Obstetrics and Gynecological Nursing with Thesis Master Degree Program


General Information

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli); Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) 2018 yılında başlamıştır. Dersler, Ankara’da merkezi bir konumda olan Balgat Kampüsü’nde yürütülmektedir. Kadın Sağlığı hastalıkları ve doğum konularında teorik ve uygulamalı dersler ilefizyopatoloji, kavramsal çerçeve, biyoistatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik dersler içerir. Eğitim dili Türkçe’dir. Derslerde Türkçe kaynakların yanı sıra uluslararası dilde (İngilizce)kaynaklar kullanılmaktadır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, tez hazırlama ve tez savunma sınavında başarılı olmakla yükümlüdürler. Program kapsamındaki dersler, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında 1 Profesör,hemşirelik branşlarında2 yardımcı doçent iletemel tıp bilimleri ortak derslerinde 3 profesör olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.

Qualification Awarded

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Yüksek Lisans.

Level of Qualification

Yüksek lisans

Admission Requirements

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programına, üniversitelerin hemşirelik fakülteleri, hemşirelik yüksekokulları, sağlık bilimleri fakülteleri hemşirelik programı ya da sağlık yüksekokulu hemşirelik programlarından, “lisans derecesi” ile “Hemşire” unvanı ile mezun olmuş adayların başvuruları kabul edilmektedir. Yüksek lisans programına, yabancı dil yeterliliği ve mezuniyet durumlarına ilişkin belgelerin beyan edilmesinin yanı sıra mülakat yapılarak öğrenci alınır.

Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezli Program için adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya GraduateRecordExamination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yabancı dil puanı olarak ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS,E-YDS,KPDS,ÜDS’den veya Ufuk Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü Yabancı Dil Sınavdan 50 puan alınmış olmalıdır. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES ve Yabancı Dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, kayıt ile ilgili istenen diğer bilgi ve belgeleri beyan ederek enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. 

Arrangements for the Recognition of Prior Learning

Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlı olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, akademik takvimde belirtilen tarihte, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Qualification Requirements and Regulations

Tezli yüksek lisans derecesini alabilmek için, en az 21 yerel kredilik ders yükü, bir seminer çalışması ile yüksek lisans tezinin başarı ile tamamlanması (120 AKTS) zorunludur. Seminer dersi ve tez çalışması  yerel kredi sistemine göre kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli programda öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli bu programda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, derslerdeki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması, tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Profile of the Programme

Bu programdan, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğiuzmanlığına aday, araştırma, eğitim, yönetim ve uygulama becerilerini ve bilgilerini geliştirmiş hemşireler mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Mezunların, kadın, çocuk ve ailelerin üreme sağlığı sorunlarına duyarlı, çözüm üretmeye istekli, kaliteli hizmet anlayışı olan, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen,ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilen özelliklere sahip bireyler olması öngörülmektedir.

Key Learning Outcomes
  1. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğiuzmanlık alanı ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olur, güncel bilgilere ulaşma becerisi kazanır ve bu bilgiyi uygulamaya aktarır.
  2. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri hayata geçirir.
  3. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.
  4. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğiuzmanlık alanı ile ilgili sorunları saptar, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunlara çözüm önerileri getirir.
  5. Mesleki gelişime yönelik motivasyonunu yüksek tutar, yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
  6. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğiuzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.
  7. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındakibilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.
  8. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
  9. Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.
  10. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.
Occupational Profiles of Graduates

Programdan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından diplomaları tescil edilmek suretiyle “uzman hemşire” olarak Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında özel ve kamu kamu kuruluşlarında, klinik hemşiresi, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, süpervizor hemşire, özel dal hemşiresi olabilirler. Aynı zamanda doktora eğitimi için gerekli koşulları taşıdıkları takdirde, doktora eğitimi vasıtasıyla, akademik kariyerlerine devam edebilirler.

Access to Further Studies

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı mezunları, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora programlarına veya hemşireliğin diğer alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.

