Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı


Genel Bilgi

“Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” (Tezli); Hemşirelik Esasları ve klinik çalışma, fizyopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçe’dir. Tezli olan bu programda, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır. Kadromuzda, Hemşirelik Esasları branşında 1 Profesör, diğer hemşirelik branşlarında 4 doktor öğretim üyesi  olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, Hemşirelik Esasları branşında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.

Derece Seviyesi

 “Tezli Yüksek Lisans”

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Esasları  Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS,E-YDS,KPDS,ÜDS’den 50 puan almış olmak gerekir. Ayrıca bu sınavların dışında ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlarda kabul edilmektedir. Adayın Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu Yabancı Dil sınavdan da 50 puan alması yeterlidir.  Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES ve Yabancı Dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Bu program, hemşireliğin en temel alanı olan “Hemşirelik Esasları” branşında, teorik ve pratik bilgiye hakim, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri hasta bakımında ve öğrencinin eğitiminde kullanabilen hemşireler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1-Hemşirelik Esasları konularına ilişkin güncel bilgileri açıklar, derinleştirir ve değerlendirir.

2-Hemşirelik Esasları eğitimi ve öğretimi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri inşa eder.

3-Hemşirelik Esasları ile ilgili güncel bilgiyi kullanarak, kanıta dayalı hemşirelik bakımı inşa eder.

4-Hemşirelik Esasları ile ilgili modern teknolojiyi (bilgisayar, bilgisayar programı, maket, malzeme, cihaz, simülatör, vb) ileri düzeyde ve tasarruflu inşa eder.

5-Yaşam boyu öğrenme ilkelerini, mesleki çalışmalarında inşa eder.

6-Alanı ile ilgili istatistik bilgisine sahiptir, yazılımları etkin kullanır ve analiz sonuçlarını doğru yorumlar.

7-Alanı ile ilgili etik ilkelere ve mevzuata uygun çalışır, öneriler oluşturur.

8-Alanı ile ilgili, birey, aile, toplum ve sağlık ekibiyle uyumlu iletişim kurar.

9-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda, kanıt niteliğinde bilimsel araştırmalar, sunumlar ve yayınlar inşa eder.

10-Bir yabancı dili, bilimsel araştırmaları yürütecek düzeyde bilir, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

11-Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri, ulusal değerler ve ülke koşullarına göre değerlendirir.

12-Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunur, faaliyetler inşa eder.

13-Alanıyla ilgili öngörülemeyen karmaşık sorunlara çözüm inşa eder.

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hastanelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında, kendi branşlarına uygun bölümlerde “Eğitici” ve “Denetim Hemşiresi” olarak çalışabilir veya doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, doktora eğitimi vasıtasıyla, akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendi alanlarında veya hemşireliğin diğer alanlarında, doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, “Doktora Eğitimi”ne başlayabilir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı'nın güz ve bahar yarıyılında alınması gereken dersler, kredileri ve AKTS'leri; Bilgi Paketi'nin "Dersler" bölümünde yer almaktadır.

- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HYL 501
Fizyopatolojik Süreçler –I
3
7
1
Zorunlu
HYL 503
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi -I
2
5
1
Zorunlu
HYL 505
Biyoistatistik
3
7
1
Zorunlu
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
4
1
Zorunlu
HYL 511
Hemşirelik Esasları-I
3
7
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HYL 502
Fizyopatolojik Süreçler –II
3
7
2
Zorunlu
HYL 504
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi –II
2
5
2
Zorunlu
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Zorunlu
HYL 508
Hemşirelik Esasları–II
2
7
2
Zorunlu
HYL 510
Hemşirelik Esasları Uygulaması
4
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HYL 524
Seminer
-
4
3
Zorunlu
HYL 529
Tez Çalışması-I
-
30
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HYL 528
Tez Çalışması-II
-
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Özlem ASLAN

Ders - Program Kazanımları Matrisi

TÜM DERSLER

PROGRAM YETERLİLİKLERİ  (TEZLİ)

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

HYL 511-Hemşirelik Esasları I

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HYL 503-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi  I

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

HYL 501-Fizyopatolojik Süreçler I

5

5

5

4

5

4

4

3

5

4

5

5

5

HYL 509-Hemşirelikte Öğretim

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

HYL 506-Araştırma Yöntemleri

3

3

3

2

5

4

5

5

5

5

4

5

5

HYL 511-Hemşirelik Esasları II

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HYL 510-Hemşirelik Esasları Uygulaması

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HYL 524-Seminer

5

5

5

5

5

2

5

3

5

5

5

5

5

HYL 503-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi  II

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

HYL 502-Fizyopatolojik Süreçler II

5

5

5

4

5

4

4

3

3

4

5

5

5

HYL 505-Biyoistatistik

1

2

-

5

5

5

5

3

5

4

5

5

3

HYL 527-Hemşirelikte İletişim

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

TYYÇ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL)

BİLGİ 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

BİLGİ 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2.BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)

BECERİ 1

5

5

5

5

4

5

4

5

5

3

4

5

5

 

BECERİ 2

4

5

5

5

5

4

4

5

3

3

3

5

5

 

BECERİ 3

3

3

3

5

5

5

4

3

5

3

4

5

5

3.YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ)

YETKİNLİK 1

4

4

4

4

5

5

5

 

5

4

4

5

5

 

YETKİNLİK 2

4

4

4

4

5

3

5

5

5

4

4

4

5

 

YETKİNLİK 3

4

5

5

5

5

4

5

5

4

4

5

5

5

3.YETKİNLİK (ÖĞRENME YETKİNLİĞİ)

YETKİNLİK 1

5

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

5

5

3.YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK)

YETKİNLİK 1

4

5

5

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

 

YETKİNLİK 2

4

4

4

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

 

YETKİNLİK 3

5

5

4

3

5

3

3

5

5

5

5

5

5

 

YETKİNLİK 4

4

4

4

5

4

5

4

5

5

4

4

4

5

4.YETKİNLİK (ALAN ÖZGÜ YETKİNLİK)

YETKİNLİK 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

 

YETKİNLİK 2

5

5

5

5

5

4

5

4

5

5

5

5

5

 

YETKİNLİK 3

4

5

5

5

5

4

5

5

4

5

5

5

4