TAR 202


Course Title Course Code Program Level
PRINCIPLES AND REVOLUTIONS OF ATATÜRK II TAR 202 Management Information Systems B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
04
(Spring)
28 22 50 0 2

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives This course aims at teaching students historical consciousness by evaluating the Turkish revolution in Atatürk’s era and after Atatürk’s era with its political, cultural and economical aspects.
Course Content This course examines the establishment process of Turkish Republic, Principles of Atatürk and Turkish revolution and political affairs after Atatürk’s period.
Learning Outcomes (LO) The students who attended the course and were successful at the end of semester will acquire the followings; 1- will be able to get the knowledge about the foundation of Turkish Republic and its early years, 2- will be able to comprehend the concepts, reign and caliphate, 3- will be able to comprehend the political, economical and social developments, 4- will be able to comprehend the political affairs after Atatürk and the reasons and results of the World War II.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week The annulment of Sultanate and foundation of Turkish Republic
2. Week Reactions to the Republic and annulment of the Caliphate
3. Week Progressive Republican Party, Sheikh Said Rebellion and assassination attempts to Atatürk
4. Week Free Republican Party, Menemen Rebellion and disagreement between Atatürk and İnönü
5. Week A general review on revolutions and their objectives and Revolution of Law
6. Week Revolutions in the fields of education and culture
7. Week Revolutions in the field of economy and their consequences
8. Week Revolutions in the field of society (clothing, hat law, annulment of tekke and zawiyah, Law of Surname, etc.)
9. Week Principles of Foreign Policy, Turkish – Greek Population Exchange, Musul Event
10. Week Balkans and Sa’dabad Pact, affiliation of Turkey to League of Nations, Montreux Convention, Hatay Event
11. Week Kemalism and Principles of Atatürk
12. Week İsmet İnönü Period and World War II
13. Week Democrat Party and Cyprus Peace Operation
14. Week Economic and political developments since 1960
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. A.AFETİNAN, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990. İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987. JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türkçeye Çeviren Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1986. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2003. SONYEL; Salâhi R., Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl N., Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Türkçesi, Cüneyt Akalın, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2005. ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2003.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ14

LO1

5

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

LO3

 

 

5

 

 

 

 

3

2

 

4

 

1

1

 * Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High