Hukuk Fakültesi (Türkçe)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Fakültede 2022-23  Güz Döneminden itibaren Türkçe Hukuk Programı yürütülmektedir. Fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Naim İNAN'dır. Fakültenin kadrosunda alanında yetkin öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölümünde  Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Doç. Dr. Seydi KAYMAZ,  Dr. Öğr. Üyesi Akasya KANSU KARADAĞ,  Dr. Öğr. Üyesi Fulya KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNVER ve Dr. Öğr. Üyesi Artuk ARDIÇOĞLU, Özel Hukuk Bölümünde ise Prof. Dr. Lale SİRMEN,  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR, Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Demir YEŞİLBAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Ececan Çorbacıoğlu AYDOĞMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Burcu HENDEM ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Naz GÜNEŞ görev yapmaktadır. 

Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan 4 yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve derslerin her yıl yeni gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için aynıdır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla ve daha önce başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi’ndeki ders ile uyumlu olması ve ilgili enstitü/ fakülte tarafından onaylanması halinde muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim dili Türkçe olup, Hazırlık sınıfının okunması ihtiyaridir. Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde temel hukuk kuram ve kavramları verilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi; bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, yaratıcı çözümler geliştiren, ülkesini seven, çağdaş dünyayı anlamış ve geleneklerine bağlı bir genç nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
PROGRAM AMAÇLARI
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenim ve araştırmada güncelin ötesinde mesleki ufukları ve bilgileri olan, mesleki etik yaklaşımı gelişmiş hukukçular yetiştirmeyi benimsemiştir. Bu bağlamda belirlenen program amaçları şunlardır:
1- Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile işleyerek bunları araştırma ve uygulamada kullanma becerisini kazandırmak.
2- Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirerek analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almak.
3- Hukuk bilimindeki tüm alt alanları toplum ve ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alarak uygulama alanına katkıda bulunmak.
4- Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek çözümler geliştirmek.
5- Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazandırmak.

Program Kazanımları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (YETERLİLİKLER)

Bilgiler

Program Çıktısı 1                 Çeşitli hukuk disiplinlerinde temel kurum ve kavramları teori ve uygulamada konumlandırabilme

Program Çıktısı 2                 Hukuk biliminin araştırma, mantık yürütme, analiz ve yorum yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktısı 3                 Hukukun farklı alanlarında haklar ve hakların korunmasına ilişkin yöntemler ile uygulamaya dair sorunlar hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktısı 4                 Hukukun farklı alanlarında yasal düzenlemeler, ilgili yargı kararları ve bilimsel görüşler hakkında bilgi sahibi olma

Beceriler

Program Çıktısı 5                 Hukuksal düzenlemeleri, yargı kararlarını, bilimsel görüşleri metodolojik yöntemlerle inceleme, karşılaştırabilme, tartışarak yorumlayayabilme

Program Çıktısı 6                 Karşılaştığı hukuksal sorunları edindiği bilgileri kullanarak çözümleyebilme

Program Çıktısı 7                 Hukuksal düzenlemeler, yargı kararları ve bilimsel görüşlerden yararlanarak sorunlar karşısında çözümler geliştirebilme 

Yetkinlikler

Program Çıktısı 8               Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunlar karşısında çözüm geliştirmek için ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilme

Program Çıktısı 9               Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

Program Çıktısı 10             Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleme ve yorumlayabilme

Program Çıktısı 11              Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme, görüşlerini yazılı ve sözlü olarak açıklayabilme

Program Çıktısı 12              En az bir yabancı dili mesleki alanda yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilme

Program Çıktısı 13              Evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını içselleştirme

İstihdam Olanakları

Hukuk fakültesinden mezun olanlar: avukat, hakim, savcı, (özel sektör veya kamuda) hukuk müşaviri, noter, arabulucu gibi meslekleri seçebilirler; politika ile uğraşabilirler, devlet memuru olabilirler, dışişlerinde diplomat olarak görev alabilirler. Bunların yanında vali, kaymakam, müfettiş, bağımsız üst kurullarda uzman veya uzman yardımcısı, yüksek yargı mercilerinde raportör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO1101 (Türkçe P)
Ekonomi (Yıllık)
4
6
1
Zorunlu
HUK1101 (Türkçe P.)
Hukuk Başlangıcı (Yıllık)
2
3
1
Zorunlu
HUK1103 (Türkçe P.)
Medeni Hukuk (Yıllık)
4
5
1
Zorunlu
HUK1105 (Türkçe P.)
Anayasa Hukuku (Yıllık)
4
5
1
Zorunlu
HUK1107 (Türkçe P.)
Roma Hukuku (Yıllık)
4
6
1
Zorunlu
HUK1109 (Türkçe P.)
Hukuk Metadolojisi (Yıllık)
4
6
1
Zorunlu
ING1101 (Türkçe P.)
İngilizce Dil Becerileri I
2
4
1
Zorunlu
TAR1101 (Türkçe P.)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Yıllık)
4
4
1
Zorunlu
TUR1101 (Türkçe P.)
Türk Dili (Yıllık)
4
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING1102 (Türkçe P)
İngilizce Dil Becerileri II
2
3
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi
Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi