PSİ514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile içi İlişkiler PSİ514 Psikoloji (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 30 30 48 150 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda Karacan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste aile yaklaşımları kuramsal ve pratik perspektif dahilinde ele alınacaktır. Aile hakkındaki birçok bilimsel bilgi batı literatüründen gelmektedir. Diğer kültürlerde de yapılan ve ulaşılabilir çalışmalar da bu derste gözden geçirilecektir.
Dersin İçeriği Genel olarak bu ders öğrencilere aile yaklaşımları ile ilgili çeşitli kuramsal, kavramsal, pratik ve ampirik konuları vermektedir. Temel olarak aile sistemleri, geniş sosyal yapı içindeki aileye yönelik kuramsal ve ampirik yaklaşımlar, kültürel etkiler, evlilik ve aile gelişimi, anababalık, çocuk yetiştirme metodları, bağlanma, boşanma, yeniden evlenme, yaşlanma ve aile bozuklukları, kardeş ilişkileri, aile içi iletişim ve spesifik alanlarda aile bu dersin konularıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin aile ilişkileri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Çeşitli aile gelişim süreçlerini anlama 2- Kuramsal yaklaşımları gerçek hayata uyarlama 3- Irk, etnik köken, cinsiyet, sınıf, yaş ve çevre gibi birçok kültürde çeşitli bakış açılarına dayanan aile ilişkilerine yönelik bilgiler edinme 4- Evlilik ve aile ortamlarındaki tipik problemleri ve çözüm yollarını tanımlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta İnsan İlişkilerine genel bakış: Tarihsel gelişim ve kuramsal yaklaşım
3. Hafta Psikososyal sistem içinde aile
4. Hafta Kültür bağlamında insan ve aile Kültür ve Benlik: Kültüre bağlı olarak değişen benlik kavramı
5. Hafta Aile ve Aile değişimi: Aile modellerinin karşılaştırılması
6. Hafta Evlilik ilişkisi (evliliğe geçiş, eşler arası ilişkiler, boşanma vb.)
7. Hafta Ana baba-çocuk, kardeş ve arkadaş ilişkilerinin çeşitli boyutlarda karşılaştırılması
8. Hafta Yaşamın ilk İlişkileri: Bağlanma kuramı, değişik kişilerle ilişkiler
9. Hafta Bağlanma ilişkisinin niteliğini etkileyen anne ve bebek özellikleri ve bağlanma ilişkisinin sonuçları, kültürlerarası çalışmalar
10. Hafta Arkadaşlık ve ana babalarla ilgili kavramlar: benlik, birey ve arkadaşlık kavramları
11. Hafta Ana-baba-çocuk arasındaki iletişim ve çatışma: İlişkilerde çatışma çözümlerine ilişkin görüşler
12. Hafta Ana-baba inanç, tutum ve davranışların çocuklar üzerindeki etkileri
13. Hafta Çocukların ana babalar üzerindeki etkileri
14. Hafta Aile içi şiddet
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Ambert, A. (1992). The effect of children on parents. Binghamton, NY: Haworth Press. - Antonucci, T.C. and Mikus, K. (1988). The power of parenthood: personality and attitudinal changes during the transition to parenthood. In Michaels, G.Y., and Goldberg, W.A. (Eds.), The transition to parenthood: Current theory and research (pp 62-84). Cambridge: Cambridge University Press. - Bjorklund, D.F, Yunger, J.L., and Pelligrini, A.D. (2002). The evaluation of parenting and evaluationary approaches to childrearing. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting: Social ecology of parenting (Vol. 2, pp. 3-31). Lawrance Erlbaum Associates. - Cowan, C. P., and Cowan, P. A. (2000). When partners become parents: The big life change for couples. Mahwah, NJ: Erlbaum. - Crouter, A.C. & Booth, A. (2003). Children's influence on family dynamics: The neglected side of family relationships. London: Lawrence Erlbaum Associates. - Dönmez, A. (2009, çev. Editörü). Yakın İlişkiler Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. - Heinicke, C. M. (2002). Determinants of the transition to parenthood. In M. H Bornstein (Ed.), Handbook of parenting, Vol. 3: Status and social conditions of parenting (pp. 277-303). Mahwah, NJ: Erlbaum. - Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta İlişkiler: Ana Baba, Kardeş ve Arkadaşlar. Ankara: İmge Kitabevi. - Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji: Kültürel Bağlamında İnsan ve Aile. İstanbul: Evrim Yayınevi. - Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. - Kongar, E. (2000). 21. yüzyılda Türkiye: 2000’li yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (ss. 545-601).İstanbul: Remzi Kitabevi. - McAdams, D. P., Hart, H., and Maruna, S. (1998). The anotomy of generativity. In D. P. McAdams and E. de St.Aubin (Eds.), Generativity and Adult Development: How and why we care for the next generation (pp.7-43). Washington DC: American Psychological Association. - Satir, V. (1988).İnsan Yaratmak: Aile terapisinin başyapıtı (çev. Selim Yeniçeri).İstanbul: Beyaz Yayınları - Özgüven, İ.E. (2001).Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

3

3

3

4

3

 

2

3

 

ÖÇ2

 

 

4

5

5

4

 

 

3

 

ÖÇ3

5

3

4

3

3

3

2

2

3

 

ÖÇ4

 

 

4

5

4

 

 

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek