MYM114


Course Title Course Code Program Level
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MYM114 Health Institutions Management Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
02
(Spring)
42 42 3 4

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives
Course Content İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku adı altında üç farklı başlık altında öğretilmektedir. Genel olarak iş hukukunun konusu, niteliği, iş hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler, uluslararası iş hukuku ve uluslararası iş hukuku örgütleri, iş hukuku ile ilgili devlet organları, yaptırımlar, iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği, iş yargısı incelenmektedir. Toplu iş hukuku bölümünde sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmeleri, sosyal güvenlik hukuku bölümünde sosyal güvenlik kavramı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, hastalık, malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile işsizlik ve genel sağlık sigortaları öğretilmektedir.
Learning Outcomes (LO) 1. Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilenmek. 2. Çalışma hayatındaki koşullar hakkında bilgilenmek. 3. İş ve işveren ilişkilerini ve hukuksal boyutunu öğrenmek. 4. Sendikalar hakkında bilgi öğrenmek. 5. Toplu iş sözleşmesi ve grev ve lokavt hakkında hukuksal bilgilenmek. 6. Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgilenmek.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week İş hukukuna giriş, kaynaklar ve temel kavramlar
2. Week İş Kanununun kapsamı ve iş sözleşmesi
3. Week İş sözleşmesinde tarafların borçları, çalışma ve dinlenme süreleri
4. Week İş sözleşmesinin sona ermesi
5. Week İş güvencesi
6. Week Kıdem tazminatı, çalışma belgesi ve ibraname
7. Week Toplu iş hukuku
8. Week Sosyal Güvenlik Kavramı, gelişimi ve kapsamı
9. Week İşyerinin ve sigortalıların kuruma bildirilmesi, primler ve prim belgesi
10. Week İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
11. Week Hastalık ve analık sigortası
12. Week Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortaları
13. Week İşsizlik ve genel sağlık sigortaları
14. Week Hizmet borçlanması ve hizmetlerin birleştirilmesi
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)