ADA111


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni Hukuk Bilgisi I(Başlangıç Hük.Kişiler ve Aile) ADA111 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi F.Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dar anlamda medeni hukukun ilgilendiği kavram, konu ve sorunlar hakkında genel düzeyde bilgi edindirmek ve farkındalık yaratmaktır
Dersin İçeriği Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte karşılaşabileceği durum ve yaşayabileceği ilişki ve sorunlarla ilgilenen, özel hukukun en temel alanı kabul edilen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Medeni hukukun, özel hukuktaki önemini, diğer hukuk dalları ile olan yakın ilişkisini kavrar. Günlük hayatta karşılaşılan sorunları medeni hukukun ele aldığı konular içine yerleştirme ve genel düzeyde çözüm önerebilme becerisi kazanma. 2) Medeni hukukun kaynaklarını değerlendirme, bunları somut olaylarda nasıl kullanacağını öğrenme becerisi geliştirme. 3) Hak kavramını tanımlar, hakkın kazanılması ve kullanılması yollarını bu hususta iyi niyet ve dürüstlük ilkelerinin işlevlerini pratik çözümleme yetisi ile birlikte öğrenme. 4) Hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisinin kapsamını değerlendirebilir ve Yargıtay kararları ışığında konu ile ilgili genel düzeyde tespit, eleştiri ve yorum yapabilme. 5) Gerçek kişilerin kimler olduğunu, ehliyet meselesini, gerçek kişilerin yapabilecekleri işlemleri öğrenir. Farklı hukuk sistemlerinde konunun teoride ve pratikte nasıl ele alındığı konusunda kıyas yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olur. Kişilik hakkının özelliklerini, konu ile ilgili anayasal ve yasal teminatları öğrenme. 6) Tüzel kişilik kavramını öğrenir, tüzel kişiliğin kazanılmasındaki uluslararası hukukta tartışılan sistemleri, Türk hukukunun konu ile kabul ettiği düzenlemeleri öğrenir. Dernek ve vakıflar hakkında genel bilgi sahibi olma. 7) Aile hukukunun temel kavramlarını öğrenme. 8) Evlilik birliğinin kurulması ve sona ermesine ilişkin şartları öğrenir, uygulamada karşılaşılan sorunları vasıflandırabilme, genel düzeyde çözüm önerisi getirebilme, konu ile ilgili uzmanlar nezdinde problemi tartışabilme temeline sahip olma. 9) Evliliğin genel hükümleri ve mal rejimleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olma. 10) Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincini edinme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş-Kaynak eser takdimi-Medeni hukuk kavramı-Medeni Hukukun önemi
2. Hafta Medeni Hukukun Kaynakları
3. Hafta Başlangıç hükümleri-Medeni Kanunun uygulanması
4. Hafta Hakimin hukuk yaratması-Hakimin takdir yetkisi-İyi niyet
5. Hafta İyi niyetin işlevi ve dürüst davranma
6. Hafta İspat yükü-Resmi sicil ve senetler
7. Hafta Kişiler hukuku-Kişi kavramı-Kişi Türleri-Gerçek kişiler-Hak ehliyeti
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Fiil ehliyeti-Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin durumları
10. Hafta Kişiliğin korunması-Ad-Hısımlık
11. Hafta Tüzel kişilik-Dernekler-Vakıflar
12. Hafta Aile kavramı-Evlilik hukuku-Nişanlanma
13. Hafta Evlenmenin Şartları-Genel hükümler-Mal rejimi
14. Hafta Boşanma-Velayet-Vesayet hukuku
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Turgut AKINTÜRK/Derya Ateş KARAMAN; Medeni Hukuk, Beta Yayınları, Son Bası, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

   3

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

   3

ÖÇ-2

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-10

  3