RPD 529


Course Title Course Code Program Level
Advanced Developmental Psychology RPD529 Psychological Counseling and Guidance M.A / M.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
42 - - 70 - 70 182 3 7,5

Teaching Staff Prof.Dr. Mustafa KILIÇ
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites -
Recommended Optional Programme Component -
Course Objectives This course includes detailed analysis of various characteristics flourished in various periods of human being.
Course Content The analysis of lifecircle (biological/ physiological, physical/ physcomotor, physchological/ emotinal, sexual, ethical, cultural/social perspectives) .
Learning Outcomes (LO) 1. Students will be aware of five fundamental characteristics of lifecircle. 2. Students will be able to analyse the effects of the elements affecting development. 3. Students will be able to have their own opinion on lifecircle.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Information about the introduction of the course and the course of the course
2. Week Key features of development Information about the prenatal period
3. Week Video demonstration of the prenatal period Information about the prenatal period (continued)
4. Week infancy/infancy game period
5. Week school term
6. Week Five key features of adolescence Measures of puberty
7. Week Physical, mental and sexual development in pubes Developmental evaluation of the effects of adolescence on behaviors and attitudes
8. Week MIDTERM
9. Week General characteristics of the adolescence period General developmental tasks in adolescence
10. Week Responsibilities in adolescence Preparing for the future Puberty and its problems
11. Week General measures of adulthood Major developmental tasks of adults Adulthood and life
12. Week Evaluation of middle age in terms of development Evaluation of middle age in terms of socio-cultural
13. Week The main feature of old age: 10 What is Y? Aging and the onset of old age
14. Week Old age features Adolescence symptoms and consequences
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%) 60
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%)
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Atabek, Erdal. (2014). Kuşatılmış Gençlik. 20. Baskı. Cumhuriyet Kitapları. İstanbul. Ataç, Füsün (Derleyen). (1991). İnsan Yaşamında Psikolojik Gelişim. Beta Basım Yayım Dağıtım A.ş. Yayın No: 286. Sosyal Bilim No:6. İstanbul. Baymur, Feriha. (1993) Genel Psikoloji. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi. İnkılâp Kitapevi. İstanbul. Baysal, Ayşe. (1975) Beslenme. Hacettepe Üniversitesi Yayınları/ A13. Ankara. Cüceloğlu, Doğan. (1994) İnsan ve Davranışı. 5. Baskı. Remzi Kitap Evi. İstanbul Eremsoy, Ekin ve Aylin İlden. ( 2007). “Psikolojik Sağlığımızı Etkileyen Faktörler”. Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I. Çocukluk ve Ergenlik. Editörler: A. Nuray Karancı, Faruk Gençöz ve Özlem Bozo. ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi. ODTÜ Yayıncılık. Ankara. Eyüboğlu, E. Kemal. (1975) On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler. Deyimler – (Tabirler), İkinci Kitap, Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayi A. Ş. İstanbul. Geçtan, Engin. (1981) Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar. Maya Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. Eğitim Dizisi: 6. Ankara. Gerrig, Richard J. ve Philip G. Zimbardo. (2012). Psikoloji ve Yaşam. Psikolojiye Giriş. Çeviren:Gamze Sart. Nobel Akademik Yayınıncılık. Ankara. Kılıç, Mustafa. (1988) Fizyolojik Psikolojiye Giriş. (Ders Notları). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya. Kılıç, Mustafa. ( 2016) Gerçek yaşam Tadında Gelişim Dönemleri 1. (Çocukluk- Okul) 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara. Kılıç, Mustafa. ( 2016) Gerçek yaşam Tadında Gelişim Dönemleri 2. ( Erinlik- Ergenlik) 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara Kılıç, Mustafa. ( 2016) Gerçek yaşam Tadında Gelişim Dönemleri 3. (Yetişkinlik ve Yaşlılık) 2. Baskı. Pegem Akademi. Ankara Kılıç, Mustafa. ( 2013) Gerçek yaşam Tadında Gelişim Dönemleri 4. ( Yaşam Döngüsü - ölüm) Pegem Akademi. Ankara Miller, Patricia H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Çev: Zeynep Gültekin. İmge Kitapevi Yayınları. Ankara. Özgüven, İbrahim Ethem. (2001) Ailede İletişim ve Yaşam. PDREM Yayınları. Ankara Plotnik, Rod. (2009) Psikolojiye Giriş. Türkçesi: Tamer Geniş, Kaknüs Yayınları: 309. Psikoloji: 9. İstanbul. Santrock, John W. (2012) Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Psikolojisi. Çeviri Editörü: Galip Yüksel. On Üçüncü Basımdan Çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. Schipper, Mineke. (2010) Erkek Acı Çeker Kadının Ruhu Duymaz Dünya Dillerinden Atasözleriyle Kadınlar. Çevirenler: Taciser Ulaş Belge ve Nurkalp Devrim. NTV Yayınları. Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Ticaret A. Ş. İstanbul. Umberson, Debra. (2011) Ebeveynin Ölümü Yeni Bir Yetişkin Kimliğine Geçiş. Çeviren: Özge Çağlar Aksoy. İletişim Yayınları: 1549, Pskyhe: 4. İstanbul. Üster, Celal. (Derleyen ve Çeviren) (2010) Sözün Özü Eski Çağlardan Günümüze Ünlü Yazarlar ve Düşünürlerden Özlü Sözler. Can Yayınları: 1878. İstanbul. Vertosick JR, Frank. (2005) Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün. Beyin Cerrahisi Öyküleri. Çev. : Ender Arkun. Beşinci Basım. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları. Ankara. Volkan Vamık. D. – Zıntl, Elizabeth. (2010) Gidenin Ardından. Çevirenler: Işıl Vahip ve Müge Kocadere. Oa Yayınları. Psikoloji Serisi: 3, İstanbul.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

LO1

LO2

LO3

PQ1

4

3

5

PQ2

5

3

5

PQ3

5

5

5

PQ4

3

4

5

PQ5

2

3

4

PQ6

2

2

3

PQ7

5

4

4

PQ8

   

PQ9

   

PQ10

   

PQ11

3

3

4

PQ12

4

4

4

PQ13

5

5

5

PQ14

5

5

5

PQ15

4

3

5

PQ16

   

PQ17

5

5

5

PQ18

   

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek