Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Genel Bilgi

“Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı”   2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yıl,, eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz programlarda Ales ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Başvuracak adayların Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik bölümünden, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik programından mezun olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans derecesi almak için, en az 30 yerel kredi ile kredisiz Proje çalışmasının tamamlanması zorunludur. Proje çalışması yerel kredi sistemine göre kredisizdir ve “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda en az 60 AKTS kredisi, 4.00 üzerinden en az 2.50 not ortalaması gerekmektedir.

Program Profili

“Psikiyatri Hemşireliği” yüksek lisans programı; psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik, pratik bilgiye ve akademik literatüre hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

 

Program Kazanımları

1- Uzmanlık alanına ilişkin temel kavramları tanır.

2-Psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir, uygulayabilir.

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

4-Alana özgü hemşirelik uygulamlarında eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ile terapötik iletişim tekniklerini kullanabilir.

5-Sahip olduğu bilgiyi birey, aile ve toplum ruh sağlığını birincil, ikinci ve üçüncül düzeyde koruma ve geliştirme yönünde beceri haline getirebilir.

6-Uzmanlık alanı ile ilgili strateji ve politikaları değerlendirebilir.

7-Temel düzeyde istatistik analiz yapabilir.Bağımsız olarak bilimsel araştırmalar yürütebilir ve makale/bildiri olarak yayınlayabilir.

8-Alana özgü teknolojik araç ve gereçleri kullanabilir.

9- Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde yer alır.

10-Disiplinler arası çalışmalarda işbirliği yapabilir.

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayanlar, özel ve kamu hastanelerinde çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora yapmak için Tezli Yüksek Lisans Derecesi gerektiğinden daha yüksek dereceli programlara geçiş yoktur.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
PHY 501
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-1
3
4
1
Zorunlu
PHY 503
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I
5
7
1
Seçmeli
HYL 503
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-I
2
5
1
Seçmeli
HYL 505
Biyoistatistik
3
7
1
Seçmeli
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
4
1
Seçmeli
PHY 505
Davranışın Nörobiyolojisi
2
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Zorunlu
PHY 502
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-2
2
3
2
Zorunlu
PHY 504
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması-2
5
7
2
Seçmeli
HYL 504
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-2
2
5
2
Seçmeli
PHY 508
Davranışın Psikopatolojisi
2
4
2
Seçmeli
PHY 512
Psikososyal Hemşirelik
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HYL 526
Proje Çalışması
0
30
3
Seçmeli
HYL 527
Hemşirelikte İletişim
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Özlem ASLAN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü / Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler

Program Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHY 501

4

4

4

4

4

4

 

4

4

4

PHY 503

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

HYL 503

 5

 

3

 

 

 

 

 

 4

 

HYL 505

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

HYL 509

 4

 

 

 

 

 

 

 4

4

 3

PHY 502

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

PHY 504

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

PHY 505

 

3

4

 

 

 3

 

 

 

 

PHY 512

4

4

4

4

4

3

 

 4

4

4

HYL 504

 5

 

 3

 

 

 

 

 

4

 

PHY 508

 

3

4

 

 

3

 

 

 

 

HYL 506

 

 

 

 

 

 

4

3

 4

 4

HYL 526

5

 5

 5

 

 

5

5

 5

 

 

HYL 527

 

 

 

5

 

 

 

 

 4

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ)

Program Yeterliliği

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

BİLGİ

 

-Kuramsal
-Olgusal

BİLGİ 1

5

5

4

 

4

4

 

 

 

 

BİLGİ 2

 

 

4

 

 

 

 

 

5

5

  BİLGİ 3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

  BİLGİ 4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

BECERİLER  

 

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

BECERİ 1

 

5

5

4

4

4

 

 

 

 

BECERİ 2

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

BECERİ 3

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

BECERİ 4

 

 

4

4

4

 

 

5

 

 

BECERİ 5

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

BECERİ 6

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

 

 

YETKİNLİK 1

 

 

5

5

4

4

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

YETKİNLİK 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

-Öğrenme Yetkinliği

 

 

YETKİNLİK 1

 

 

4

5

4

4

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

4

 

 

 

4

 

5

5

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

- İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

YETKİNLİK 1

4

4

4

4

 

3

 

 

4

4

YETKİNLİK 2

 

 

4

4

 

 

 

 

4

4

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

-Alana Özgü Yetkinlik

 

YETKİNLİK 1

 

4

4

 

4

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

4

3

4

4

3

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

5

4

 

 

5

 

YETKİNLİK 5

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

5