TIP


Genel Bilgi

18 Aralık 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Ufuk Üniversitesinin kuruluşunda yer alan Tıp Fakültesi, 2002 yılından itibaren öğrencilerine Ankara’da Balgat kampüsünde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Fakültemizi başarıyla bitiren öğrenciler lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış kabul edilip, "Tıp Doktoru" ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Bu program, lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

EÖSY MADDE 5(1) Fakülteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ile belirlenen esaslara göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabulü, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili; Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak yapılır. Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

EÖSY MADDE 7  – (2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları ders/stajlardan muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Dönemlerde başarı durumunun değerlendirilmesi

MADDE 19 (1) Fakültede Dönem I, II ve III’te dönem geçme, Dönem IV, V’ te staj geçme esası uygulanır. Dönem VI aile hekimliği eğitimi kapsamındaki stajları içerir. Akademik eğitimin her yılı, bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı belirlenen ortak, zorunlu ve seçmeli dersler dışında bir dönemin ders kurullarının bütünü ya da stajların her biri başarılmadan bir üst döneme geçilmez.

(2) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu; eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu sınavlarının not ortalamasının %60’ı, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav puanının %40’i toplanarak elde edilir. Dönem sonu başarı notu en az 60’tır. Ders kurulu sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için değerlendirme esasları şunlardır:

a) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren Ders Kurulu sınavında, ders kurulunda yer alan her dersin puanının yarısı o dersin baraj puanıdır. Öğrencinin dersin puanının yarısından azını aldığı durumda, baraj puanı ile arasındaki fark kadar puanı aldığı puandan düşülür.

b) Kuramsal ve uygulama sınavlarını içeren Dönem Sonu Genel sınavından alınması zorunlu olan asgari not 50’dir.

c) Ders Kurulu sınav notlarının her biri en az 60 ve kurul sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin dönem sonu geçiş notu ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %100’ü olarak alınır. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.

ç) Dönem I, II ve III’te dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dönemi tekrarlar.

(3) Dönem IV ve V’de her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılan staj/staj kurulu sınavında başarılı olmak için staj notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Staj/staj kurulu sınavları için değerlendirme ve staj tekrarı için uygulama esasları şöyledir:

a) Dönem IV ve V’te staj/staj kurullarının bir veya daha fazlasından başarılı olamadığı için bütünleme sınavına alınan öğrencinin başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 alması gerekir. Öğrenci staj bütünleme sınavında başarılı olamadığı takdirde, akademik takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını, staj takvimine uygun olarak tekrarlar. Staj/staj kurullarının sonunda ve bütünleme sınavında yine başarı gösteremeyen öğrenci, başarılı olana dek akademik takvimin elverdiği şekilde bu staj/staj kurullarını devam zorunluluğu ile tekrarlar.

b) Bir dönemin stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler, üst dönemin stajlarına staj takvimine uygun olarak başlayabilirler.

c) Dönem IV ve Dönem V’te dönem sonu başarı notu, staj ve staj kurulu başarı notlarının ortalamasıdır.

(4) Ders kurullarının ve stajların dışında kalan ve ders geçme sisteminin uygulandığı derslerde dersin başarı notu; ara sınavların not ortalamasının %40’ ı ve final ya da bütünleme sınavının notunun %60’ının toplamı ile belirlenir. Bu derslere de devam zorunludur ve bu derslerin sınavları, Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Bu derslerin sınavları ve başarı durumları ile ilgili uygulama esasları şöyledir:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun beşinci maddesinin (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu dersler haricindeki derslerden başarılı olabilmek için final veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 60 almak ve ders başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur.

b) İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ders yılı içinde en az bir ara sınav yapılır. Bu derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz.

(5) Dönem VI aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarı durumları eğitim programındaki zorunlu ve seçmeli intörnlük stajlarının anabilim dallarında yapılan çalışmaları sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları çıkış özetleri, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, verilen görevleri yerine getirmeleri, kuramsal bilgi düzeyleri ve genel davranışları gibi ölçütler üzerinden değerlendirilir. Aile hekimliği döneminde yapılan değerlendirme esasları şöyledir:

a)  Dönem VI’da başarı durumu not ile belirtilir; başarılı sayılmak için staj başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gereklidir. Dönem VI stajlarında başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları staj/stajları tekrar ederler. 

b) Dönem VI’da başarısız olunan stajlar için son stajın bitiminden sonra staj tekrarı hakkı verilir. Yönetmelikte tanımlanan azami süreyi aşan Dönem VI öğrencilerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemek kaydı ile birden fazla stajdan başarısız ise iki öğretim yılı, sadece bir stajdan başarısız ise sınırsız süre ile tekrar hakkı verilir.

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, asgari 360 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Misyonu;

Alanında yetkin akademik kadrosuyla, toplumun gereksinimleri doğrultusunda ve etik değerler ışığında;

Çağdaş, bilimsel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, toplum sağlığını koruyucu hedeflere odaklanan, hastaları bilimsel kanıta dayalı ve en etkili biçimde sağaltan, insani değerler, iletişim ve liderlik nitelikleriyle örnek ve mesleğinde öncü hekimler yetiştirmek,

Ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak,

Topluma kaliteli sağlık hizmeti sunmak,

 

Vizyonu;

Eğitimde, araştırmada ve sağlık hizmetinde bilimsel yaklaşımı ve etik değerleri ve etkin teknolojik yenilikleriyle ön plana çıkan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir tıp fakültesi olmak

 

Değerleri;

Vefa duygusu

Adil, tarafsız ve güvenilir olma

Hesap verebilme

Dürüstlük

Şeffaflık

Çalışkanlık

Yaratıcılık

Etik değerlere bağlılık

Bilimsellik

Evrensellik

Toplumsal yararlılık

Öncülük

Çağdaşlık

Yenilikçilik

Katılımcılık

Aidiyet

Çevre ve doğaya saygı

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı

Sağlık savunuculuğu

İşbirliğine açıklık

Eğitim amacı:

Mezuniyet öncesinde, mezuniyet sonrasında ve sürekli tıp eğitiminde amacımız; birey ve toplumun biyo-psiko-sosyal iyilik halinin devamlılığını sağlamak için, kaliteli sağlık hizmeti verebilecek yetkinlikte hekimler yetiştirmek ve yeterliliklerini geliştirmektir.

Fakülte eğitim programında;

a) Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kuramsal ve uygulamalı eğitimleri içeren ders/staj kurulları,

b) Mesleki eğitime yönelik klinik ve iletişim becerileri eğitimleri,

c) 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden oluşan zorunlu dersler,

ç) Eğitim komisyonunun önerisi ve Fakülte Kurulunun onayıyla gerekli görülen seçmeli ve zorunlu dersler

bulunur.

Tıp eğitimi; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve V’te staj/staj kurulu esasına göre ve Dönem VI’da aile hekimliği eğitimi şeklinde yapılır.

Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar, staj kurulları ve bunların süreleri ile AKTS’leri Eğitim Komisyonunun önerisi Fakülte Kurulunun ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince en az 360 AKTS’lik yükü başarıyla tamamlamak zorundadır.

Tıp Fakültesi öğrencileri, 2547 sayılı Kanunda öngörülen zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri Fakülte Kurulunun kararı ile birinci veya ikinci ders yıllarında okutulabilir. Bu derslerden başarılı olmak Fakülteden mezun olmak için ön koşuldur.

Yabancı dil dersleri hariç zorunlu derslerin ders yılı sonu ve bütünleme sınavları kredili olarak değerlendirilir.

Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak Eğitim Komisyonu önerisi, Fakülte Kurulu kararı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre derslere yerleştirilir.

Fakültede entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı derslerde bütünlük bulunduğundan ulusal ve uluslararası değişim programları hariç Aile Hekimliği Dönemine kadar kurum dışı eğitim yapılmaz.

Program Kazanımları

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaç ve Program Yeterlilikleri

Amaç:

Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen;birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi ,beceri ve yetkinlik ile donanmış;mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan ; arastırmacı ve sorgulayıcı olan ; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış ; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını bitiren kişiler;

Program Yeterliği 1:

Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan

1.         Canlılığın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik anatomik, fizyolojik, kimyasal, biyolojik süreçlerin makroskopik, hücresel, yapı ve moleküler mekanizmalarını açıklayan

2.         Organların ve sistemlerin yapı ve işleyişlerinde normalden sapmalar ve hastalıklarda fizyopatolojik mekanizmaları açıklayan

3.         Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve hastalıkların sağaltılmasında insanı bedensel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak ele alan

4.         Bireyin ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyebilen ve elde ettiği verileri epidemiyolojik yaklaşımla irdeleyen

5.         Hastalıkların, durumların ve sapmaların etyopatogenezini (biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel...) açıklayan

6.         Hastalık öyküsünü tüm yönlerini içerecek biçimde elde eden

7.         Tam ve odaklanmış fizik muayene yapan

8.         Temel Hekimlik uygulamalarını gerçekleştiren

9.         Sık karşılaşılan durumların, sapma ve hastalıkların semptomları, belirtileri ve laboratuvar bulgularını tanımlayan

10.       Hastalık ve durumların ayırıcı tanı kriterlerini sıralayan

11.       Tanı ve tedavi yöntemlerinin endikasyon ve komplikasyonlarını bilen, uygulamalarında gözeten

12.       Yaygın olarak kullanılan tanı işlemlerinin sonuçlarını yorumlayan

13.       Klinik öncelikleri belirleyerek oluşturduğu problem listesi doğrultusunda uygun bir yönetim planı tasarlayan

14.       Tedavi planlayabilen, yönlendirebilen ve etkinliğini değerlendiren

15.       Acil yaklaşım gerektiren durumları ayırt edebilen, ilk-acil müdahale ve tedaviyi uygulayan

16.       Koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönetim stratejilerini yararları ve sınırlılıklarını göz önünde bulundurarak oluşturan

17.       Hastayla ilgili kayıtları usulüne uygun şekilde tutan ve arşivleyen

Program Yeterliği 2:

İletişim becerilerine sahip olan

18.       Sağlık hizmetinde ilgili tüm tarafların memnuniyetini ve uyumunu artırmak, kaygısını azaltmak ve tedaviye katılımını sağlamak amacıyla hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ilgili diğer kişiler ile etkin iletişim kuran

19.       Tıp biliminin terimlerini ve kavramlarını iletişim kurduğu bireylerin bilgi düzeyine uygun, açıkça anlaşılabilir, akıcı ve doğru biçimde kullanarak sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim kuran

Program Yeterliği 3:

Ekip üyesi olarak işbirliği yapan

20.       Sağlık düzeyini yükseltme amacıyla kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde ekibin başarısını ön planda tutarak çalışan

21.       Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile uyum içinde ve etkin olarak çalışan

Program Yeterliği 4:

Yönetici, lider ve rol model olan

22.       Yerel ve ulusal sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğini artıracak çalışmalar yaparken sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanan

23.       Kendi kariyerini de yöneten ve diğerlerine rol modellik ve liderlik yapan

Program Yeterliği 5:

Profesyonel tutum ve davranışlar sergileyen

24.       Hastalara özenle muamele eden; özel yaşamlarına saygı duyan ve hasta mahremiyetini gözeten

25.       Hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla ve sorumluluklarını yerine getirmek için bilgi alış verişi yapması gereken diğer kişilerle kurulan tüm ilişkilerde dürüst, kararlı ve tutarlı olan

26.       Hastasının yararını her zaman ve her durumda ön planda tutan

27.       Fiziksel, dini, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı duyarlı ve saygılı olan

28.       Hekimin etik ve yasal yükümlülüklerini kavrayan, uygulamalarında bunları gözeten

29.       Güvenilirlik, şeffalık ve hesap verebilirlik kavramlarını içselleştirmiş olan

Program Yeterliği 6:

Sağlık savunucusu olan

30.       Kendisi dahil toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimleri yapan ve olumlu sağlık davranışlarıyla örnek ve öncü olan

31.       Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren, gerektiğinde müdahale edip düşüncelerini savunan

Program Yeterliği 7:

Bilimsel yöntemleri kullanarak yaşam boyu öğrenen ve öğreten

32.       Bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren ve özdeğerlendirme yapan

33.       Sağlık hizmetleri sunumunda ve kendini geliştirmek için bilimsel bilgi ve yöntemlerde yaşanan değişimleri izleyen ve uygulayan

34.       Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanan, elde ettiklerini eleştirel biçimde değerlendiren ve kanıta dayalı karar veren

35.       Hastayı ve toplumu bilgi kaynağı olarak kullanarak mesleki yenilikleri oluşturup yaygınlaştıran

36.       Hastaya ait sorunların çözümünde akıl yürütme becerisini kullanarak nitel ve nicel kanıtları değerlendiren ve elde ettiği verileri hasta bakımında kullanan

37.       Sağlık çalışanları dahil tüm toplumun öğrenmesini kolaylaştıran,

Tıp doktoru olmaktır.

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesinden mezun olan hekimler, hekimlik mesleğinin kendilerine kazandırmış olduğu bilgi, beceri ve tutumları insan sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak çeşitli alanlarda icra edebilirler. Mesleklerini Resmi-Özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmet sunucusu olarak, Üniversite hastanelerinde veya Eğitim-Araştırma Hastanelerinde Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimlerde akademisyen olarak sürdürebilirler. Türkiye’de ve Dünyada sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kurulan ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşta veya araştırma merkezinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fakültemizden "Tıp Doktoru" unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan merkezi "Tıpta Uzmanlık Sınavı"na girebilirler. Tıp Eğitimi veren Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinin Temel, Dahili ve Cerrahi bölümlerinde yer alan eğitim alanlarına girişe hak kazanan öğrenciler, başvurdukları bölümlerde uzmanlık eğitimi alırlar. Eğitim süreleri alanlara göre değişmektedir. Ayrıca, tıp doktorları Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliklerine göre başvurabilecekleri bölümlerde lisansüstü başvuru koşullarını sağlamak şartıyla "Yüksek Lisans" ve "Doktora" yapabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

DERSLER - DÖNEMİ, KREDİSİ VE AKTS KREDİSİ

Kodu

Dersler

Dönemi

Yerel Kredisi

AKTS

DÖNEM I

TIP 1000

TIP DERSLERİ

TIP 1100-Molekülden Hücreye-I Ders Kurulu

TIP 1200-Molekülden Hücreye-II Ders Kurulu

TIP 1300-Hücre Bilimleri-I Ders Kurulu

TIP 1400-Hücre Bilimleri-II Ders Kurulu

TIP 1500-Doku Ve Hareket Sistemi Ders Kurulu

Güz-Bahar

32

54

TUR 100

TÜRK DİLİ

Güz-Bahar

4

2

İNG100

İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ

Güz-Bahar

4

2

UHU 100

UFUKTA HEKİMLİK UYGULAMALARI-I

Güz-Bahar

---

---

KDT-100

KANITA DAYALI TIP KORİDORU-I

Güz

---

---

 

SEÇMELİ DERSLER**

Bahar

2

2

DÖNEM II

TIP 2000

TIP DERSLERİ

TIP 2100-Sinir Ve Duyu Sistemi Ders Kurulu

TIP 2200-Kan ve Bağışıklık Sistemleri Ders Kurulu

TIP 2300-Dolaşım ve Solunum Sistemi

TIP 2400-Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu

TIP 2500-Boşaltım, Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders Kurulu

Güz-Bahar

32

54

TAR 200

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Güz-Bahar

4

2

İNG 200

İNGİLİZCE (ZORUNLU SEÇMELİ)

Bahar

2

2

UHU 200

UFUKTA HEKİMLİK UYGULAMALARI-II

Güz-Bahar

---

---

KDT-200

KANITA DAYALI TIP KORİDORU-II

Güz

---

---

 

SEÇMELİ DERSLER**

Bahar

2

2

DÖNEM III

TIP 3000

TIP DERSLERİ

TIP 3100-Hastalıkların Temelleriyle Tedaviye Giriş ve Toplum Sağlığı Ders Kurulu

Tıp 3200-Hematopoetik, Bağışıklık Sistemleri Hastalıkları ve Neoplazi Ders Kurulu

TIP 3300-Solunum ve Dolaşım Sistemleri Hastalıkları Ders Kurulu

TIP 3400 Gastroinstestinal Sistem ve Metobolizma Hastalıkları

TIP 3500-Boşaltım, Endokrin ve Üreme Sistemleri Hastalıkları Ders Kurulu

TIP 3600-Duyu ve Sinir/Kas/İskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu

Güz-Bahar

38

58

UHU 300

UFUKTA HEKİMLİK UYGULAMALARI-III

Güz-Bahar

---

---

KDT-300

KANITA DAYALI TIP KORİDORU-III*

Güz

---

---

 

SEÇMELİ DERSLER**

Bahar

2

2

DÖNEM IV

TIP 4009

 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Güz/Bahar

8

12

TIP 4011

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

3

6

TIP 4012

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Güz/Bahar

3

5

TIP 4017

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Güz/Bahar

3

5

TIP 4021

İÇ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

10

13

TIP 4024

KARDİYOLOJİ

Güz/Bahar

4

7

TIP 4026

NÖROLOJİ

Güz/Bahar

3

8

TIP 4030

RADYOLOJİ- NÜKLEER TIP

Güz/Bahar

2

4

DÖNEM V

TIP 5002

 ADLİ TIP

Güz-Bahar

4

5

TIP 5004

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Güz/Bahar

2

2

TIP 5005

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Güz/Bahar

1

2

TIP 5013

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Güz/Bahar

2

4

TIP 5015

GENEL CERRAHİ

Güz/Bahar

8

12

TIP 5018

GÖZ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

2

3

TIP 5022

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Güz/Bahar

6

7

TIP 5025

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

3

6

TIP 5028

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Güz/Bahar

2

5

TIP 5031

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI

Güz/Bahar

3

5

TIP 5039

ÜROLOJİ

Güz/Bahar

3

5

 

SEÇMELİ STAJLAR (2 ADET)

 

 

 

TIP 5008

ÇOCUK CERRAHİSİ

Güz/Bahar

2

2

TIP 5016

GÖGÜS CERRAHİSİ

Güz/Bahar

2

2

TIP 5023

 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Güz/Bahar

2

2

TIP 5029

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİSİ

Güz/Bahar

2

2

DÖNEM VI

TIP 6009

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Güz/Bahar

5

5

TIP 6022

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Güz/Bahar

5

5

TIP 6021

İÇ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

10

10

TIP 6015

GENEL CERRAHİ

Güz/Bahar

5

5

TIP 6001

ACİL TIP

Güz/Bahar

10

10

TIP 6031

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Güz/Bahar

2

2

TIP 6012

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Güz/Bahar

3

3

TIP 6017

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Güz/Bahar

3

3

TIP 6024

KARDİYOLOJİ

Güz/Bahar

4

4

TIP 6026

NÖROLOJİ

Güz/Bahar

3

3

TIP 6019

HALK SAĞLIĞI (KIRSAL HEKİMLİK)

Güz/Bahar

5

5

 

SEÇMELİ İNTÖRNLÜK STAJLARI

 

Güz/Bahar

5

5

TIP 6028

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Güz/Bahar

5

5

TIP 6004

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Güz/Bahar

5

5

TIP 6025

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

5

5

TIP 6018

GÖZ HASTALIKLARI

Güz/Bahar

5

5

TIP 6005

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Güz/Bahar

5

5

TIP 6039

ÜROLOJİ

Güz/Bahar

5

5

 

*2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren

**SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersler

Dönemi

Yerel Kredisi

AKTS

TSD 002

BİYOETİK VE SİNEMA

I – II - III

2

2

TSD 004

BİLİM FELSEFESİ

I – II - III

1

1

TSD 007

TIP HUKUKUNA GİRİŞ

I – II - III

2

2

TSD 008

TIP BİLİŞİMİNE GİRİŞ

I – II - III

2

2

TSD 009

GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA (DİKSİYON EĞİTİMİ)

I – II - III

2

2

TSD 010

GÖRSEL KÜLTÜR VE FOTOĞRAFÇILIK

I – II - III

1

1

TSD 011

 MİTOLOJİ VE SANAT

I – II - III

1

1

TSD 012

MEDYA OKUR YAZARLIĞI

I – II - III

1

1

TSD 013

BİLİM VE TEKNOLOJİ

I – II - III

1

1

TSD 014

HASTA ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İLE İLETİŞİM

III

1

1

TSD 015

KLİNİK NUTRİSYON

III

2

2

TSD 016

HAVACILIK VE UZAY TIBBI (UÇUŞ HEKİMLİĞİ)

III

1

1

TSD 017

SAĞLIKTA İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI

III

1

1

TSD 018

TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ

I – II - III

2

2

TSD 019

ANTROPOLOJİYE GİRİŞ

I – II - III

2

2

TSD 020

MİTOLOJİYE GİRİŞ

I – II - III

2

2

TSD 021

SPOR ANATOMİSİ

III

1

1

 

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Fakültede Dönem I, II ve III için öğretimde öngörülen sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı yapılır. Bir sınavdan alınabilecek 100 tam notun gerek anabilim dalları, gerekse uygulamalı/kuramsal sınavlar arasında paylaştırılması ders kurulu sorumlusu tarafından ders saatleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında anabilim dallarının derslerinin kuramsal, uygulamalı ve toplam not payları belirlenir.

b) Dönem sonu genel sınavı: Dönem I, II ve III’te; dönem sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır.

c) Dönem bütünleme sınavı: Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi halinde bir bütünleme sınavı yapılabilir. Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen, dönem sonu genel sınavı tarihini kapsayan mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen, dönem sonu genel sınav notu 50’nin altında olan veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem sonu başarı notu 60’ın altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

(2) Dönem IV ve V  için öngörülen sınavlar şunlardır:

a) Staj/staj kurulu sınavı: Dönem IV ve V’ te her stajın/staj kurulunun sonunda kuramsal ve/veya uygulamalı ve/veya yönlendirilmiş ve/veya klinik yönelimli olarak yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not; staj notu olarak adlandırılır.

b) Staj/staj kurulu bütünleme sınavı: Dönem IV ve V’ te staj/staj kurullarının bir veya daha fazlasından başarılı olamayan veya mazereti nedeniyle staj/staj kurulu sonu sınavına giremeyen öğrenciye, Senatonun eğitim-öğretim yılı başında belirlemesi halinde açılacak olan sınav; staj bütünleme sınavıdır. Staj/staj kurulunun bulunduğu dönemin son staj/staj kurulunun bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılır. Bu sınavdan alınan not staj notu yerine geçer.

(3) Tüm Dönemlerde ders kurulu/staj/staj kurulu haricinde verilen derslerde ara sınav, en son ara sınavdan en erken on dört en geç yirmi bir gün sonra final sınavı ve final sınavından en erken on dört en geç yirmi bir gün sonra bütünleme sınavları yapılır.

(4) Tüm dönemlerde belgelenmiş mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere giremedikleri ders kurulu ve ders ara sınavları için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavları ile ilgili husular şunlardır:

a) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile açılan sınava girememiş olan bir öğrenci için yeni bir mazeret sınavı açılmaz.

b) Dönem sonu genel sınavı, staj sonu sınavı için mazeret sınavı açılmaz, öğrenci bütünleme sınavı hakkını kullanır. Bütünleme sınavı için; sağlık sorunu gibi zorunlu hallerde öğrencinin başvurması, ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 17 – (1) Sınavlar yazılı, çoktan seçmeli, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış gibi çeşitli yöntemlerde veya bunların bir araya getirileceği şekillerde yapılabilir.

(2) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttırmak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri sınava alabilir. Bu sınavlar eğer yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla staj/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların staj/ders kurulu notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

(3) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(4) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır.

Sınav sonuçları

MADDE 18 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Kuramsal sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak sunarlar. Bu başvurular bir hafta içinde ilgili Dönem Koordinatörünce incelenerek sonucu Dekanlığa sunulur. Sonuç Dekanlık tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(3) 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre, sınav ve ödevlerden dolayı işlem yapılarak disiplin cezası verilen öğrencilere sınav ve ödev notu olarak sıfır (0) verilir.

Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 – (1) Tıp doktorluğu eğitim ve öğretiminde entegre sistemde her ders yılı, bir sonraki ders yılının ön koşuludur. Bir ders yılında başarısız olan öğrenci, bir üst ders yılının derslerine devam edemez. Dönem I, II ve III’te yıl sonunda başarısız olan öğrenci dönemi, Dönem IV, V ve VI’da staj/staj kurullarında başarısız olan öğrenci stajı/staj kurullarını tekrarlar. Bir döneme ait tüm stajlar başarılı bir şekilde tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez.

MADDE 22 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Dönem I ve II’deki eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

Çalışma Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.

Program Yöneticisi

Fakülte Dekanı 

Prof.Dr. Şebnem KAVAKLI

Ders - Program Kazanımları Matrisi
DÖNEM DERSLERProgram Yeterliği 1: Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olanProgram Yeterliği 2: İletişim becerilerine sahip olanProgram Yeterliği 3: Ekip üyesi olarak işbirliği yapanProgram Yeterliği 4: Yönetici, lider ve rol model olanProgram Yeterliği 5: Profesyonel tutum ve davranışlar sergileyenProgram Yeterliği 6: Sağlık savunucusu olanProgram Yeterliği 7: Bilimsel yöntemleri kullanarak yaşam boyu öğrenen ve öğreten
   PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15PY16PY17PY18PY19PY20PY21PY22PY23Py24PY25PY26PY27PY28PY29PY30PY31PY32PY33PY34PY35PY36PY37
Dönem IZorunluTIP 1100-Molekülden Hücreye-I Ders KuruluX X               X        X   X     
ZorunluTIP 1200-Molekülden Hücreye-II Ders KuruluX XXX      X   X X         X   X     
ZorunluTIP 1300-Hücre Bilimleri-I Ders KuruluX X              X             X     
ZorunluTIP 1400-Hücre Bilimleri-II Ders KuruluX                              X     
ZorunluTıp 1500-Doku Ve Hareket Sistemi Ders KuruluXX                             X     
ZorunluUHU 100-Ufukta Hekimlik Uygulamaları I  X              X XX  X  XX XX      
ZorunluKDT 100- Kanıta Dayalı Tıp Koridoru-I   X            X              XXXXXX
Dönem IIZorunluTIP 2100-Sinir Ve Duyu Sistemi Ders KuruluXX      X                      X     
ZorunluTIP 2200-Kan ve Bağışıklık Sistemleri Ders KuruluXX      X                      X     
ZorunluTIP 2300-Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders KuruluXX      X                      X     
ZorunluTIP 2400-Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders KuruluXX      X                      X     
ZorunluTIP 2500-Boşaltım, Endokrin ve Üreme Sistemleri Ders KuruluXX      X  X                   X     
ZorunluUHU 200-Ufukta Hekimlik Uygulamaları II  X   XX      X        X  XX XX      
ZorunluKDT 200- Kanıta Dayalı Tıp Koridoru-II   X            X              XXXXXX
Dönem IIIZorunluTIP 3100-Hastalıkların Temelleriyle Tedaviye Giriş ve Toplum Sağlığı Ders Kurulu XXXXXX XXXX X X     X         X     
ZorunluTıp 3200-Hematopoetik, Bağışıklık Sistemleri Hastalıkları ve Neoplazi Ders Kurulu XXXXXXXXXXX XX                X     
ZorunluTIP 3300-Solunum ve Dolaşım Sistemleri Hastalıkları Ders Kurulu XXXXXXXXXXX XXX               X     
ZorunluTIP 3400-Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu XXXXXXXXXXX XXX               X     
ZorunluTIP 3500-Boşaltım, Endokrin ve Üreme Sistemleri Hastalıkları Ders Kurulu XXXXXXXXXXX XXX       XXX X X X     
ZorunluTIP 3600-Duyu ve Sinir/Kas/İskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu XXXXXXXXXXX XXX       XXX X   X     
ZorunluUHU 300-Ufukta Hekimlik Uygulamaları III  X  XXX    X X X      XXXX          
Dönem IVZorunluTIP 4009-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları XXXXXXXXXXXXX                        
ZorunluTIP 4011-Deri ve Zührevi Hastalıklar X  XXXX XXX  XX    X    X           
ZorunluTIP 4012 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiXX X             XXX X   X   XXX X   
ZorunluTIP 4017-Göğüs Hastalıkları XXX X XXX XXX X XX X  XX            
ZorunluTIP 4021-İç HastalıklarıXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   X X XXXXXXXXX 
ZorunluTIP 4024-Kardiyoloji XXX XXXXXXXXXXX                     
ZorunluTIP 4026-NörolojiXXX XXXXXXXX XXX XX XX X XXX         
ZorunluTIP 4030-Radyoloji- Nükleer TıpX X     XXXXX X                      
Dönem VZorunluTIP 5002-Adli Tıp  X X   XX X    XXX                  
ZorunluTIP 5004-Anesteziyoloji Ve Reanimasyon         XXXXXXX X XXX   X     XXX   
ZorunluTIP 5005-Beyin Ve Sinir CerrahisiXX  XXX  X                           
ZorunluTIP 5013-Fiziksel Tıp Ve RehabilitasyonXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
ZorunluTIP 5015-Genel CerrahiXX   XXXXXX   X  X         X  X  X   
ZorunluTIP 5018-Göz Hastalıkları X    X XXX   X                      
ZorunluTIP 5022-Kadın Hastalıkları Ve Doğum XX  XXXXXXXXXXX  XXX  X     X       
ZorunluTIP 5025-Kulak-Burun-Boğaz HastalıklarıXXXXXX   XXXXXXX                     
ZorunluTIP 5028-Ortopedi Ve TravmatolojiXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX           
ZorunluTIP 5031-Ruh Ve Sinir Hastalıkları XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX  X   X 
ZorunluTIP 5039-ÜrolojiXXXXXXXXXXXXXXXX  X            XX    
ZorunluTIP 5008-Çocuk Cerrahisi X   XX  XXXX  X                     
ZorunluTIP 5016-Gögüs CerrahisiXX   XXXXX   XXX X  X   X            
ZorunluTIP 5023-Kalp Ve Damar Cerrahisi      X    X XX  X     X             
ZorunluTIP 5029-Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik CerrahisiXXXXXXX X XXXXXX XX                  
Dönem VIZorunluTIP 6009-ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  XXXXXX XXXX XX X X                  
 ZorunluTIP 6022-KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM     XXXXXXXXXXXX  XX  XX     XX X   
 ZorunluTIP 6021-İÇ HASTALIKLARIXXXXXXXXXXXXXXXXX   X  XX XXXXX XX   
 ZorunluTIP 6015-GENEL CERRAHİ                                     
 ZorunluTIP 6001-ACİL TIP     XXXX  X XX  XX X XXX XXX  XX X  
 ZorunluTIP 6031-RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 ZorunluTIP 6012-ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİXXXX             XXXXX   X   X   X   
 ZorunluTIP 6017-GÖĞÜS HASTALIKLARI  XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX     X X X 
 ZorunluTIP 6024-KARDİYOLOJİ XX XXXXXXXXXXX  XX     XXXXX        
 ZorunluTIP 6026-NÖROLOJİ     XXXXXXXX X  XXXX  X XXXX  X    X
 ZorunluTIP 6019-HALK SAĞLIĞI XX XX  X    XX XXXX X  X XXX    XXX  
 SeçmeliTIP 6028-ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ                                     
 SeçmeliTIP 6004-ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON                 XXXX    XXXX  XXXXXX
 SeçmeliTIP 6025-KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI     XX  XXXXXXXX  X   X X     XX    
 SeçmeliTIP 6018-GÖZ HASTALIKLARI       X  XX XX XX     X XXXX      X 
 SeçmeliTIP 6005-BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ                                     
 SeçmeliTIP 6039-ÜROLOJİ   XXXX XXXXXXXXXXXXX   XX X   XXXXX 
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

 

YETERLİK

TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterliklerini Karşılama Durumu

 

1

Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan

1

Canlılığın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik anatomik, fizyolojik, kimyasal, biyolojik süreçlerin makroskopik, hücresel, yapı ve moleküler mekanizmalarını açıklayan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

2

Organların ve sistemlerin yapı ve işleyişlerinde normalden sapmalar ve hastalıklarda fizyopatolojik mekanizmaları açıklayan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

3

Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve hastalıkların sağaltılmasında insanı bedensel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak ele alan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

4

Bireyin ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyebilen ve elde ettiği verileri epidemiyolojik yaklaşımla irdeleyen

TYYÇ STAY-7-A AÖY 2

TYYÇ STAY-7-M AÖY 2

5

Hastalıkların, durumların ve sapmaların etyopatogenezini (biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel...) açıklayan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

6

Hastalık öyküsünü tüm yönlerini içerecek biçimde elde eden

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

7

Tam ve odaklanmış fizik muayene yapan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1

8

Temel Hekimlik uygulamalarını gerçekleştiren

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1

9

Sık karşılaşılan durumların, sapma ve hastalıkların semptomları, belirtileri ve laboratuvar bulgularını tanımlayan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

10

Hastalık ve durumların ayırıcı tanı kriterlerini sıralayan

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

11

Tanı ve tedavi yöntemlerinin endikasyon ve komplikasyonlarını bilen, uygulamalarında gözeten

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGi 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

12

Yaygın olarak kullanılan tanı işlemlerinin sonuçlarını yorumlayan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

13

Klinik öncelikleri belirleyerek oluşturduğu problem listesi doğrultusunda uygun bir yönetim planı tasarlayan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-A-BÇSAY 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BÇSAY 1,2

14

Tedavi planlayabilen, yönlendirebilen ve etkinliğini değerlendiren

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1

15

Acil yaklaşım gerektiren durumları ayırt edebilen, ilk-acil müdahale ve tedaviyi uygulayan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1

16

Koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönetim stratejilerini yararları ve sınırlılıklarını göz önünde bulundurarak oluşturan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

17

Hastayla ilgili kayıtları usulüne uygun şekilde tutabilen ve arşivleyen

TYYÇ-STAY-7-A-BİLGİ 3

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 3

TYYÇ-STAY-7-M-BİLGİ 3

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 3

2

İletişim becerilerine sahip olan

18

Sağlık hizmetinde ilgili tüm tarafların memnuniyetini ve uyumunu artırmak, kaygısını azaltmak ve tedaviye katılımını sağlamak amacıyla hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ilgili diğer kişiler ile etkin iletişim kuran

TYYÇ-STAY-7-A-İSY 2

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 2

 

19

Tıp biliminin terimlerini ve kavramlarını iletişim kurduğu bireylerin bilgi düzeyine uygun, açıkça anlaşılabilir, akıcı ve doğru biçimde kullanarak sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim kuran

TYYÇ-STAY-7-A-İSY 1

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 1

 

 

3

Ekip üyesi olarak iş birliği yapan

20

Sağlık düzeyini yükseltme amacıyla kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde ekibin başarısını ön planda tutarak çalışan

TYYÇ STAY-7-A BÇSAY 3

TYYÇ STAY-7-A AÖY 3

TYYÇ STAY-7-M BÇSAY 3

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 2

TYYÇ STAY-7-M AÖY 3

TYYÇ STAY-7-M AÖY 7

21

Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile uyum içinde ve etkin olarak çalışan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 3

TYYÇ STAY-7-M AÖY 3

TYYÇ STAY-7-M AÖY 7

4

Yönetici, lider ve rol model olan

22

Yerel ve ulusal sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğini artıracak çalışmalar yaparken sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 1

TYYÇ STAY-7-A AÖY 4

TYYÇ STAY-7-M AÖY 1

TYYÇ STAY-7-M AÖY 4

23

Kendi kariyerini de yöneten ve diğerlerine rol modellik ve liderlik yapan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 2

TYYÇ STAY-7-M AÖY 2

5

Profesyonel tutum ve davranışlar sergileyen

24

Hastalara özenle muamele eden; özel yaşamlarına saygı duyan ve hasta mahremiyetini gözeten

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

25

Hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla ve sorumluluklarını yerine getirmek için bilgi alışverişi yapması gereken diğer kişilerle kurulan tüm ilişkilerde dürüst, kararlı ve tutarlı olan

TYYÇ-STAY-7-A-BECERİ 1,2

TYYÇ-STAY-7-M-BECERİ 1,2

26

Hastasının yararını her zaman ve her durumda ön planda tutan

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 2

27

Fiziksel, dini, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı duyarlı ve saygılı olan

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 2

28

Hekimin etik ve yasal yükümlülüklerini kavrayan, uygulamalarında bunları gözeten

TYYÇ STAY-7-A AÖY 7

29

Güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını içselleştirmiş olan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 7

6

Sağlık savunucusu olan

30

Kendisi dahil toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimleri yapan ve olumlu sağlık davranışlarıyla örnek ve öncü olan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 6

TYYÇ STAY-7-M AÖY 6

31

Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren, gerektiğinde müdahale edip düşüncelerini savunan

TYYÇ STAY-7-A AÖY 5

TYYÇ STAY-7-M AÖY 5

7

Bilimsel yöntemleri kullanarak yaşam boyu öğrenen ve öğreten

32

Bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren ve öz değerlendirme yapan

TYYÇ STAY-7-A-ÖY 1

TYYÇ STAY-7-M-ÖY 1

33

Sağlık hizmetleri sunumunda ve kendini geliştirmek için bilimsel bilgi ve yöntemlerde yaşanan değişimleri izleyen bilimsel bilgi ve yöntemleri sıralayan

TYYÇ STAY-7-A BECERİ 5

TYYÇ STAY-7-A-ÖY 2

TYYÇ STAY-7-A-İSY 3

TYYÇ STAY-7-M BECERİ 6

TYYÇ STAY-7-M-ÖY 4

TYYÇ STAY-7-M-İSY 3

34

Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanan, elde ettiklerini eleştirel biçimde değerlendiren ve kanıta dayalı karar veren

TYYÇ STAY-7-A BECERİ 4

TYYÇ STAY-7-A-İSY 3

TYYÇ STAY-7-M BECERİ 4

TYYÇ STAY-7-M BECERİ 5

TYYÇ STAY-7-M-İSY 3

TYYÇ-STAY-7-M-İSY 4

35

Hastayı ve toplumu bilgi kaynağı olarak kullanarak mesleki yenilikleri oluşturup yaygınlaştıran

TYYÇ STAY-7-A BECERİ 6

TYYÇ STAY-7-A BÇSAY 4,5

TYYÇ STAY-7-M BÇSAY 4

36

Hastaya ait sorunların çözümünde akıl yürütme becerisini kullanarak nitel ve nicel kanıtları değerlendiren ve elde ettiği verileri hasta bakımında kullanan

TYYÇ STAY-7-A ÖY 3

TYYÇ STAY-7-M ÖY 2,3

37

Sağlık çalışanları dahil tüm toplumun öğrenmesini kolaylaştıran

TYYÇ STAY-7-A BECERİ 3

TYYÇ STAY-7-M BECERİ 3