International Trade And Finance (Non-thesis)


General Information

Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı Ekonomik Analiz, Sayısal Yöntemler, Uluslararası Finansal Kuruluşlar, Uluslararası Ticaret Politikası, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Küresel Ekonomi ve Türkiye  gibi dersler içermektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu program tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilmektedir. Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Qualification Awarded

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar

Level of Qualification

Yüksek Lisans (Master)

Admission Requirements
Arrangements for the Recognition of Prior Learning

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az on gün önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Qualification Requirements and Regulations
Profile of the Programme

Yüksek lisans programı akademik literatüre, işletme yönetimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yöneticiler yetiştirmektedir.

Key Learning Outcomes

Uluslararası Ticaret ve Finansman (UTF) Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenci;

  1. Ulusal ve uluslararası işletmelerin yönetim, organizasyon, pazarlama ve finansman  alanlarında gerekli kavram ve teorilere hakim olur.
  2. Bu programda öğrendiği bilgileri ile lisans eğitimiyle sahip olduğu birikimi bir araya getirip değerlendirebilir.
  3. UTF alanında öğrendiklerini iş hayatında da etkin bir şekilde uygulayabilir.
  4. UTF alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları analiz edebilir, bu araştırmalarda yer alabilir.
  5. UTF alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.
  6. Hem bireysel hem grup çalışmasının gerekli olduğu durumları bilir ve gerekli iletişime ve sorumluluğa sahip olur.
  7. UTF alanında öğrendiklerini, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket edebilir.
  8. İşletmelerde ortaya çıkan sorunları analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.
  9. Değişen pazar koşullarına göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

10. Firmaların çalışanlarına sağladıkları güvenceler, olanaklar ve çalışma ortamının önemini ve niteliğini kavrar.

11. Bir işletmede veya kamu kesiminde, aynı zamanda toplum yararına da olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

12. Çalıştığı işletmelerin faaliyet, çalışma düzeni ve işletme-çalışan-tüketici zincirinde etik değerlere göre hareket etmesi gerektiğini benimser.

13. Problem çözme ve bu amaçla veri toplama tekniklerinden temel istatistik bilgisi yardımıyla faydalanabilir ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.

Occupational Profiles of Graduates

UTF Yüksek Lisans derecesi alan mezunlarımız akademisyen olabileceği gibi, çeşitli kamu kurumları ve bankalarla, ulusal ve uluslararası şirketlerde çalışabilirler.

Access to Further Studies

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir. 

Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
EKO505
ECONOMIC ANALYSIS
3
7.5
1
Compulsory
ULT504
international logistics
3
7,5
1
Compulsory
ULT505
ULT 505 INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
3
7.5
1
Compulsory
ULT508
FİNANSAL MUHASEBE VE UFRS
3
7,5
1
Compulsory
İŞL 504
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
3
7,5
1
Compulsory
İŞL507
NUMERICAL METHODS
3
7,5
1
Compulsory
İŞL516
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS
3
7,5
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
ULT502
INTERNATIONAL MARKETING
3
7.5
2
Compulsory
ULT506
INTERNATIOANAL TRADE POLICY
3
7.5
2
Compulsory
ULT513
INTERNATIONAL BUSINESS
3
7.5
2
Compulsory
İŞL510
FINANCIAL MANAGEMENT
3
7.5
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
ULT 503
BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ
3
7,5
3
Compulsory
ULT510
GLOBAL ECONOMY AND TURKEY
3
7.5
3
Compulsory
ULT512
SETTLEMENT OF INTERNATIOANAL COMMERCIAL DISPUTES
3
7.5
3
Compulsory
ULT526
TYPES OF EMPLOYMENT CONTRACT
3
7,5
3
Compulsory
ULT530
TERM PROJECT
0
30
3
Compulsory
ULİ514
GLOBALIZATION AND STANDARDIZATION
3
7,5
Examination Regulations, Assessment and Grading

Öğrencinin kayıt olduğu bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az % 70 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu ara sınavın % 40'ı, final sınavının % 60'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılması için bu notun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Lisansüstü eğitim programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamalarının en az 2,5 olması gerekir. Genel not ortalaması 2,50 (CB)’nin altında olan öğrenciler (CC) olan derslerini tekrar alır. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı "ders öğretim planı"nda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Graduation Requirements

“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Mode of Study

Tam zamanlı

Programme Director

Prof. Dr. Mehmet Tomanbay

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü,

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah., 06830

İncek, Gölbaşı, Ankara

 

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix
NQF-HETR/Program Competencies Matrix

TYYÇ/ Program Yeterlilikleri Matrisi

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EKO505

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

++

+

++

ISL 507

+

++

++

++

+

+

+

++

++

+

++

+

++

ISL 510

++

++

++

++

+

+

+

++

+

++

+

++

++

ULT502

++

++

++

++

+

++

+

+

++

++

+

++

+

ULT504

++

++

++

++

+

++

+

++

++

++

++

++

++

ULT505

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

ULT506

+

++

++

++

+

+

+

+

+

++

+

+

+

ULT510

++

++

++

++

+

+

+

++

++

++

++

+

++

ULT512

++

++

++

++

+

+

++

++

++

++

+

+

++

ULT513

++

++

++

+

+

+

+

+

+

++

++

++

+

ULT530

+

+

+

++

+

+

+

++

++

+

++

+

++

ULT531

+

+

+

++

+

+

+

+

++

+

++

+

++

 

+          : orta derecede etki beklenir.

++       : güçlü bir etki beklenir.