Hemşirelik Esasları Tezli


General Information

“Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” (Tezli); Hemşirelik esasları ve klinik çalışma, fizyopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçe’dir. Tezli olan bu programda, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır. Kadromuzda, Hemşirelik Esasları branşında 1 Doçent, diğer hemşirelik branşlarında 2 doçent, 3 yardımcı doçent, ayrıca tıp branşlarında ise 3 profesör olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Qualification Awarded

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, Hemşirelik Esasları branşında “Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.

Level of Qualification

 “Yüksek Lisans”

Admission Requirements

Hemşirelik Esasları  Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS,E-YDS,KPDS,ÜDS’den 50 puan almış olmak gerekir. Ayrıca bu sınavların dışında ÖSYM’nin Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda belirtilen sınavlarda kabul edilmektedir. Adayın Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü’nün yapmış olduğu Yabancı Dil sınavdan da 50 puan alması yeterlidir.  Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES ve Yabancı Dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Arrangements for the Recognition of Prior Learning

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Qualification Requirements and Regulations

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, “kredisiz” bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Bu programda öğrencinin tezli programda asgari 120 AKTS kredisinin, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Profile of the Programme

Bu program, hemşireliğin en temel alanı olan “Hemşirelik Esasları” branşında, teorik ve pratik bilgiye hakim, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanan, kazandığı bilgi ve becerileri hasta bakımında ve öğrencinin eğitiminde kullanabilen hemşireler yetiştirmektedir.

Key Learning Outcomes

1. Hemşirelik Esasları eğitim felsefesinin kapsamını anlamak,

2.Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını ve bunların temel aldığı kavram, model, kuram, ilke ve yöntemleri bilmek,

3.Hemşirelik Esasları konularında literatür taraması yapmak,

4.Eriştiği bilgileri incelemek, analiz etmek ve değerlendirmek,

5.Danışman rehberliğinde, Hemşirelik Esasları konularında bilimsel araştırmalar yapabilmek,

6.Hemşirelik Esasları öğretimi sürecine uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmek,

7.Hemşirelik Esasları öğretim sürecinde uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanabilmek.

Occupational Profiles of Graduates

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hastanelerde ve çeşitli sağlık kurumlarında, kendi branşlarına uygun bölümlerde çalışabilir veya doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, doktora eğitimi vasıtasıyla, akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Access to Further Studies
Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
HYL 501
Physiopathological Processes I
3
7
1
Compulsory
HYL 503
Conceptual Framework in Nursing I
2
5
1
Compulsory
HYL 505
Biostatistics
3
7
1
Compulsory
HYL 509
Hemşirelikte Öğretim
3
3
1
Compulsory
HYL 511
Hemşirelik Esasları I
3
7
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
HYL 502
Fizyopatolojik Süreçler –II
3
7
2
Compulsory
HYL 504
Conceptual Framework of Nursing –II
2
5
2
Compulsory
HYL 506
Araştırma Yöntemleri
3
7
2
Elective
HYL 508
Hemşirelik Esasları –II
2
7
2
Elective
HYL 510
Hemşirelik Esasları Uygulaması
4
4
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
HYL 524
Seminer
-
4
3
Compulsory
HYL 529
Tez Çalışması-I
-
30
- 4 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
4
Compulsory
HYL 528
Tez Çalışması-II
-
30
Examination Regulations, Assessment and Grading

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Graduation Requirements

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Mode of Study
Programme Director
Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
NQF-HETR/Program Competencies Matrix