RPD507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kariyer Danışma ve Rehberliği RPD507 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mehmet Güven
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin kariyer danışmanlığı ve rehberliğiyle ilgili temel kavramları, kuramları, kariyer danışma ve rehberliğinin ilkelerini ve tekniklerini öğrenmeleridir.
Dersin İçeriği Bu ders, kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili temel kavramlar, meslek seçimi sürecinin başlıca aşamaları, mesleğin ve meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi, meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimi, meslek seçimini etkileyen faktörler, kariyer gelişimine yönelik etkinlik geliştirme, meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlar, kariyer danışmanlığı süreci, kariyer danışmanlığının ilke ve tekniklerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenci; Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili kavramları açıklar. Mesleğin ve meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemini açıklar. Meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimini bilir. Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası literatürü inceler. Meslek seçimini etkileyen faktörleri açıklar. Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramları açıklar. Kariyer gelişimini destekleyici etkinlik geliştirir. Kariyer danışma ve rehberliğinin ilkelerini ve tekniklerini bilir. Kariyer danışma ve rehberliği sürecindeki rolünün farkına varır. Bireylere meslek seçimi ve mesleki gelişim sürecinde yardım hizmeti sunar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Meslek seçimi sürecinin başlıca aşamaları Meslek seçiminin insan yaşamındaki yeri ve önemi Meslek seçimine yardım hizmetlerinin tarihsel gelişimi Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası literatürün incelenmesi
3. Hafta Türkiye’de meslek rehberliğinin gelişimi Mesleki Yeterlik Kurumu Ulusal Meslek Standardı – Kariyer Psikolojik Danışmanı Mesleki Yeterlik Kurumu Ulusal Meslek Standardı – İş ve Meslek Danışmanı
4. Hafta Meslek seçimini etkileyen faktörler Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili araştırmaların sunumu
5. Hafta İlgi, yetenek ve mesleki değerlerin belirlenmesinde kullanılan ölçme araçları Meslek inceleme ölçütleri Kariyer danışma ve rehberliğiyle ilgili araştırmaların sunumu
6. Hafta Kariyer gelişimini destekleyici etkinlik geliştirme ve etkinlik örneklerinin incelenmesi Sınıf rehberlik programının kariyer gelişim alanı kazanımları ve etkinliklerinin incelenmesi
7. Hafta Meslek seçimi ve meslek gelişimiyle ilgili kuramlar: Özellik-FaktörKuramı Holland’ın Kişilik Kuramı Karar kuramları Roe’nun ihtiyaç kuramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gelişim kuramları, Ginzberg ve arkadaşlarının mesleki gelişim kuramı Super’ın gelişim ve öz kavramı kuramı Mesleki gelişim görevleri, Mesleki olgunluk
10. Hafta Isaacson’a Göre Mesleki Gelişim Süreci Gottfredson’un Daraltma ve Uzlaşma Kuramı Kariyer gelişimini desteklemek için geliştirilen etkinliklerin sunumu
11. Hafta Sosyal öğrenme kuramı, işe uyum kuramı Kariyer gelişimini desteklemek için geliştirilen etkinliklerin sunumu
12. Hafta Kariyer danışma ve rehberliğinin ilke ve teknikleri Bireysel görüşme ve grup etkinlikleri
13. Hafta Meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi verme Meslek gelişimi ve mesleki rehberlikle ilgili yapılan görüşmelerin sunumu
14. Hafta Meslek danışmanlığında ana-babalara yardım Meslek gelişimi ve mesleki rehberlikle ilgili yapılan görüşmelerin sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 30
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kuzgun, YILDIZ (2014). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş, 6. Basım, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kuzgun, Y. (2009). Meslek danışmanlığı: Kuramlar, uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yeşilyaprak, B. (Editör)(2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, Ankara: Pegem Akademi. Öztemel, K. (Editör) (2021). Vaka örnekleriyle kariyer rehberliği ve kariyer psikolojik danışması, Ankara: Pegem Akademi. Kuzgun, Y. (1998). Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. (1998). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları. Kuzgun, Y. & Bacanlı, F. (2005). Rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçları ve programlar dizisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Zunker, V.G. (1989). Career Counseling: Applied Concepts of Life Planning. Pacific Grove, C.A: Brooks Cole. Sharf,S.Richard(2017).Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması. Feride Bacanlı ve Kemal Öztemel (Çeviri editörleri), Pegem Akdemi. Çoban, A. E. (2019). “Mesleki rehberlik”, Psikolojik danışma ve rehberlik (Ed. Mehmet Güven), Ankara: Anı Yayıncılık. Öğretme-Öğrenme Yaklaşımı Derste kuramsal bilgileri paylaşmanın yanı sıra kariyer danışmanlığı ve rehberliğiyle ilgili ulusal ve uluslararası literatürün ve uygulama örneklerinin incelenmesi, kariyer gelişimini destekleyici etkinlik geliştirme, meslek seçimi ve mesleki gelişim konusunda danışanla görüşme yapmaya da yer verilecektir. Konuların işlenmesinde öğretim elemanı sunu yapacak ve öğrencilerin sunumlara aktif katılımına ve tartışmalara yer verilecektir.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

PY1

4

4

5

5

5

5

5

PY2

5

5

5

5

5

5

5

PY3

5

5

5

5

5

5

5

PY4

5

5

4

4

4

5

5

PY5

3

3

3

3

4

5

4

PY6

4

4

3

3

3

4

4

PY7

5

5

5

5

5

5

5

PY8

      

 

PY9

      

 

PY10

      

 

PY11

      

 

PY12

4

4

4

4

4

4

4

PY13

4

5

5

3

4

4

5

PY14

4

4

5

4

4

5

5

PY15

3

4

4

4

5

5

5

PY16

      

 

PY17

4

4

3

3

3

3

3

PY18

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek