RPD514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Grupla Psikolojik Danışma RPD514 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof.Dr.Mehmet GÜVEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin grupla psikolojik danışma hakkında genel bilgiler kazanmalarının yanında, danışma süreci ile ilgili ilke ve teknikler, danışma süreci, grupta kullanılan beceri ve teknikler hakkında da bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktır
Dersin İçeriği Bu derste grupla psikolojik danışmada ilke ve teknikler ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Grupla psikolojik danışmanın amaçlarını kavrayabilme uygulayabilme 2. Bireysel ve grupla psikolojik danışma arasındaki farkları ve benzerlikleri tanıyabilme 3. Grupla psikolojik danışma sürecini ve evrelerini kavrayabilme 4. Grupla psikolojik danışmanın yararlarını ve sınırlılıklarını kavrayabilme 5. Grupla psikolojik danışmada kullanılabilecek teknikleri 6. Grupla psikolojik danışma için etik ilkeleri kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, derste kullanılacak kaynakların açıklanması ve dersin yürütülme biçimi, ödev ve sınavların içeriği ile ilgili açıklamalar uygulamaları
2. Hafta Grupla psikolojik danışma, grup çeşitleri, grupla psikolojik danışma için kuramsal çerçeve
3. Hafta Grup lideri (grup psikolojik danışmanı)
4. Hafta Grup Süreci ve Grubun Evreleri
5. Hafta Grubun kurulması
6. Hafta Başlangıç evresi
7. Hafta Çalışma Haftası
8. Hafta Geçiş evresi
9. Hafta Eylem evresi
10. Hafta Sonlandırma evresi
11. Hafta Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar
12. Hafta Farklı gruplarla grupla psikolojik danışma
13. Hafta Grupla çalışan psikolojik danışmanlar için etik ilkeler
14. Hafta Dersin Değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Acar,V.N.2009. Grupla Psikolojik Danışma Đlke ve Teknikleri.Ankara: Nobel Yayınları Acar, N. V. 2002. Grupla Psikolojik Danışmada Alıştırmalar Deneyler. Ankara: Nobel Yayınları Demir, A.;Koydemir,S.2011.Grupla psikolojik Danışma.Ankara:Pegem Akademi. Nar, R. 1987. Grup Psikoterapilerine Đlk Adım, Erdem Kitapevi Yayınları. Đzmir Rogers, C. R. (1994). Etkileşim ve tedavi grupları. (H. Erbil, Üev.). Ankara: Ekin Yayınları Yalom, I.D. 1992; Grup Psikoterapistinin Teori ve Pratiği. Đstanbul: Nobel Tıp Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

PY1

5

5

5

5

5

5

PY2

5

5

5

5

5

5

PY3

5

4

5

5

5

5

PY4

5

5

5

4

4

5

PY5

5

4

4

4

4

5

PY6

      

PY7

      

PY8

      

PY9

      

PY10

      

PY11

      

PY12

4

3

3

3

4

3

PY13

5

5

5

5

5

5

PY14

5

4

4

5

5

5

PY15

5

5

5

5

5

5

PY16

     

5

PY17

 

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek