Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı


Genel Bilgi

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı” (Tezli); çocuk sağlığı ve hastalıkları ve klinik çalışma, psikofizyoloji ve psikopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçedir. Tezli olan bu programda, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır. Kadromuzda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği branşında 1 Dr. Öğretim Üyesi ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları tıp branşında 1 Profesör, 1 Doçent. Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Diğer akademik kadroda 2 profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Kazanılan Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

The students who successfully complete the program are awarded the degree of Master of Child Health and Diseases Nursing.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında ilan edilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES (SAY/EA) puan türünde en az 55 standart puan veya ALES sınavına eşdeğer olan Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YÖKDİL, YDS, E-YDS, KPDS, ÜDS’den 50 puan almış olmak gerekir. Ayrıca adayın bu sınavların dışında ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlardan geçerli puanı almış olması ile birlikte Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu Yabancı Dil sınavdan da geçerli puan alması yeterlidir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Hemşirelik lisans mezunu ve başka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programında öğrenime başlamış olan öğrenciler kabul edilir. Başvurunun kabul edilebilmesi için, kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ayrıca; ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir olan öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem içinde tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, Enstitü Tez Yazma Kılavuzu'nun özelliklerine göre toplanan verileri kullanarak bir tez yazmalıdır. Tez bir jüri önünde savunulmalıdır. Jüri tez danışmanı ve en az 3 öğretim üyesinden oluşur. Atanan jüri üyelerinden en fazla iki tanesi başka bir bölümden veya başka bir üniversiteden seçilebilir. Jüri üyelerinin oy çoğunluğu, tezin veya sınavın sonucunu belirler. Oylama "kabul", "ret" veya "düzeltme" için olabilir. Bölüm Başkanı, jüri kararını 3 gün içinde Enstitü Müdürü'ne yazılı olarak bildirilir.

Program Profili

Bu program, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” alanında teorik ve pratik bilgiye hakim, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri hasta bakımında ve öğrencinin eğitiminde kullanabilen hemşireler yetiştirmektedir.

 

“Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” yüksek lisans programı; çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili teorik, pratik bilgiye ve akademik literatüre hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Program Kazanımları
İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayanlar, özel ve kamu hastanelerinde çalışabileceği gibi akademisyen olarak çalışma hayatlarına devam edebilirler.  

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendi alanlarında veya hemşireliğin diğer alanlarında doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde “Doktora Eğitimi”ne başlayabilir.

 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
CYL 501
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I
3
6
1
Zorunlu
CYL 503
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması
3
4
1
Zorunlu
CYL 505
Pediatrik Fizyopatolojik Süreçler I
3
5
1
Zorunlu
HYL 505
Biyoistatistik
3
7
1
Zorunlu
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
4
1
Seçmeli
CYL 506
Hasta Uyumu
2
4
1
Seçmeli
HYL 503
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I
2
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
CYL 502
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II
2
6
2
Zorunlu
CYL 504
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması II
3
4
2
Zorunlu
CYL 508
Pediatrik Fizyopatolojik Süreçler II
3
5
2
Zorunlu
CYL 531
Seminer
0
3
2
Zorunlu
HYL 504
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II
2
5
2
Zorunlu
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Seçmeli
CYL 507
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Politikaları
2
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
CYL 532
Tez Çalışması I
0
30
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
CYL 533
Tez Çalışması II
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler “CC” olan derslerini tekrar alırlar. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Graduation requirements are explained in the section “Qualification Requirements and Regulations”.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri sahibi olur.

2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir.

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

4-Güvenli bir çevre oluşturabilir, terapötik ortamı yapılandırabilir ve sürdürebilir.

 

5-Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik-biyolojik girişimler bilgisini birleştirerek uygulamalara aktarabilir.

 

6-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda strateji ve politika geliştirebilebilir, çözüm önerileri sunabilir.

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

9-Veri toplama, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim teknolojilerini kullanabilir.

 

10- Alana özgü olan ekipmalar hakkında bilgi sahibidir.

 

11-Araştırma ve uygulama alanı ile ilgili eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirebilir.

 

12-Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındaki bilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.

