HYL 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntemleri HYL 506 Hemşirelik Esasları Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 2 42 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; Araştırma için problem belirleme, planlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz edip rapor yazabilme becerisi geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Hemşirelikte araştırma problemi oluşturarak bilimsel bir çalışmayı tasarlamayı öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hemşirelikte araştırma problemi oluşturur. 2. Araştırma süreci basamaklarını kullanır. 3. Araştırma tasarımını planlar. 4. Araştırma ve yayın etiği ilkelerini bilir, uygular ve değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik disiplini ve bilimsel araştırmalar
2. Hafta Araştırma ve Hemşirelik
3. Hafta Araştırma süreci ve Araştırma ile ilgili başlıca kavramlar,
4. Hafta Araştırma probleminin tanımlanması ve literatür tarama
5. Hafta Araştırmanın amacı, araştırma soruları ve hipotezler
6. Hafta Araştırma tasarımları/Niceliksel araştırmalar (Tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar, Vaka-kontrol ve kohort araştırmalar)
7. Hafta Araştırma tasarımları /Niceliksel araştırmalar (Deneysel ve Metodolojik Çalışmalar)
8. Hafta Araştırma tasarımları /Niteliksel çalışmalar
9. Hafta Örnekleme yöntemleri
10. Hafta Veri toplama yöntemleri ve veri toplamada kullanılan teknikler ve araçlar
11. Hafta Verilerin analizi ve yorumlanması
12. Hafta Tablo ve grafik yapımı ve sunumu
13. Hafta Araştırma raporunun yazılması
14. Hafta Araştırma ve yayın etiği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N. M, Hemşirelikte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. Veri Toplama Yöntem ve Araçları & Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik ve Geçerliği. 1. Baskı İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014; 193-233. 2. Sümbüloğlu V., Sümbüloğlu K. SAğlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. 5. baskı, Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 2004.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi