KLE 507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tıbbi Etik KLE 507 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14 14 92 120 1 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Klinik embriyoloji (uzman) master öğrencilerin tıp etiğinin temel ilke ve kavramları çerçevesinde sağlık profesyoneli-hasta-birey toplum ilişkisinin belirleyenlerini tanıyıp algılayabilmesi ve bu bağlamda sağlık, hastalık, mesleki profesyonellik ve değerleri tanımlamasını ve değerlendirmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Etik, Biyoetik,Tıp Etiğine yönelik genel kavramları söyler, Temel Biyoetik Kuramları ve İlkeleri sıralar, Tıp Etiği Sorun Kümelerini tanır ve ayırt edebilir, Tıp Etiği ve Normatif Yapılar ilişkisini bilir, Etik Açıdan Sağlık çalışanı-Hasta İlişkisini kurabilir Mesleki andın (meslek yemininin) ana bileşenlerini ve işlevini sıralama, Özerkliğe Saygı ve Adalet ilkeleri ve paternalizm bağlamında hasta özerkliği ve aydınlatılmış onamın bileşen-lerini sıralar, Etikle İlgili Uluslararası Bildirgeleri sayabilme ve bunların klinik pratikteki uygulanabilme koşullarını ve nasıl uygulacağını bilir, Araştırma ve yayın etiği ilkelerini sayar. Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata kavramlarını anlatır Etik açıdan üreme sağlığına ilişkin ve sorun kümelerini ayırt edebilir, Organ aktarımlarının etik boyutunu anlatır, Bilimsel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkabilecek değersel tartışmalarını yürütür, Temel ve yardımcı etik ilkeleri sıralar, Toplumsal cinsiyet ve tıp bağlamında tıpta cinsiyetçi yaklaşımı söyleyebilir Etik kurulların yapılanmaları, kurulabilme koşulları ve işleyişini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Etik, Biyoetik,Tıp Etiği Genel Kavramlar
2. Hafta Etik, Biyoetik,Tıbbi Temel Yaklaşımlar
3. Hafta Tıp Etiği Sorun Kümeleri
4. Hafta Tıp Etiği ve Normatif Yapılar
5. Hafta Etik Açıdan Hekim-Hasta İlişkisi
6. Hafta Hekim Andı
7. Hafta Hasta Özerkliği ve Aydınlatılmış Onam
8. Hafta Hekim Hakları ve Sorumluluğu
9. Hafta Etikle İlgili Uluslar arası Bildirgeler
10. Hafta Araştırma ve Yayın Etiği
11. Hafta Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata
12. Hafta Üreme Sağlığı ve Etik
13. Hafta Tıp Tarihi Müzesi Gezisi
14. Hafta Organ Aktarımları ve Etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ayşegül Demirhan Erdemir. Lectures on Medical History and Medical Ethics. İstanbul, Nobel Kitabevi, 1995 Berna Arda, Yasemin Oğuz, Serap Şahinoğlu Pelin. Deontoloji (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Yayınları, 1999. Nesrin Çobanoğlu . Tıp Etiği, Ankara, İlke Yayınevi, 2007. Erdem Aydın Tıp Etiği, , İstanbul, Nobel Kitabevi, 2009. …..Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul 2012. Beuchump Tom. L. and Childress James F. Çev.Temel M. K. Biyomedikal Etik Prensipleri. 2017. Betim. Yedinci Basım. İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

TYYÇ DÜZEYİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

 

 

 

 

3

X

X

X

X

X

 

 

4

 

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

X

X

X

X

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

4

 

 

 

X

X

 

 

5

 

 

 

 

 

 

X

6

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

X

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1

X

X

X

 

 

 

 

2

X

X

X

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

X

X

X

 

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

X

 

X

 

2

 

 

 

X

 

X

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

X