Aktüerya ve Risk Yönetimi (Tezsiz)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne  bağlı olarak Aktüerya  ve Risk Yönetimi  Anabilim Dalı  20 Haziran 2014  tarihinde Yükseköğretim  Kurulunun kararı ile kurulmuştur.   Programın  amacı, öğrencilere  aktüerya bilimi ve aktüeryal risk yönetimi alanında bilgiler kazandırmak,  bu bilgileri   kendi çalıştığı   alanda kullanabilen ve bireyler  yetiştirmektir. Programın ikinci  amacı ise  matematik, istatistik, mühendislik, işletme alanlarında lisans diplomasına sahip öğrencileri ulusal ve uluslararası düzeyde açılan aktüerlik sınavlarına hazırlamaktır.

Aktüerya bilimi ; insanların hayatını olumsuz etkileyen ve   önceden öngörülemeyen şansa bağlı rastgele olayların yapısını  ve aynı zamanda  bu olayların parasal sonuçlarını inceler, olayların matematiksel modellerini kurar insanları bu olumsuz olaylardan korumak için önlemler önerir. Bu önlemler çoğu kez sigortalama olarak ortaya çıkar. Bu sebeple aktüerya bilimi sigortacıların riskleri ve bunların yönetilmesi ile de ilgilenir. Bu bağlamda  bir sigorta ürünü tasarlama, fiyatlandırma, prim gelirlerinin yatırıma yönlendirilmesi konuları da aktüerya ve risk yönetimi bilim dalının inceleme alanına   girmektedir.   

 

Aktüerlik mesleği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından ilk on meslek içinde yer almakta bazı yıllarda birici sırada çoğu yılarda ilk üç sırada  bulunmaktadır.  Bu programdan mezun olacak öğrenciler,   sigorta sektöründe,  kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Ayrıca bu program mezunları uluslararası aktüerlik sınavlarına girebilir Hazine Müsteşarlığı Tarafından verilen  aktüer unvanına sahip olabilirler.

 

Aktüerya ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı yoğun matematik ve istatistik bilgisi gerektiren bir programdır. İstatistik, ileri matematik bilgisine sahip olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınmadan programa kabul edilebilirler. Programda ileri matematik,  finans matematiği, olasılık kuramı ve matematiksel istatistiğe dayalı olarak başlangıçta hayat ve hayat dışı sigortalar matematiği konuları işlenmekte ve bu bilgileri kullanarak hayat ve hayat dışı sigortalar konuları ile risk yönetimi konuları  derinlemesine işlenmektedir. 

Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalında 2 profesör 1 yardımcı doçent tam zamanlı, 1 doçent 1 Dr. Öğr. Gör yarı zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Cenap ERDEMİR

Prof. Dr. Semih BÜKER

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ALHAN

Doç. Dr. Meral SUCU (Hacettepe Üniversitesi, yarı zamanlı)

Dr. Ahmet GENÇ (T.C. Hazine Müsteşarlığı, Genel Müdür)

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  Aktüerya ve Risk Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan sınavda veya YDS, KPDS, ÜDS sınavında bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Ancak, lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

 

 Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans  programından farklı alanlarda almış olan adaylar için, eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

İstatistik, endüstri mühendisliği ve ekonometri lisans diplomasına sahip adaylar  ile finans matematiği, istatistik ve ekonometri alanlarında yüksek lisans diplomasına sahip adaylar  yapılan mülakat sınavı sonucunda, bilimsel hazırlık programına alınmadan doğrudan yüksek lisans programına kabul edilebilirler. İktisat, işletme, uluslararası ticaret, sigortacılık ve benzeri alanlarda 4 yıllık lisans diplomasına sahip adaylar  mülakat sınavı sonucunda  bilimsel hazırlık programını tamamlamaları koşulu ile yüksek lisans programına kabul edilebilirler. 

 

Bir yarı yıl süren bilimsel hazırlık programında  5 yerel 12 AKTS kredilik “Matematiksel İstatistik” dersi ile 3 yerel 8 AKTS kredilik “İleri Matematik” dersleri alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmelerin tanınması   Ufuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim  ve Öğretim  Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılır. Buna göre, bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Aktüerya ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için   30 yerel kredilik ders yükü ile kredisiz bir Dönem Projesi  dersini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Dönem Projesi  dersi,    yerel kredi sistemine göre sıfır kredi   veya 15 AKTS kredi  olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin   30 yerel en az 94 AKTS kredisini  sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.  

