ADA104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Usulü ADA104 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.TUĞBA ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Medeni Usul Hukukunun konusunu oluşturan yargı çeşitlerinin, yargılama usullerinin ve bu yargılama faaliyetini yürüten genel ve özel mahkemeler ile devlet yargısına istisna bir yola olan tahkim kurumunun işleyişini teorik ve pratik olarak kavranmasını sağlamak
Dersin İçeriği Medeni Usul Hukuku, adliye mahkemelerinin özel hukuk alanındaki tüm yargısal faaliyetlerini düzenleyen hukuk koludur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Usul hukukunun, özel hukuktaki yeri, usul hukuku kurallarının yer ve zaman itibariyle uygulanması konularında temel düzeyde bilgi kazanma. 2-Usul hukukunun kaynaklarını inceleme, değerlendirme, kurallarını yorumlayabilme becerisi edinme, bunları somut olaylara adapte edebilme. 3-Mahkemeler teşkilatını, devletin milli egemenlik yetkisinin tezahürü ve adaletin tesisi aracı olarak konumlandırabilme; demokratik, laik ve sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin uygulama karşılıklarını tespit edebilme. 4-Davada taraf, taraf ehliyeti, dava ehliyeti, dava takibi, tarafların temsili, dava arkadaşlığı gibi usul hukuku metodolojisinde önemli yer tutan kavramlara hakim olma, bunları meslekte uzman kişilerle birlikte tartışabilme, genel düzeyde konu ile ilgili kazanımları diğer kişilere aktarabilme. 5-Usul hukukuna hakim olan ilkeleri anlama ve yorumlama becerisi kazanma. 6-Hak arama özgürlüğü, hukuki korunma talebi, dava kavramı, dava şartları ve dava çeşitleri konularında temel düzeyde bilgi sahibi olma. 7-Dava dilekçesinin unsurlarını öğrenme, dava dilekçesi örnekleri üzerinden pratik bilgi kazanma. 8-Dava açılmasının maddi hukuk ve usul hukuku bakımından sonuçlarını analiz etme becerisi edinme. 9-Bilgi ve iletişim teknolojilerini konu ile irtibatlandırma ve uygulamaya yönelik pratik kazanma. 10-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güven kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincini edinme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Medeni usul hukukunun yargı çeşitleri içindeki yeri ve bölümleri, çekişmeli yargının mahiyeti ve önemi, medeni usul hukukunun kaynakları, mahkemelerde teşkilatı
2. Hafta Mahkemelerde çalışan kişiler, hakimin davaya bakmasının yasak olması ve reddi(hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi), mahkemelerin çalışmalarına ilişkin dış şartlar
3. Hafta Görev-Yetki
4. Hafta Yargı yeri belirtilmesi, genel mahkemeler arasında iş bölümü, genel mahkeme-özel mahkeme ilişkisi- hukuk mahkemesi-idare mahkemesi ilişkisi(yargı yolu)
5. Hafta Yargı yolu(görev) uyuşmazlığı, mahkemelere yardımcı oarganlar
6. Hafta Taraflar, davaya vekalet, dava şartları
7. Hafta Dava çeşitleri, davanın açılması, davaya cevap
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Replik ve Düplik, Tahkikat, İsticvap, İkrar, Senet
10. Hafta Yemin, Tanık, Bilirkişi, Keşif, Delil sözleşmesi
11. Hafta Tahkikatın bitmesi, Sözlü yargılama, Bekletici sorun, Dava arkadaşlığı
12. Hafta Feragat, Sulh, Islah
13. Hafta Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi
14. Hafta İlk itirazlar, İhtiyati tedbirler, Karar düzeltme, Kesin hüküm
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İlgili mevzuat ve en son bası ders kitaplar Hakan PEKCANITEZ/Oğuz ATALAY/Muhammet ÖZEKES; Medeni Usul Hukuku, 6.Baskı, Vedat Kitapçılık, 2018, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

  3

 

 

 

ÖÇ-4

  3

   3

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

ÖÇ-5

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

     2

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

    3