AAB201


Course Title Course Code Program Level
EMERGENCY PATIENT CARE III AAB201 Paramedic Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
03
(Fall)
42 56 118 84 300 5 10

Teaching Staff Doç.Dr.Togay EVRİN
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Vocational
Prerequisites None
Recommended Optional Programme Component None
Course Objectives To evaluate psychiatric diseases and to apply emergency care, to assist in normal labor, to apply obstetric and gynecological emergencies, to evaluate pediatric patients, to apply emergency care, to evaluate geriatric patients and to apply emergency care, to provide oncological patients with competencies to apply emergency care.
Course Content Pregnancy and psychiatric emergencies, pregnancy and obstetric emergencies, pediatric emergencies, geriatric emergencies and oncological emergencies and patient information about the approach to the theoretical issues are explained
Learning Outcomes (LO) LO1-Evaluating Psychiatric Diseases and Applying Emergency Care LO2-Helping Normal Labor and Applying Emergency Care in Obstetric / Gynecological Emergencies LO3-Evaluating Pediatric Patients and Applying Emergency Care LO4-Evaluating Geriatric Patients and Applying Emergency Care to Geriatric Patients L05-Applying Emergency Care to Oncologic Patients
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Course Introduction: Introduction, Objectives and Learning Objectives
2. Week Evaluating Psychiatric Diseases
3. Week Implementing Emergency Care in Psychiatric Diseases
4. Week Pregnancy, Helping Normal Labor
5. Week Puerperium and Newborn
6. Week Emergency Care in Obstetric Emergencies
7. Week Mid-Term
8. Week Caring for Gynecological Emergencies
9. Week Evaluating Pediatric Patients
10. Week Applying Emergencies Care to Patiatric Patient
11. Week Evaluating Geriatric Patients
12. Week Applying Emergency Care to Geriatric Patients
13. Week Evaluating Oncological Diseases
14. Week To apply emergency care in oncological diseases
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References KUM Nebahat, Pisikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Birlik Ofset Ltd. Ş, İstanbul, 1996. KUMAR Parveen, Michael CLARK (Çev. Editörü Türker BULUT), Acil Genel Tıp Özet Öğrenim Mataryalleri, Nobel Matbacılık, Ankara, 2003. ÖZTÜRK Orhan, Aylin ULUŞAHİN, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008. TAŞKIN Leyla, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Sistem ofset matbaacılık, Ankara,2009. Gezginc ve ark. 130 Obstetrik Aciller JAEM 2011: 128-32 Prof. Dr. Necla Çevik, DEÜ-SHMYO, AABT Programı,1993-1994 dönemi Pediatrik Ders Notları.T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007 Ambulans Ekipleri Standardizasyonu, AAHD. 2009 Avrupa Resüstasyon Konseyi 2005 Resüstasyon Kılavuzu İLHAN Türkan, Hematolojik Analizler Öncesi Hazırlık Modülü, MEB Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010. SARDOHAN İsmail, Otoanalizörde Biyokimyasal Kan Analizleri Modülü, MEB Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010. ULUSOY Filiz, Selma GÖRGÜLÜ, Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt I, 3. Baskı, TDFO Ltd. Şti, Ankara, 1997. http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHSM//1207/unite11.pdf, 30.01.2009 SAĞLIK BAKANLIĞI, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmî Gazete 27181, 26 Mart 2009.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

P

Q

1

P

Q

2

P

Q

3

P

Q

4

P

Q

5

P

Q

6

P

Q

7

P

Q

8

P

Q

9

P

Q

10

P

Q

11

P

Q

12

P

Q

13

P

Q

14

P

Q

15

P

Q

16

P

Q

17

P

Q

18

P

Q

19

P

Q

20

P

Q

21

P

Q

22

P

Q

23

P

Q

24

P

Q

25

P

Q

26

P

Q

27

P

Q

28

P

Q

29

P

Q

30

P

Q

31

P

Q

32

P

Q

33

P

Q

34

P

Q

35

LO1

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

LO2

4

5

5

3

5    

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

LO3

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

LO4

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

LO5

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

 * Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High