ELTE004


Course Title Course Code Program Level
Pragmatics and Language Teaching ELTE004 English Language Teaching (Starting from 2018-2019 Academic Year) B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
04
(Spring)
28 - - 50 - 40 118 2 4

Teaching Staff Prof. Dr. Abdulvahit Çakır
Language of Instruction İngilizce (English)
Type Of Course Elective
Prerequisites There is no prerequisite or co-requisite for this course. 70% attendance is required.
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives The aim of this course is to teach the basic concepts and theories of pragmatics and the application of basic concepts and theories of pragmatics to English language teaching.
Course Content Basic concepts and theories of pragmatics, application of basic concepts and theories of pragmatics to English language teaching
Learning Outcomes (LO) Students list the similarities and differences between semantics and pragmatics. Students analyze a speech act. Students categorize and illustrate the words depending on the situation. Students discuss the applications of basic concepts and theories of pragmatics in English language teaching. Students prepare activities for teaching speech acts. Students prepare activities for the teaching of utterances depending on the situation. Students prepare tests for speech acts. Students prepare tests for verbal statements depending on the situation.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Introduction
2. Week Sociopragmatic; pragmalinguistic
3. Week Theory of context
4. Week Theory of context and language teaching
5. Week Theory of speech acts
6. Week Theory of speech acts and language teaching
7. Week Review
8. Week Midterm
9. Week Phrases and language teaching
10. Week Theory of metaphors and language teaching
11. Week Situational utterances
12. Week Situational utterances
13. Week Situational utterances
14. Week Testing and evaluation in pragmatics
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References O’Keefe, A., Clancy, B., & Adolphs, S. (2011). Introducing pragmatics in use. London and New York: Routledge. Brown, P. and Levinson, S. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. UK: Cambridge University Press.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma

 

 

X

 

 

Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi

 

 

X

 

 

Toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma

 

 

X

 

 

Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi

 

 

X

 

 

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma becerisi

 

 

X

 

 

Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi

 

 

X

 

 

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

X

Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

 

X

Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi

 

 

X

 

 

Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi

 

 

 

 

X

İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

 

 

X

 

 

İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X