 

Program Yöneticisi

Dr. Ögr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

DERSLER

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CYL501

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

X

CYL503

x

x

x

x

x

X

 

 

x

x

X

CYL 505

 

 

x

 

X

 

 

 

 

 

 

HYL 503

 

 

 

 

X

 

x

x

 

 

 

HYL 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYL 509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYL502

x

x

x

x

x

X

 

 

x

x

X

CYL504

x

x

x

x

x

X

 

 

x

x

X

CYL531

x

x

x

X

X

X

 

 

 

 

 

HYL 506

x

x

x

x

x

x

 

 

X

 

X

CYL 508

x

x

x

 

 

x

x

x

X

 

X

HYL 504

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

CYL 532

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

CYL 533

 

 

 

 

 

x

 

 

 

X

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

 

Temel Alan Yeterliliği (TYYÇ)

 

Program Yeterliliği

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 1

 

 

 

 

 

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

 

1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri sahibi olur.

 

2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir.

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

 

 

 

 

Bilgi 2

 

 

 

Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.  

 

5-Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik-biyolojik girişimler bilgisini birleştirerek uygulamalara aktarabilir.

 

 

4-Güvenli bir çevre oluşturabilir, terapötik ortamı yapılandırabilir ve sürdürebilir.

 

 

 

Bilgi 3

 

 

 

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

 

 

10- Alana özgü olan ekipmalar hakkında bilgi sahibidir.

 

 

 

 

Bilgi 4

 

 

 

 

 

Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

 

9-Veri toplama, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim teknolojilerini kullanabilir.

 

 

 

 

 

Beceri 1

 

 

 

Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.  

 

1- Psikiyatri Hemşireliğinde kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri sahibi olur.

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

 

 

 

Beceri 2

 

Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

 

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

5-Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik-biyolojik girişimler bilgisini birleştirerek uygulamalara aktarabilir.

 

 

Beceri 3

 

 


Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

 

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

 

 

 

Beceri 4

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

 

 

 

 

10- Alana özgü olan ekipmanlar hakkında bilgi sahibidir.

 

 

Beceri 5

 

 

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

 

Beceri 6

 

 

Deneysel araştırma planlar, yapar.  

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

 

 

 

 

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

 

 

Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

 

1- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde kuramsal ve uygulamalı bilgi, beceri sahibi olur.

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

 

6-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda strateji ve politika geliştirebilebilir, çözüm önerileri sunabilir.

 

 

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

 

Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

 

 

 

Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür

 

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

 

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

 

 

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

 

 

 

Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

 

7-Bilimsel araştırma yöntem, desen ve ilkelerini tanımlayabilir.

 

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

 

 

Yetkinlik (Öğrenme) 1

 

 

Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

11-Araştırma ve uygulama alanı ile ilgili  eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirebilir.

 

Yetkinlik (Öğrenme) 2

 

 

Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

 

2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir.

 

Yetkinlik (Öğrenme) 3

 

 

İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

 

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1

 

 

Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

 

11-Araştırma ve uygulama alanı ile ilgili  eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirebilir.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 2

 

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

 

4-Güvenli bir çevre oluşturabilir, terapötik ortamı yapılandırabilir ve sürdürebilir.

 

 

11-Araştırma ve uygulama alanı ile ilgili  eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirebilir.

 

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 3

 

 

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

12- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındaki bilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.

 

 

Yetkinlik (Alana Özgü) 1

 

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

 

 

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

 

 

 

Yetkinlik (Alana Özgü) 2

 

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

 

9-Veri toplama, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim teknolojilerini kullanabilir.

 

 

8-Bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde araştırma yöntem bilgisine ve kullanma yeterliliğine sahip olur.

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

 

 

Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 

 

5-Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik-biyolojik girişimler bilgisini birleştirerek uygulamalara aktarabilir.

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

 

 

 

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

 

 

6-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda strateji ve politika geliştirebilebilir, çözüm önerileri sunabilir.

 

 

 

Yetkinlik (Alana Özgü) 5

 

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

 

 

6-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda strateji ve politika geliştirebilebilir, çözüm önerileri sunabilir.

 

 

Yetkinlik (Alana Özgü) 6

 

Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

6-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda strateji ve politika geliştirebilebilir, çözüm önerileri sunabilir.

 

Yetkinlik (Alana Özgü) 7

 

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.  

 

2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir.