Psikiyatri Hemşireliği Tezli


Genel Bilgi

“Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı” (Tezli); ruh sağlığı ve hastalıkları ve klinik çalışma, psikofizyoloji ve psikopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçe’dir. Tezli olan bu programda, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır. Kadromuzda, Psikiyatri Hemşireliği branşında 1 Profesörayrıca Psikiyatri tıp branşında 1 profesör ve 1 Dr. Öğretim Üyesi , diğer hemşirelik branşlarında 2 profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, psikiyatri Hemşireliği branşında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.

Derece Seviyesi

 “Yüksek Lisans”

Kabul ve Kayıt Koşulları

Psikiyatri Hemşireliği  Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya GraduateRecordExamination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS,E-YDS,KPDS,ÜDS’den 50 puan almış olmak gerekir. Ayrıca bu sınavların dışında ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlarda kabul edilmektedir. Adayın Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu Yabancı Dil sınavdan da 50 puan alması yeterlidir.  Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES ve Yabancı Dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Bu program, “Psikiyatri Hemşireliği” branşında, teorik ve pratik bilgiye hakim, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri hasta bakımında ve öğrencinin eğitiminde kullanabilen hemşireler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Psikiyatri Hemşireliğinde uzmanlık düzeyinde bilimsel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir; alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

2-Psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını bilir ve etik ilke ve değerlere dikkat ederek uygular.

3-Psikiyatri hemşireliği alanında kavramsal, kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve toplumun ruh sağlığı değerlendirmesini yapar, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.

4-Güvenli bir çevre oluşturur, terapötik ortamı yapılandırır ve sürdürür

5-Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik ve biyolojik girişimler bilgisini birleştirir ve uygulamalarına aktarır.

6-Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

7-İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli kanıta dayalı bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir.

8-Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgiliöncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

9-Psikiyatri hemşireliği alanına özgü bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

10-Psikiyatri hemşireliğine özgü teorik ve pratik konularda alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir, kullanılan tüm öğrenme yöntemlerini bilir, eğitim sorumluluğunu alır.

11-Psikiyatri hemşireliği etkinlik alanlarında, acil ve olağan durumlarda, insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.

12-Psikiyatri Hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, analiz eder, sentezler ve değerlendirme yaparak bunları kullanır.

13-Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası iletişim becerilerini kullanır.

14-Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.

15-Kişisel, mesleki ve akademik gelişiminde yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.

16-Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

17-

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hastanelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında, kendi branşlarına uygun bölümlerde “Eğitici” ve “Denetim Hemşiresi” olarak çalışabilir veya doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, doktora eğitimi vasıtasıyla, akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendi alanlarında veya hemşireliğin diğer alanlarında, doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, “Doktora Eğitimi”ne başlayabilir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

- 1 -

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

1

Zorunlu

PHY501

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I

3

4

1

Zorunlu

 PHY503

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I

5

7

1

Zorunlu

 PHY505

Davranışın Nörobiyolojisi

2

4

1

Zorunlu

HYL 503

Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi -I

2

5

1

Zorunlu

HYL 505

 Biyoistatistik

3

7

1

Zorunlu

HYL 509

Hemşirelikte Öğretim

3

3

- 2 –

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

2

Zorunlu

PHY502

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II

2

3

2

Zorunlu

PHY504

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II

5

7

2

Seçmeli

PHY505

Davranışın Psikopatolojisi

2

4

2

Seçmeli

PHY512

Psikososyal Hemşirelik

2

3

2

Zorunlu

PHY514

Araştırma ve Yayın Etiği

2

3

2

Zorunlu

HYL 504

Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi –II

2

5

2

Zorunlu

HYL 506

Araştırma Yöntemleri

3

7

- 3 -

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

3

Zorunlu

 

Seminer

-

4

3

Zorunlu

 

Tez Çalışması-I

-

30

- 4 -

Dönemi

Türü

Ders Kodu

Ders Adı

Kredisi

AKTS Kredisi

4

Zorunlu

 

Tez Çalışması-II

-

30

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğuı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU

Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü / Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

           

DERSLER

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

15

16

PHY501

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PHY503

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

HYL 503

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYL 505

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

HYL 509

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

PHY502

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

PHY504

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

x

PHY505

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

PHY508

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

PHY512

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

PHY514

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

HYL 504

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

HYL 506

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

TEZ

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

SEMİNER

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

PROJE

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği (TYYÇ)

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarakPsikiyatri Hemşireliğinde uzmanlık düzeyinde bilimsel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir; alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

6.         Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

16.       Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde  değerlendirir.

