Genel Kabul Şartları


Ön Lisans ve Lisans Programları

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrenciler İçin : Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans ve lisans programlarına öğrenci yerleştirme işlemi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yerleştirme Sınavı ile yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), ikinci aşaması ise Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) olup, YGS'den 500 puan üzerinden 140 puan alan adaylar Lisans Yerleştirme Sınavına katılabilmektedirler. Lisans Yerleştirme Sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Sosyal Bilimler, Edebiyat-Coğrafya testinden oluşmaktadır. Öğrenciler sadece alanları ile ilgili sınavlara katılmakta, LYS'den 500 puan üzerinden 180 puan alan adaylar ilgili puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmektedirler. Adaylar lisans programlarına, YGS ve LYS'den aldıkları puan ile ortaöğretim (Türk Eğitim Sistemi'nde lise) başarı puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Yerleştirme işlemi gerçekleşen öğrencilerin, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen ve ilgili Üniversitelerce duyurulan kayıt tarihlerinde, kesin kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin :   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” doğrultusunda “Ufuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi” gereğince öğrenci kabul işlemi yapılmaktadır. 

Başvuru  koşulları

Başvuracak adaylar; 

a)  lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

            1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullandırılmasına İlişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanun incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken, sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki  çift uyrukluların,

4) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını  K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 

            5) K.K.T.C.  uyruklu olup,  K.K.T.C’de ikamet eden ve K.K.T.C’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan;  

1) T.C. uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanların, 

            2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C  liselerinde bitirip GCE   AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki  kolej  ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav  sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar  hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı  bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,  (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)  

            4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların,  (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C.  liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki  kolej  ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav  sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar  hariç)

            5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

Başvuruda bulunacak adayların değerlendirmesinde kullanılacak sınavlar

(1) Üniversiteye başvuruda bulunacak adayların aşağıda anılan sınavlardan izlenecek programa bağlı olarak istenen en düşük puanı sağlamaları gerekir.

(2) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Önlisans Programları

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Mesleki eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları alanda olmaları koşuluyla sınavsız olarak ilgili ön lisans programlarına  tercih yapabilmektedirler..

 

Yüksek Lisans Programları

 Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin:

a) 2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı / Bahar Yarıyılından itibaren Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES şartı kaldırılmıştır. Tezli olarak Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerimizin "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)"den üç puan türünün herhangi birisinden en az 55 puan almaları ya da eşdeğeri olan Uluslararası GMAT sınavından en az 450, GRE vb. sınavlardan da en az 610 puana sahip olmaları gerekmektedir.

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Üniversitemizde Tezli Yüksek lisans eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)" in herhangi bir puan türünden son üç yılı aşmaması şartıyla en az 40 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası GMAT, GRE vb. sınavlardan bu puana denk gelen puanı almış olmak, ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin lisans öğrenimi gördükleri Üniversitelerinin de Yükseköğretim Kurulu'nca tanınmış olması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden ALES belgesi talep edilmemektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerden Yüksek Lisans öğrenimi görecek olanların; 29.05.2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun değişik, 60 ve 61. Maddeleri uyarınca yabancı uyruklu öğrenciler Genel Sağlık Sigortası (GSS) işlemleri için ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri için Yabancı Uyruklu Öğrencilerin (GSS) Genel Sağlık Sigortası Hakkında Açıklama adresinden; Giriş, ikamet, vize işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler için ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgilendirme Duyurusu’ linkine tıklayarak bilgi edinilebilir.

b) Lisans derecesinde mezuniyete sahip olmaları (Üniversite son sınıf öğrencileri Yüksek Lisans Programlarımıza başvurabilir, ancak kesin kayıt işlemleri sırasında mezuniyetlerini belgelemek zorundadırlar) gerekmektedir.

c) Üniversitenin yapacağı Yabancı Dil ve Bilim (Mülakat) Sınavlarından başarılı olmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen ve yabancı dilde yeterlilik anlamını taşıyan ve aşağıda belirtilen sınavların herhangi birinden belirtilen en az puanı almış olanlar Enstitümüzce Yabancı Dil Sınavından muaf tutulurlar.

Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin detaylı bilgi için:

http://www2.ufuk.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/ÖĞRENCİ-ALIM-İLANI.pdf

Doktora programları

a)       Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans mezunu olmaları, Ancak;

06/02/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerarası Kurulun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi gereğince 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yükseklisans programına kayıtlı olup, mezun öğrenciler doktora programına başvurabilirler.

b)      Yüksek lisans not ortalamasının

Tezli yüksek lisans mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 65 (4.00 üzerinden en az 2.50 ) olması,

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının genel not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 76,66 (4.00 üzerinden en az 3.00) olması,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulunun 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüşüm tablosunun kullanılmasına,  

c)    ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından YDS-KPDS-ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan bu puana muadili bir puan almış olmak gerekmektedir. ( 6114 sayılı Kanunun 7. Maddesi ve 04/01/2013 tarihli   Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye  Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ve   www.osym.gov.tr adresinde yayımlanan 24/04/2013 ve 23/07/2013 tarihli  Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri  tabloları esas alınacaktır.)  
    Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden YDS-ÜDS-KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.   

d) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) den başvurduğu programın puan türünden en az 55 alması gerekmektedir. ALES sonucu yerine uluslararası düzeyde kabul gören GRE-GMAT sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğer puanlara sahip olmak.  

e)  Doktora öğrenimine kabulde başarı notunun; Lisans başarı notunun %5'i, Yüksek Lisans başarı notunun %10'u, ALES notunun %50'si, yabancı dil yeterliliğinin %15'i, Mülakatın %20' si dikkate alınarak hesaplanarak, yapılan değerlendirmede ilan edilen kontenjan kadar aday başarı sırasına göre belirlenir.

f) Doktora programına, İşletme veya yan dallarından yüksek lisans mezunlarından öğrenci kabul edilmesi,  İşletme doktora programına başvurular arasından kabul edilen adayların Ana Bilim Dalı Başkanı tarafından yüksek lisans seviyesindeki işletme derslerinden eksik bulunmaları durumunda, bu öğrencilere "Bilimsel Hazırlık Programı" uygulanır.

Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık Programları

1219 sayılı Kanun ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca ÖSYM tarafından yapılan TUS ve YDUS sınavları sonucu yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Üniversitemiz lisans programlarında 1 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanmakta olup İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden devamsızlık durumu dışında yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olanlar kazandıkları Fakülte/Bölüme devam ederler. (yabancı dilde eğitim yapan bölümler hariç) ancak bu öğrenciler mezun olabilmeleri için İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

İngilizce düzeyini belirlemek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarından veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan; (www.osym.gov.tr ve www.yok.gov.tr Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri linkinde yayınlanmıştır, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı YDS (KPDS/ÜDS) sonuçlarının uluslararası yabancı dil sınav sonuçları arasında eşdeğerliliğinin ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenen güncel eşdeğerlilik tablolarına göre Üniversitemizce yapılacak işlemlerde uygulanması, tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli olup, KPDS/ÜDS/YDS belgelerinde geçerlilik süresi aranmamaktadır.)

YDS (KPDS/ÜDS)          ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil sınavları eşdeğerlilik tabloları.

         50

belirtilen puanlara sahip belgeleri olanlar ile daha önce Yükseköğrenim gördüğü Üniversitede 1 yıl

İngilizce hazırlık sınıfı okuyan ve başarılı olan öğrenciler ile Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 puan alanlar hazırlık sınıfından muaf sayılır.