Program Profili

Aktüerya ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin aktüerya  bilimi ve aktüeryal risk yönetimi alanlarında  araştırma ve inceleme yapabilmeleri için  temel kuramsal ve uygulamalı  bilgiye  hakim olmalarını sağlar. 

Program Kazanımları

1. Edindiği kuramsal ve uygulamalı yeterlilikleri geliştirme.

2. Bir alanda detaylı araştırma yapabilme ve uzmanlaşma.

3. Aktüerya ve Risk Yönetimi ile ilgili sorunlara  çözüm önerme.

4. Edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

5. Aktüerya ve Risk yönetimi alanındaki bir konuyu sunabilme.

6. Aktüerya ve Risk Yönetimi alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilme.

7. Aktüerya bilimi ve aktüeryal risk yönetimi ile ilgili literatürü izleyebilme

8. Alanıyla ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanabilme.

9. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme becerisine sahip olma.

10. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 

İstihdam Olanakları

Ufuk Üniversitesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Programı mezunları sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer unvanını da alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar, tezsiz yüksek lisans diploması kabul edildiği taktirde  istatistik, aktüerya,  finans matematiği ve sigortacılık alanlarında doktora programlarına başvurabilmektedirler. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
AKT 501
FİNANS MATEMATİĞİ
3
8
1
Zorunlu
AKT 503
HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ
3
8
1
Zorunlu
AKT 505
HAYAT DIŞI SİGORTALRI MATEMATİĞİ
3
8
1
Zorunlu
AKT 507
SİGORTACILIK
3
6
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
AKT 502
AKT 502 HASAR MODELLERİ
3
8
2
Zorunlu
AKT 504
HAYAT SİGORTALARI VE EMEKLİLİK PLANLARI
3
8
2
Zorunlu
AKT 506
HAYAT DIŞI SİGORTALARI
3
8
2
Zorunlu
AKT 508
SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ
3
8
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
AKT 509
SAĞLIK SİGORTALARI
3
8
3
Zorunlu
AKT 511
FİNANS KURAMI VE UYGULAMALARI
3
8
3
Zorunlu
AKT 517
DÖNEM PROJESİ
0
15
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. 

Mezuniyet Koşulları

Aktüerya ve Risk Yönetimi  Tezsiz Yüksek Lisans programı 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin yürütülen programdan mezun olabilmesi için en az  30 yerel   veya 94 AKTS kredisini tamamlaması ve bir dönem projesi yapması gerekir. 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Anabilin Dalı  Başkanı: Prof. Dr. Cenap ERDEMİR

Adres: Ufuk Üniversitesi , Dr. Rıdvan Ege Kampüsü Kızılcaşar Mah. İncek Bulvarı 06836 İncek  Gölbaşı /Ankara 06532 

Telefon/Faks: 0312 586 7353 / 0312 586  7056

e-posta: [email protected]

 

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Ders Programında Yer Alan Tüm Dersler

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AKT 501 Finans Matematiği

4

4

2

AKT 503 Hayat Sigortaları Matematiği

5

2

2

AKT 505 Hayat Dışı Sigortaları Matematiği

2

AKT 507 Sigortacılık

2

5

3

AKT 502 Hasar Modelleri

4

AKT 504 Hayat Sigortaları ve Emeklilik Planları

3

AKT 506 Hayat Dışı Sigortaları

3

AKT 508 Sigortacılıkta Risk Yönetimi

4

AKT 509 Sağlık Sigortaları

4

4

AKT 511 Finans Kuramı

4

AKT 513 Seminer

4

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD

BİLGİ 1

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

BİLGİ 2

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD

BECERİLER 1

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

BECERİLER 2

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

BECERİLER 3

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD

YETKİNLİK 1

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

YETKİNLİK 2

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

YETKİNLİK 3

 

X

X

 

X

 

X

 

X

X

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD

YETKİNLİK 1

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

YETKİNLİK 2

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

YETKİNLİK 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

X