Bilgi 2

Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

12.       Psikiyatri Hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, analiz eder, sentezler ve değerlendirme yaparak bunları kullanır.

13.       Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası iletişim becerilerini kullanır.

Bilgi 3

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

5.         Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik ve biyolojik girişimler bilgisini birleştirir ve uygulamalarına aktarır.

6.         Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

9.         Psikiyatri hemşireliği alanına özgü bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

Bilgi 4

Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

  

7.         İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir.

Beceri 1

Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

 

 

1.         Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Psikiyatri Hemşireliğinde uzmanlık düzeyinde bilimsel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir; alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

2.         Psikiyatri hemşiresinin temel rol ve sorumluluklarını bilir ve etik ilke ve değerlere dikkat ederek uygular.

3.         Psikiyatri hemşireliği alanında kavramsal, kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve toplumun ruh sağlığı değerlendirmesini yapar, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.

4.         Güvenli bir çevre oluşturur, terapötik ortamı yapılandırır ve sürdürür

5.         Klinik uygulama becerileri ile farmakolojik ve biyolojik girişimler bilgisini birleştirir ve uygulamalarına aktarır.

11.       Psikiyatri hemşireliği etkinlik alanlarında, acil ve olağan durumlarda, insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.

Beceri 2

Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

 

6.         Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

12.       Psikiyatri Hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, analiz eder, sentezler ve değerlendirme yaparak bunları kullanır.

Beceri 3

Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

 

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

10.       Psikiyatri hemşireliğine özgü teorik ve pratik konularda alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir, kullanılan tüm öğrenme yöntemlerini bilir, eğitim sorumluluğunu alır.

Beceri 4

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

9.         Psikiyatri hemşireliği alanına özgü bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

Beceri 5

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

7.         İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir.

Beceri 6

Deneysel araştırma planlar, yapar.

 

 

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

6.         Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

16.       Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde  değerlendirir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

  1. Psikiyatri hemşireliği alanında kavramsal, kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve toplumun ruh sağlığı değerlendirmesini yapar, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

 

7.         İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli kanıta dayalı bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Yetkinlik (Öğrenme) 1

Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

10.       Psikiyatri hemşireliğine özgü teorik ve pratik konularda alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir, kullanılan tüm öğrenme yöntemlerini bilir, eğitim sorumluluğunu alır.

Yetkinlik (Öğrenme) 2

Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

6.         Psikiyatri hemşireliği alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular, öğrendiği yeni ve/veya değişen bilgi ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.

15.       Kişisel, mesleki ve akademik gelişiminde yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimser.

 

Yetkinlik (Öğrenme) 3

İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 

7.         İstatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır, psikiyatri hemşireliğine özgü nitelikli kanıta dayalı bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu etik ilkeler çerçevesinde, bağımsız ve/veya ekip çalışması yaparak yerine getirir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1

Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

  

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

12.       Psikiyatri Hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, analiz eder, sentezler ve değerlendirme yaparak bunları kullanır.

13.       Mesleki etkinlik alanlarında kişiler arası iletişim becerilerini kullanır.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 3

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

14.       Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.

Yetkinlik (Alana Özgü) 1

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

 

10.       Psikiyatri hemşireliğine özgü teorik ve pratik konularda alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir, kullanılan tüm öğrenme yöntemlerini bilir, eğitim sorumluluğunu alır.

16.       Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde  değerlendirir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 2

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

 

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 

12.       Psikiyatri Hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar, analiz eder, sentezler ve değerlendirme yaparak bunları kullanır.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

1.         Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Psikiyatri Hemşireliğinde uzmanlık düzeyinde bilimsel ve güncel kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir; alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 5

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

16.       Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde  değerlendirir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 6

Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

 

16.       Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede ve kalite süreçleri çerçevesinde  değerlendirir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 7

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

 

8.         Psikiyatri hemşireliği alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar, verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

11.       Psikiyatri hemşireliği etkinlik alanlarında, acil ve olağan durumlarda, insan hakları ve onuruna saygı gösterip; mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır.