KLE 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mikrobiyoloji KLE 506 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
28 152 180 2 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere insan sağlığında tıbbi önemi olan birçok hastalığın etkeni ve özellikle ürogenital sistem enfeksiyonlarına neden olan bakteri, mantar, virüs ve parazit türlerinin genel özellikleri, hücre yapısı ve organelleri, virulansı ve patojenite faktörleri, hastalık yapma özellikleri ve laboratuvar tanısı hakkında teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu program öğrencileri insan genitoüriner sistem mikrobiyotası ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon etkenlerinin erkek/kadın üreme sağlığı ve fertilite üzerine etkileri konusunda bilgilendirir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi tamamladıktan sonra bütün öğrenciler: 1. Enfeksiyon etkenlerini ve mikrobiyolojik özelliklerini öğrenir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 2. Mikroorganizmaların virülansını açıklayabilir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 3. Mikroorganizmaların patojenitesini açıklayabilir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 4. Kan yoluyla bulaşan ve tıbbi önemi olan mikroorganizmaları tanımlar. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 5. Genital ülserlere sebep olan etkenleri tanımlar ve tanı yöntemlerini açıklayabilir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 6. Üretrit, servisit, vajinit ve PID etkenlerini tanımlar ve tanı yöntemlerini açıklayabilir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 7. Genital siğillere sebep olan etkenleri tanımlar ve tanı yöntemlerini açıklayabilir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F 8. Enfeksiyonların tanı ve tedavisi için mikroorganizmaların tanımlanmasında mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan yöntemleri öğrenir. 1,2,3,8,14 A, B, C, F Öğretme Metodları 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösterim, 6: Gösterip Yaptırma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim, 10: Beyin Fırtınası, 11: Altı Şapka, 12: Örnek Olay, 13: Deney/Laboratuar/Atölye /Alan Uygulaması, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme Değerlendirme Metodları: A: Sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev (sunum hazırlama), D: Proje/Tasarım, E: Portfolyo, F: Performans Görevi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, mikroorganizmaların sınıflaması
2. Hafta Bakteri hücresinin yapısı ve bakterilerin üretilmesi
3. Hafta Mikrobiyota ve bakteriyel flora, bakteriyel patogenez
4. Hafta Solunum yolu enfeksiyon etkenleri
5. Hafta Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenleri; Viral Hepatitler ve AIDS
6. Hafta Enfeksiyon hastalıklarında mikrobiyolojik tanı yöntemleri
7. Hafta Genital sistem enfeksiyon etkenleri: Genital siğiller ve HPV
8. Hafta Seminer saati
9. Hafta Genital sistem enfeksiyon etkenleri: Genital ülserler
10. Hafta Literatür saati
11. Hafta Genital sistem enfeksiyon etkenleri:Üretrit, servisit ve vajinit
12. Hafta Genital sistem enfeksiyon etkenleri:Bakteriyel vajinoz, trikomoniyaz, kandidiyaz Non-gonokoksik üretritler: Mycoplasma ve Ureaplasma
13. Hafta Perinatal ve intrauterin enfeksiyon etkenleri Pelvik enflamatuar hastalık etkenleri
14. Hafta Genital sistem enfeksiyonlarında örnek türleri, örneğin alınması, taşınması ve saklanma özellikleri Genital sistem örneklerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Literatür İnceleme %5 + Sunum Hazırlama %10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) Ara Sınav Etki: Ders Sırasında Soru Cevap %5
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 7th Ed., 2013,Saunders. 2. Ryan KJ, Ray CG. Sherris Medical Microbiology. 6th Ed., 2014, Kenneth J. Ryan and C. George Ray, Mc Graw Hill Education. 3. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 26. Ed., 2013, Geo F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner, Mc Graw Hill Education. 4. Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 7th Ed., 2017, Gary W. Procop, Deirdre L. Church, Geraldine S. Hall, William M. Janda, Jones and Bartlett Learning, an Ascend Learning Company. 5. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (Funda Babacan), Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Eds.), 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2008. EK KAYNAKLAR Uluslararası ve ulusal makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi