Hukuk Fakültesi (%30 İngilizce)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Fakültede 2022-23  Güz Döneminden itibaren Türkçe Hukuk Programı yürütülmektedir. Fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Naim İNAN'dır. Fakültenin kadrosunda alanında yetkin öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölümünde  Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Doç. Dr. Seydi KAYMAZ,  Dr. Öğr. Üyesi Akasya KANSU KARADAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNVER ve Dr. Öğr. Üyesi Artuk ARDIÇOĞLU, Özel Hukuk Bölümünde ise Prof. Dr. Lale SİRMEN,  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR, Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Demir YEŞİLBAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Ececan Çorbacıoğlu AYDOĞMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Burcu HENDEM ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Naz GÜNEŞ görev yapmaktadır. 

Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan 4 yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve derslerin her yıl yeni gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için aynıdır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla ve daha önce başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi’ndeki ders ile uyumlu olması ve ilgili enstitü/ fakülte tarafından onaylanması halinde muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim dili Türkçe olup, Hazırlık sınıfının okunması ihtiyaridir. Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde temel hukuk kuram ve kavramları verilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi; bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, yaratıcı çözümler geliştiren, ülkesini seven, çağdaş dünyayı anlamış ve geleneklerine bağlı bir genç nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
PROGRAM AMAÇLARI
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenim ve araştırmada güncelin ötesinde mesleki ufukları ve bilgileri olan, mesleki etik yaklaşımı gelişmiş hukukçular yetiştirmeyi benimsemiştir. Bu bağlamda belirlenen program amaçları şunlardır:
1- Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile işleyerek bunları araştırma ve uygulamada kullanma becerisini kazandırmak.
2- Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirerek analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almak.
3- Hukuk bilimindeki tüm alt alanları toplum ve ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alarak uygulama alanına katkıda bulunmak.
4- Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek çözümler geliştirmek.
5- Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazandırmak.

Program Kazanımları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (YETERLİLİKLER)

Bilgiler

Program Çıktısı 1                 Çeşitli hukuk disiplinlerinde temel kurum ve kavramları teori ve uygulamada konumlandırabilme

Program Çıktısı 2                 Hukuk biliminin araştırma, mantık yürütme, analiz ve yorum yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktısı 3                 Hukukun farklı alanlarında haklar ve hakların korunmasına ilişkin yöntemler ile uygulamaya dair sorunlar hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktısı 4                 Hukukun farklı alanlarında yasal düzenlemeler, ilgili yargı kararları ve bilimsel görüşler hakkında bilgi sahibi olma

Beceriler

Program Çıktısı 5                 Hukuksal düzenlemeleri, yargı kararlarını, bilimsel görüşleri metodolojik yöntemlerle inceleme, karşılaştırabilme, tartışarak yorumlayayabilme

Program Çıktısı 6                 Karşılaştığı hukuksal sorunları edindiği bilgileri kullanarak çözümleyebilme

Program Çıktısı 7                 Hukuksal düzenlemeler, yargı kararları ve bilimsel görüşlerden yararlanarak sorunlar karşısında çözümler geliştirebilme 

Yetkinlikler

Program Çıktısı 8               Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunlar karşısında çözüm geliştirmek için ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilme

Program Çıktısı 9               Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

Program Çıktısı 10             Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleme ve yorumlayabilme

Program Çıktısı 11              Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme, görüşlerini yazılı ve sözlü olarak açıklayabilme

Program Çıktısı 12              En az bir yabancı dili mesleki alanda yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilme

Program Çıktısı 13              Evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını içselleştirme

İstihdam Olanakları

Hukuk fakültesinden mezun olanlar: avukat, hakim, savcı, (özel sektör veya kamuda) hukuk müşaviri, noter, arabulucu gibi meslekleri seçebilirler; politika ile uğraşabilirler, devlet memuru olabilirler, dışişlerinde diplomat olarak görev alabilirler. Bunların yanında vali, kaymakam, müfettiş, bağımsız üst kurullarda uzman veya uzman yardımcısı, yüksek yargı mercilerinde raportör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
Mikro Ekonomi (İngilizce)
3
4
1
Zorunlu
HUK101
Hukuk Başlangıcı (Yıllık)
2
3
1
Zorunlu
HUK103
Medeni Hukuk (Yıllık)
4
5
1
Zorunlu
HUK105
Anayasa Hukuku
4
5
1
Zorunlu
HUK107
Roma Hukuku
3
3
1
Zorunlu
HUK113
Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)
4
5
1
Zorunlu
TUR101
Türk Dili I
0
2
1
Seçmeli
HUK117
Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
Makro Ekonomi II (İngilizce)
3
4
2
Zorunlu
HUK109
Hukuk Kaynakları- Hukukta Metod-Bilimsel Çal. Haz. Yön.
2
3
2
Zorunlu
HUK114
Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)
4
3
2
Zorunlu
IST102
İstatistik (İngilizce)
2
2
2
Zorunlu
TUR102
Türk Dili II
0
2
2
Seçmeli
HUK116
Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK201
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yıllık)
4
4,5
3
Zorunlu
HUK203
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Yıllık)
3
3,5
3
Zorunlu
HUK205
İdare Hukuku (Yıllık)
3
3,5
3
Zorunlu
HUK207
Kamu Maliyesi
3
3
3
Zorunlu
HUK209
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi - I (Yıllık)
2
2,5
3
Zorunlu
HUK211
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce) (Yıllık)
2
2,5
3
Zorunlu
HUK215
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3,5
3
Zorunlu
HUK229
Türk Hukuk Tarihi (Yıllık)
2
2,5
3
Zorunlu
TAR201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
0
2
3
Seçmeli
HUK235
Uluslararası Organizasyonlar (İngilizce)
2
2,5
3
Seçmeli
HUK217
Müzakere ve Arabuluculuk
2
2
3
Seçmeli
HUK237
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (İngilizce)
2
2,5
3
Seçmeli
HUK239
Çevre Sorunları (İngilizce)
2
2,5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK208
Vergi Hukuku
3
3
4
Zorunlu
HUK216
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3,5
4
Zorunlu
TAR202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
0
2
4
Seçmeli
HUK238
Sosyolojiye Giriş (İngilizce)
2
2,5
4
Seçmeli
HUK232
Türk Hukukunun Temelleri (İngilizce)
2
2,5
4
Seçmeli
HUK240
Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma (İngilizce)
2
2,5
4
Seçmeli
HUK242
Uluslararası Ceza Hukuku (İngilizce)
2
2,5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
HUK301
Eşya Hukuku (Yıllık)
3
4
5
Zorunlu
HUK303
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Yıllık)
3
4
5
Zorunlu
HUK305
Medeni Usul Hukuku (Yıllık)
3
4
5
Zorunlu
HUK307
Ticaret Hukuku (Yıllık)
3
4
5
Zorunlu
HUK309
Ceza Hukuku Özel Hükümler (Yıllık)
2
2,5
5
Zorunlu
HUK311
İdari Yargılama Hukuku (Yıllık)
2
2,5
5
Zorunlu
HUK315
Hukuk Felsefesi (İngilizce)
3
3
5
Zorunlu
HUK331
Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)
3
3
5
Seçmeli
HUK313
Yapay Zekanın Kamu Hukukuna Yansımaları
2
2
5
Seçmeli
HUK333
Anglo-Amerikan Hukuku (İngilizce)
2
3
5
Seçmeli
huk337
Hukuk ve Edebiyat
2
3
5
Seçmeli
HUK339
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (İngilizce)
2
3
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
HUK316
Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)
3
3
6
Zorunlu
HUK332
Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)
3
3
6
Seçmeli
HUK 336
Çocuk Hukuku (İngilizce)
2
2
6
Seçmeli
HUK312
Sözleşme Hukuku (İngilizce)
2
3
6
Seçmeli
HUK322
Kriminoloji (İngilizce)
2
3
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
HUK401
Miras Hukuku (Yıllık)
2
2,5
7
Zorunlu
HUK403
İcra ve İflas Hukuku (Yıllık)
3
3,5
7
Zorunlu
HUK405
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Yıllık)
3
3
7
Zorunlu
HUK407
Uluslararası Özel Hukuk (Yıllık)
2
3,5
7
Zorunlu
HUK411
Ceza Usul Hukuku (Yıllık)
3
3,5
7
Zorunlu
HUK418
Medeni ve Borçlar Hukuku (Uygulama)
0
2
7
Zorunlu
HUK423
Kıymetli Evrak Hukuku (Yıllık)
2
2
7
Zorunlu
HUK425
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku (Yıllık)
2
2
7
Zorunlu
HUK435
Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları Hukuku (Yıllık)
2
2
7
Seçmeli
HUK415
Seçmeli I: Tüketici Hukuku
2
2
7
Seçmeli
HUK417
Seçimlik II: Rekabet Hukuku
2
2
7
Seçmeli
HUK441
Seçimlik I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK443
Seçimlik II: Uluslararası İşletmelerde Kurumsal Danışmanlık (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK447
Seçimlik I: Kurgusal Duruşma I (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK449
Seçimlik I : Uluslararası Bankacılık Hukuku (İngilizce)
2
3
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
HUK404
Adli Tıp (İngilizce)
2
3
8
Zorunlu
HUK420
Ceza Hukuku (Uygulama)
0
2
8
Seçmeli
HUK 450
Seçimlik II: Uluslararası Deniz Hukuku
2
3
8
Seçmeli
HUK 454
Seçimlik I: Uluslararası Kuvvet Kullanımı ve Terörizm
2
3
8
Seçmeli
HUK438
Seçimlik I: İnsancıl Hukuk (İngilizce)
2
3
8
Seçmeli
HUK440
Seçimlik I: Uluslararası Uygulama Amaçlı İleri Avukatlık (İngilizce)
2
3
8
Seçmeli
HUK444
Seçimlik II: Uluslararası Finans Hukuku
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

FF

0,000-59

Başarı Notları

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin  yarıyıllık/yıllık derslerin sınavlarından başarılı sayılabilmeleri için, yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavından en az 100 üzerinden 60 puan almaları ve başarı notunun da en az 60 puan (CC) olması gerekir. Başarı notu ara sınav notunun %40'ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav notunun %60'ının toplamından oluşur.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az CC notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 103 Medeni Hukuk

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 105 Anayasa Hukuku

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 107 Roma Hukuku

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK101 Hukuk Başlangıcı

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 101 Mikro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 102 Makro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK 113 Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

HUK 109 Hukukta Metot

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

HUK 114  Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 IST 102 İstatistik (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

HUK 117 Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

HUK 116 Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 205 İdare Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 207 Kamu Maliyesi

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 208 Vergi Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

HUK 211 Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

HUK 209 Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (İngilizce)

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 229 Türk Hukuk Tarihi

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

HUK 215 Hukuki Okuma ve Yazma I (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 216 Hukuki Okuma ve Yazma II (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 301 Eşya Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 HUK 303 Borçlar Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 305 Medeni Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 307 Ticaret Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 311 İdari Yargı

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 315 Hukuk Felsefesi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 HUK 316 Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

HUK 331 Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 332 Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 401 Miras Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

HUK 403 İcra ve İflas Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 404 Uluslararası Özel Hukuku

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

HUK 425 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 411 Ceza Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 413 Genel Kamu Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

HUK 414 Adli Tıp

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ

Program Yeterlikleri

Temel Alan Yeterlikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi 1

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 2

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

Bilgi 3

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 4

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri 1

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

Beceri 2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

Beceri 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X