KLE-511


Course Title Course Code Program Level
Male and Female İnfertility KLE-511 Clinical Embryology Thesis M.A / M.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
28 62 90 2 3

Teaching Staff Prof.Dr. Recai PABUÇCU
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Katılımcıların, kadın ve erkek infertilitesine klinik yaklaşım konusunda, mesleki uygulamalar sırasında ihtiyaç duyacakları düzeyde, bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Course Content Kadın ve Erkek İnfertilitesinde; etioloji, semptomatoloji, tanı, ve tedavi süreçleri
Learning Outcomes (LO) Kadın infertilitesi nedenleri, tanı yöntemleri, tedavi modaliteleri konusunda embryoloji pratiğinde yararlanılacak düzeyde bilgi sahibi olur. Erkek infertilitesi nedenleri, tanı yöntemleri, tedavi modaliteleri konusunda embryoloji pratiğinde yararlanılacak düzeyde bilgi sahibi olur. Embryoloji laboratuarında klinisyen ile güncel veriler ışığında hasta yönetimi konusunda ortak çalışabilir.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Nöroendokrinoloji
2. Week
3. Week Erkek Üreme Sistemi-Endokrinoloji - Sperm kalitesini etkileyen faktörler
4. Week
5. Week Endometriosis-İnfertilite-Adenomyosis-İnfertilite,Gebelik Tesbiti ve Gebelik Kayıpları -Tekrarlayan Düşükler
6. Week OHSS-Kemoterapi ve Radyoterapinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri,Kadında Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar,Erkekte Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar
7. Week Semen analizi değerlendirilmesi- who 2010-semen hazırlama teknikleri -AHH,Erkek İnfertilitesinde Varikosel -Erkek İnfertilitesinde Ejekulasyon Bozuklukları
8. Week
9. Week OPU-ET-OPU ve Et Komplikasyonları,Mikromanupülasyon Teknikleri - Fertilizasyonun değerlendirilmesi
10. Week VF laboratuarı çalışma düzeni -ART de yasal düzenlemeler ve Hasta Kaydı Tutulması,Azoospermik erkeğe yaklaşım VE Cerrahi Sperm elde etme teknikleri
11. Week Embryo kültürü-Embryo gelişimi ve metabolizması-Embryo kalitesinin değerlendirilmesi Assisted hatching ve defragmantasyon
12. Week Krioprotektanlar -Slow Freezing vs Vitrifikasyon,Oosit Dondurma- Embryo Dondurma
13. Week İnfertilitede Görüntüleme Yöntemleri-Endoskopik Yöntemler-İnfertilitede Cerrahi L/S, H/S-Uterin Konjenital anomaliler ve ART,PGD Klinik Uygulamalar- FISH, CGH, NGS-3. Gün vs 5. Gün Embryo Biopsisi-Tek Gen Hastalıklarında ART
14. Week Erkek infertilitesinde genetic
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References Marc A. Fritz - Leon Speroff, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, USA David K. Gardner, Ariel Weissman, Colin M. Howles, Zeev Shoham. Textbook of Assisted Reproductive Techniques: Laboratory and Clinical Perspectives Martin Dunitz LTD, a member of Taylor&Francis Group, London, UK Konuya ilişkin güncel literatür
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)