Klinik Embriyoloji Tezli


Genel Bilgi

Programın amacı; öğrencilerin Klinik Embriyoloji alanında üreme ve gelişim biyolojisi, histolojisi, anatomisi, fizyolojisi, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları, hücre kültürü, mikrobiyoloji, infertilite, IVF teknolojisi, genetik, etik ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl teorik dersler ile laboratuvarlarda uygulamalı dersler ile bilgiler öğrencilere sunulur. Son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.

Eğitim dili Türkçe’dir. Tezli olan bu programda, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, Klinik Embriyoloji alanında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Klinik Embriyoloji programına Tıp, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Veteriner Fakülteleri mezunları gibi en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip kişiler katılabilirler.

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.  Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES  belgesini, lisans diplomalarını, lisans transkriptlerini, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Program Profili

Bu program, Klinik Embriyoloji alanında, teorik ve pratik bilgiye hakim, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Kazanımları
  • Klinik embriyoloji alanında verilen derslerin temel konularını ve bunların temel aldığı kavram, model, kuram, ilke ve yöntemleri bilmek.
  • Klinik Embriyoloji konularında literatür taraması yapmak.
  • Eriştiği bilgileri incelemek, analiz etmek ve değerlendirmek.
  • Danışman rehberliğinde, Klinik Embriyoloji konularında bilimsel araştırmalar yapabilmek.
  • Klinik Embriyoloji öğretimi sürecine uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmek.
İstihdam Olanakları

Programı tamamlayan öğrenciler; “Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezlerinde bulunan Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olacaklar, kamu ve özel sektörde çalışma imkanı kazanacaklardır. Bu programda elde ettikleri bilgiler ile adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda çalışabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kendi alanlarında, doktora eğitimi için gerekli koşulları sağladıkları takdirde, “Doktora Eğitimi”ne başlayabilir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
KLE 502
Reprodüktif Sistem Anatomisi
2
6
1
Zorunlu
KLE 503
Genel Embriyoloji ve Reprodüktif Sistem Histolojisi
4
10
1
Zorunlu
KLE508
Hücre Kültürü Teknikleri ve IVF Laboratuvar Teknolojisi
2
6
1
Zorunlu
KLE-509
Medikal İstatistik
2
5
1
Zorunlu
KLE-511
Erkek ve Kadın İnfertilitesi
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
KLE 501
Hücre Biyolojisi ve Üreme Fizyolojisi
2
6
2
Zorunlu
KLE 504
Biyokimya
2
6
2
Zorunlu
KLE 506
Mikrobiyoloji
2
6
2
Zorunlu
KLE 507
Tıbbi Etik
1
4
2
Zorunlu
KLE505
Genetik
2
8
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
KLE-510
Tez Çalışması I
0
30
3
Zorunlu
KLE-512
Seminer
0
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
KLE 513
Tez Çalışması II
0
30
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Recai PABUÇCU

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

DERSLER

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

KLE-501

Hücre Biyolojisi ve Üreme Fizyolojisi

X

X

X

 

 

 

X

KLE-502

Reprodüktif Sistem Anatomisi

X

X

 

 

 

 

X

KLE-503

Genel Embryoloji ve Reprodüktif Sistem Histolojisi

X

X

X

 

 

 

X

KLE-504

Biyokimya

X

X

X

X

 

 

X

KLE-505

Genetik

X

X

X

 

 

 

X

KLE-506

Mikrobiyoloji

X

X

 

 

 

 

X

KLE-507

Tıbbi Etik

 

 

 

X

 

X

X

KLE-508

Hücre Kültürü Teknikleri ve IVF Laboratuar Teknolojisi

X

X

 

 

X

 

X

KLE-509

Medikal İstatistik

 

 

 

 

 

 

X

KLE-510

Tez Çalışması

X

X

X

X

X

X

X

KLE-511

Erkek ve Kadın İnfertilitesi

X

 

X

X

X

X

X

KLE-512

Seminer

 

 

 

 

 

 

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ/PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ

TYYÇ DÜZEYİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

 

 

 

 

3

X

X

X

X

X

 

 

4

 

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

X

X

X

X

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

4

 

 

 

X

X

 

 

5

 

 

 

 

 

 

X

6

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

X

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1

X

X

X

 

 

 

 

2

X

X

X

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

X

X

X

 

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

X

 

X

 

2

 

 

 

X

 

X

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

X