Hemşirelik Esasları Tezsiz


Genel Bilgi

“Hemşirelik Esasları Yüksek lisans Programı” (Tezsiz); hemşirelik esasları ve klinik çalışma, fizyopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçe’dir. Tezsiz olan bu programda, birinci yılda zorunlu ve seçmeli dersler alınır. İkinci yarıyılda ise “Hemşirelikte İletişim” dersini alma ve “Proje çalışması” yapma zorunluluğu vardır. Kadromuzda, Hemşirelik Esasları branşında 1 Doçent ve diğer hemşirelik branşlarında 2 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, Hemşirelik Esasları branşında “Yüksek Lisans (tezsiz)” derecesi almaya hak kazanırlar.

Derece Seviyesi

 “Yüksek Lisans”

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Esasları Bilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz programlarda Ales ve Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 30 yerel kredilik ders yükü ile “kredisiz” bir “Proje çalışması“nın başarı ile tamamlanması zorunludur. “Proje Çalışması”,  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Tezsiz programda öğrencinin asgari 60 AKTS kredisini tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. 

Program Profili

Bu program, hemşireliğin en temel alanı olan “Hemşirelik Esasları” branşında, teorik ve pratik bilgiye hakim, kazandığı bilgi ve becerileri hasta bakımında ve öğrencinin eğitiminde kullanabilen hemşireler yetiştirmektedir.

Program Kazanımları

1. Hemşirelik Esasları eğitim felsefesinin kapsamını  anlamak,

2.Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını ve bunların temel aldığı kavram, model, kuram, ilke ve yöntemleri bilmek,

3.Hemşirelik Esasları konularında literatür taraması yapmak,

4.Eriştiği bilgileri incelemek, analiz etmek ve değerlendirmek,

5.Danışman rehberliğinde, Hemşirelik Esasları konularında bilimsel araştırma yapabilmek,

6.Hemşirelik Esasları öğretimi sürecine uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmek,

7.Hemşirelik Esasları öğretim sürecinde uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanabilmek.

İstihdam Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hastanelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında, kendi branşlarına uygun bölümlerde  “Eğitici” ve “Denetim Hemşiresi” olarak çalışabilirler. Tezli yüksek lisans programını tamamlamadıklarından, doktora sınavına giremezler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programın ikinci yılında, öğrenci başarılı olduğu takdirde ve gerekli diğer koşulları yerine getirdiği takdirde, isterse tezli yüksek lisans programına geçiş yapılabilir.  

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
HYL 501
Fizyopatolojik Süreçler –I
3
7
1
Zorunlu
HYL 503
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi -I
2
5
1
Zorunlu
HYL 505
Biyoistatistik
3
7
1
Zorunlu
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
3
1
Seçmeli
HYL 511
Hemşirelik Esasları –I
2
7
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HYL 502
Fizyopatolojik Süreçler –II
3
7
2
Zorunlu
HYL 504
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi -II
2
5
2
Zorunlu
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Zorunlu
HYL 508
Hemşirelik Esasları –II
2
7
2
Zorunlu
HYL 510
Hemşirelik Esasları Uygulaması
4
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HYL 526
Dönem Projesi
-
30
3
Zorunlu
HYL 527
Hemşirelikte İletişim
3
4
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Özlem ASLAN

Hemşirelik Yüksekokulu

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi