ADA114


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ceza Hukuku Genel ADA114 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Ceza hukukunun temel ilke ve yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Ceza Hukuku Genel Hükümler dersi, esas itibariyle Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümler bölümünü kapsamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun uygulanması, suçluların geri verilmesi, genel olarak suç kavramı, suçun unsurları, ceza ehliyeti ve ehliyetsizliği, kast ve taksir kavramları, objektif sorumluluk halleri, hukuka uygunluk sebepleri gibi temel konular açıklanmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Ceza hukuku kavramı, ceza hukukunun konusu ile ceza hukukunun tarihçesi ve gelişimi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma. 2-Ceza hukuku kaynaklarını, temel sorunların çözümünde bu kaynakların ne şekilde kullanılacağını teorik olarak bilme ve pratik hayatta uygulayabilme becerisi kazanma. 3-Ceza hukuku kurallarının uygulama alanı ve suçluların iadesi konusunda bilgilenme, özellikle suçluların iadesi konusunda uluslararası anlaşmalar hakkında temel düzeyde fikir sahibi olma, konu ile ilgili uzman kişilerin bulunduğu bir ortamda görüş beyan edebilme. 4-Temel düzeyde genel suç teorisi, suç kavramı ve suçun unsurları, yaptırım ve güvenlik tedbirleri konularında bilgi sahibi olma. 5-Ceza hukuku ile ilgili temel bir soruna ilişkin olarak bağımsız düzeyde bir çalışmayı yürütebilme, adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel kazanımları kullanabilme. 6-Ceza hukukuna ait temel kavram, ilke ve yöntemlerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilme, konu ile görüşlerini gerekçeleri ile paylaşabilme. 7-Bilgi ve iletişim teknolojilerini ceza hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme, adli hizmetler alanında konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme. 8-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma, öğrenmenin sürekliliği bilincini kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ceza hukuku kavramı ve ceza normu, ceza normunun sınırları
2. Hafta Suçluların geri verilmesi, ceza normlarının tasnifi ve yorumu
3. Hafta Ceza hukuku tarihçesi, suç kavramı
4. Hafta Suçun unsurları, suçun ayrımları
5. Hafta Fiil kavramı, hareket ve netice, Nedensellik bağı ve bunu açıklayan teoriler
6. Hafta Maddi unsur esas olmak üzere suçların tasnifi, ihlal kavramı, hukuka aykırılık ve tespiti
7. Hafta Hukuka uygunluk nedenleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İrade ve kusur kavramları-Kast ve taksir- Kusur sorumluluğu-Kusursuz sorumluluk
10. Hafta Suçluların içtimaı, Fail kavramı, İsnat yeteneği
11. Hafta İsnat yeteneği-İsnat yeteneğini kaldıran ve azaltan nedenler
12. Hafta Suçun görünüş biçimleri, suça teşebbüs, suça iştirak
13. Hafta Ceza müeyyidesi, Güvenlik tedbirleri
14. Hafta Cezanın verilmesi, hesaplanması ve içtimaı, Cezalandırma hukuki ilişkisi ve sona ermesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İzzet Özgenç, İlhan Üzülmez-Ceza Genel Hukuku Temel Hukuk Dizisi-Seçkin Yayıncılık-Eki̇m 2022
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

    3

ÖÇ-4

 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

     3

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

  3