Genel Sağlık Sigortası


Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Ufuk Üniversitesi Öğrenci Sağlık Kültür ve Spor İşleri Yönergesi hükümleri gereğince;  öğrencilerimizin  Genel Sağlık Sigortası kapsamında muayene ve tedavi işlemleri  Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dr.Rıdvan EGE Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılmaktadır.

 Genel sağlık sigortası işlemleri

(1) T.C. uyruklu veya T.C uyruğu ile çifte vatandaşlığı bulunan ve yabancı uyruklu kontenjanından kayıt yaptıranların 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60.Maddesi ve Geçici 12. Maddesi gereğince 01.01.2012 tarihinden itibaren tüm insanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış olup, Öğrencilerimizden;
Sosyal güvencesi olan aile fertleri tarafından (Anne, baba, eş) bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda  olan öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamında olup,   güncelleme işlemleri  Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yapılacaktır.

(2) Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik sözleşmesi olan ülkelerinde sosyal güvencesi olan öğrencilerin ülkelerindeki sigorta kurumlarından alacakları “sağlık yardım hakkı belgesini” Ankara Sosyal Güvenlik İl Merkezlerine vererek işlemlerini yaptırmaları  gerekmektedir.

(3) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ve  aile fertleri tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile 25 yaşını dolduranların Sosyal Güvenlik Merkezlerine  başvurmaları gerekmektedir

(4)Yabancı uyruklu öğrenciler;

29/05/2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

60. Maddesinin yedinci fıkrası Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

61. Maddesinin altıncı fıkrası ”60 ıncı maddenin yedinci fıkrası kapsamında sayılanlardan dilekçeyle Kuruma müracaat edenlerin, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılır ve öğrenimleri süresince genel sağlık sigortalılıkları devam eder. Bunların genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona erer.”  hükümleri gereğince genel sağlık sigortası işlemleri için  ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.