Courses - Term, Credit and ECTS Credit
- 1 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
1
Compulsory
HYL 501
Physiopathological Processes I
3
7
1
Compulsory
HYL 505
Bioistatistics
3
7
1
Compulsory
HYL 507
Basic Concepts in Obstetrics and Gynecology
2
5
1
Compulsory
HYL 509
Teaching in Nursing
3
4
1
Compulsory
HYL 519
Obstetrics and Gynecology Nursing I
2
8
- 2 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
2
Compulsory
HDY 502
Nature Of Birth And Preparation For Birth
2
6
2
Compulsory
HYL 502
Physiopatological Processes II
3
7
2
Compulsory
HYL 506
Research Methods
3
7
2
Compulsory
HYL 518
Obstetrics and Gynecology Nursing -II
2
7
2
Compulsory
HYL 521
Obstetrics and Gynecology Nursing Practice
4
4
2
Compulsory
HYL 524
SEMİNAR
0
4
- 3 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
3
Compulsory
HYL 529
THESİS-I
0
30
- 4 -
Semester Type Course Code Course Name Credits ECTS Credits
4
Compulsory
HYL 528
THESİS-II
0
30
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

Mode of Study

Program tam zamanlıdır. Ufuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü dersleri akşam saatlerinde yürütülmektedir. Uygulamalı dersler gündüz saatlerinde öğretim elemanı gözetiminde yapılmaktadır.

Programme Director

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı yöneticisi Prof. Dr. Gülcihan Akkuzu’dur.

 

Courses – Key Learning Outcomes Relation Matrix

           

DERSLER

PROGRAM KAZANIMLARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HYL 501

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

HDY501

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

HYL 505

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

HYL 509

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

HYL519

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

HYL521

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HYL502

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

HYL509

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

HYL524

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

HYL518

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

HDY527

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

HDY528

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

NQF-HETR/Program Competencies Matrix

Kategori

Temel Alan Yeterliliği (TYYÇ)

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

1.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olur, güncel bilgilere ulaşma becerisi kazanır ve bu bilgiyi uygulamaya aktarır.

2.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri hayata geçirir.

3.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

Bilgi 2

Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

3.  Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

Bilgi 3

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

 

 

8.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Bilgi 4

Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

  

8.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Beceri 1

Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

 

 

1.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanı ile ilgili kuramsal bilgiye sahip olur, güncel bilgilere ulaşma becerisi kazanır ve bu bilgiyi uygulamaya aktarır.

2.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri hayata geçirir.

 

Beceri 2

Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

 

3.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

Beceri 3

Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

 

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

Beceri 4

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

8.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Beceri 5

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

4.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanı ile ilgili sorunları saptar, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunlara çözüm önerileri getirir.

Beceri 6

Deneysel araştırma planlar, yapar.

 

 

4.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanı ile ilgili sorunları saptar, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunlara çözüm önerileri getirir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

10.       Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

10.       Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

 

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

11. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

Yetkinlik (Öğrenme) 1

Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

11. Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

 

 

 

 

 

3.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

Yetkinlik (Öğrenme) 2

Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

1.         Mesleki gelişime yönelik motivasyonunu yüksek tutar, yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

 

Yetkinlik (Öğrenme) 3

İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar. 

3. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

4. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanı ile ilgili sorunları saptar, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sorunlara çözüm önerileri getirir.

7. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındaki bilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1

Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

  

6.         Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanında edindiği bilgileri, saptadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini, güncel gelişmeleri, çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel aktarma araçlarını kullanarak paylaşır.

7. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındaki bilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

 

Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 3

Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

7. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanındaki bilimsel bilgi paylaşımında uluslararası en az bir yabancı dili kullanabilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 1

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

 

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 2

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

 

10.       Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 

3. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

10.       Hemşirelik alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 5

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 6

Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

 

9.         Hemşirelik ile ilgili strateji, politika ve uygulama planlarını takip edebilir, bunları yorumlayabilir, geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.

Yetkinlik (Alana Özgü) 7

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

(Prpgramın geneli içinde yer almaktadır.)