Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı


Genel Bilgi

“Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı”   2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yıl ( 1 yıl ders, 1 yıl tez çalışması), eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarı yıl Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında ilan edilir. Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen adayların hemşirelik lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES (SAY/EA) puan türünde en az 55 standart puan veya ALES sınavına eşdeğer olan Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YÖKDİL,YDS,E-YDS, KPDS, ÜDS’den 50 puan almış olmak gerekir. Ayrıca adayın bu sınavların dışında ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlardan geçerli puanı almış olması ile birlikte Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu Yabancı Dil sınavdan da geçerli puan alması yeterlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa hemşirelik lisans mezunu olan öğrenciler ile başka bir psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programında öğrenime başlamış öğrenciler  kabul edilir. Başvurunun kabul edilebilmesi için, kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ayrıca; ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.

Psikiyatri Hemşireliği lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

“Psikiyatri Hemşireliği” yüksek lisans programı; psikiyatri hemşireliği ile ilgili teorik, pratik bilgiye ve akademik literatüre hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1- Uzmanlık alanına ilişkin temel kavramları tanır.

2-Psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını, etik ilke ve değerlerini bilir, uygulayabilir.

3-Kuramsal ve uygulamalı alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların değerlendirmesini yapabilir.

4-Alana özgü hemşirelik uygulamlarında eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ile terapötik iletişim tekniklerini kullanabilir.

5-Sahip olduğu bilgiyi birey, aile ve toplum ruh sağlığını birincil, ikinci ve üçüncül düzeyde koruma ve geliştirme yönünde beceri haline getirebilir.

6-Uzmanlık alanı ile ilgili strateji ve politikaları değerlendirebilir.

7-Temel düzeyde istatistik analiz yapabilir.Bağımsız olarak bilimsel araştırmalar yürütebilir ve makale/bildiri olarak yayınlayabilir.

8-Alana özgü teknolojik araç ve gereçleri kullanabilir.

9- Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinde yer alır.

10-Disiplinler arası çalışmalarda işbirliği yapabilir.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel hastanelerde çalışabileceği gibi akdemisyen olarak da çalışma hayatlarına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendi alanlarında veya hemşireliğin diğer alanlarında doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde “Doktora Eğitimi”ne başvurabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
PHY 503
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 1
5
7
1
Zorunlu
PHY 501
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 1
3
4
1
Seçmeli
HYL 503
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi-I
2
5
1
Seçmeli
HYL 505
Biyoistatistik
3
7
1
Seçmeli
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
4
1
Seçmeli
PHY 505
Davranışın Nörobiyolojisi
2
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Zorunlu
PHY 502
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 2
2
3
2
Zorunlu
PHY 504
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 2
5
7
2
Zorunlu
PHY 506
Seminer
0
4
2
Seçmeli
HYL 504
Hemşireliği Kavramsal Çerçevesi II
2
5
2
Seçmeli
PHY 508
Davranışın Psikopatolojisi
2
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
PHY 532
Tez Çalışması I
0
30
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
PHY 534
Tez Çalışması-II
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Özlem ASLAN

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü / Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler

Program Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHY 501

4

4

4

4

4

4

 

4

4

4

PHY 503

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

HYL 503

 5

 

3

 

 

 

 

 

 4

 

HYL 505

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

HYL 509

 4

 

 

 

 

 

 

 4

4

 3

PHY 502

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

PHY 504

4

4

4

4

4

 4

 

4

4

4

PHY 505

 

3

4

 

 

 3

 

 

4

 

PHY 512

4

4

4

4

4

3

 

 4

4

4

HYL 504

 5

 

 3

 

 

 

 

 

 4

 

HYL 506

 

 

 

 

 

 

4

3

 4

 4

TEZ

5

 5

 5

 

 

5

5

 5

 

 

SEMİNER

5

 5

 

 

4

4

4

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi (TYYÇ)

Program Yeterliliği

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

BİLGİ

 

-Kuramsal
-Olgusal

BİLGİ 1

5

5

4

 

4

4

 

 

 

 

BİLGİ 2

 

 

4

 

 

 

 

 

5

5

  BİLGİ 3

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

  BİLGİ 4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

BECERİLER  

 

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

BECERİ 1

 

5

5

4

4

4

 

 

 

 

BECERİ 2

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

BECERİ 3

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

BECERİ 4

 

 

4

4

4

 

 

5

 

 

BECERİ 5

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

BECERİ 6

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

 

 

YETKİNLİK 1

 

 

5

5

4

4

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

YETKİNLİK 3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

-Öğrenme Yetkinliği

 

 

YETKİNLİK 1

 

 

4

5

4

4

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

4

 

 

 

4

 

5

5

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

YETKİNLİK

 

- İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

YETKİNLİK 1

4

4

4

4

 

3

 

 

4

4

YETKİNLİK 2

 

 

4

4

 

 

 

 

4

4

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

YETKİNLİK

 

-Alana Özgü Yetkinlik

 

YETKİNLİK 1

 

4

4

 

4

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

4

3

4

4

3

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

5

4

 

 

5

 

YETKİNLİK 5

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

5