İKY508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İKY508 İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
28 14 76 70 188 3 7.5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ele alınacak niteliksel ve niceliksel yöntemler, araştırma konularının ve bu konulara uygun araştırma yöntemlerinin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi temel teknik bilgiler sunarak, öğrencilerin dönem projeleri ve tezlerde kullanabilecekleri altyapıyı sağlayacaktır.
Dersin İçeriği Niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleri öğretilecek ve araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1 .Araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlar. 2.Araştırma yöntemlerini, süreçlerini açıklayabilir. 3. Literatür araştırmasını yapabilir. 4 .Araştırma hipotez ve sorularını oluşturabilir. 5. Veri toplama, veri analizi ve değerlendirme yöntemlerini bilir. 6. Araştırma önerisi ve araştırma raporu hazırlayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması
3. Hafta Nitel araştırmanın planlanması
4. Hafta Araştırma etiği
5. Hafta Nitel araştırma süreci
6. Hafta Amaçlı örnekleme yöntemleri, olasılıklı örnekleme yöntemleri
7. Hafta Gözlem
8. Hafta Görüşme
9. Hafta Odak grup görüşmesi
10. Hafta Doküman incelemesi
11. Hafta Hipotez ve hipotez testi
12. Hafta Anket hazırlama tekniği
13. Hafta Nitel veri analizi
14. Hafta Geçerlik ve güvenirlik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Altunışık R ve ark., 2012, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayınevi. 2. Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2006, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Ankara. Baş, T, 2008, Anket, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek