rapor, iş mektupları , öz geçmiş.
8. Week Yaratıcı, kurgusal yazılar.
9. Week Düşünce ve bilgi aktaran yazılar.
10. Week Dil yanlışları: Yazım ve noktalama işaretleri yanlışları.
11. Week Dil yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar.
12. Week Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı grup konuşmaları) : Açık oturum, sempozyum (bilgi şöleni), panel, forum, kolokyum.
13. Week Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı bireysel konuşmalar) : Konferans ve söylev.
14. Week Bilimsel araştırmalar ve sunum teknikleri.
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%) -
Homeworks/Term papers (%) -
Practice (%) -
Labs (%) -
Projects/Field Work (%) -
Seminars/Workshops (%) -
Final (%) 60
Other (%) -
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2012
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)