ULİ505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU ULİ505 Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
- 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra dekolonizasyon hareketi ve diğer önemli siyasi gelişmelerle birlikte Uluslararası toplumdainsan haklarının belirlenip muhafaza edilmesi yönünde artan bir hassasiyet gözlenmektedir. Bu bağlamda, ders insan haklarını temel alan uluslararası belgelere, denetim organlarına ve yaptırımlara değinmektedir. Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel alınmıştır. İnsan haklarının hukuki boyutunun yanında ahlaki bir norm olarak insan hakları kavramı ile devletlerin siyasi menfaatleri arasındaki çatışma hakkında hem kuramsal hem de uygulamaya dayalı bilgi vermek de dersin bir başka amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği İnsan haklarının kuramsal ve kavramsal arka planı ile başlayan ders insan haklarının 20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte tarihsel gelişimi irdelemektedir. İnsan haklarının temel ilkeleri ve nitelikleri tartışıldıktan sonra ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kapsamı ve caydrıcılık boyutu ile birlikte insan haklarını korumakla görevli uluslararası örgütler ve mekanizmalar derste incelenmektedir. Ders günümüz uluslararası siyasetinin en önemli paradokslarından biri üzerine tartışma ile sonlanmaktdır: Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ortaya çıkmasından bu yana insan haklarının başlıca koruyucusu ve uygulayıcısı olması gerekn ulus-devletler bu süre içinde insan haklarını en çok ihlal eden siyasi özneler konumunda olmaları tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyal psikoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Özgürlük, hak, eşitlik gibi insan haklarına kaynaklık eden kavramları kavramak 2- Sivil ve siyasi haklar ile sosyal ve ekonomik haklar başta olmak üzere insan haklarının kapsamını, önemini ve işlevlerini öğrenmek 3- İnsan haklarının uluslararası alanda korunma, uygulanma ve denetleme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak 4- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini irdeleme ve yorumlayabilme yeteneklerini kazanmak 5- İnsan hakları kavramı ile ulus-devletlerin siyasi çıkarları arasındaki çatışma süreçlerini eleştirel bir biçimde değerlendirme becerisi edinmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: İnsan Haklarının Felsefi Kökeni
2. Hafta İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
3. Hafta İnsan Haklarına Gelenksel, İyimser, Liberal Yaklaşım
4. Hafta İnsan Haklarına Realist Meydan Okuma ve Ulus-Devletlerinin Sorumlulukları
5. Hafta İnsan Haklarının Siyasallaşması
6. Hafta Radikal İnsan Hakları Anlayışı
7. Hafta İnsan Haklarına Antropolojik Yaklaşım
8. Hafta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İnsan Haklarının Temel İlkeleri ve Nitelikleri
9. Hafta Uluslararası Alanda İnsan Haklarının Korunması ve Uygulanması
10. Hafta Başlıca Uluslararası İnsan Hakları Denetleme Mekanizmaları
11. Hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
12. Hafta Türkiye'de İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Uygulanması
13. Hafta Uluslararası Siyasal Sistemde Ulus-Devletlerin Politikalarıyla İnsan Hakları Arasındaki Uyuşmazlıklar
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Arendt, H. (1998) Totalitarizmin Kaynakları, İstanbul: İletişim Yayınları. - Deveci,C. (2004) “İnsan Hakları Normları ve Dost-Düşman Ayrımı Siyaseti”,Yirmibirinci Yüzyılın Başında İnsan Haklarına Yönelik Tehditler, Ioanna Kuçuradi (ed.), Hacettepe Univ. Centre for Research and Application of the Philosophy of Human Rights, ss. 204-225. - Freeman, M. (2008) İnsan Hakları: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Ankara: Birleşik Kitabevi. - Gölcüklü, F. & Gözübüyük, A. Ş. (2009) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, Ankara: Turhan Kitabevi. - Höffe, O. (2003) “Antropoloji ve İnsan Hakları Modernliğn Politik Projesine Katkı”, İlk İbn Rüşd Konuşması, Dünya Felsefe Kongresi, İstanbul. - İnceoğlu, S. (2013) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, İstanbul: Beta Yayıncılık. - Kalabalık, H. (2004) İnsan Hakları Hukuku Ders Notları, İstanbul: Değişim Yayınları. - Kapani ,M. (2011) İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara: Bilgi Yayınevi. - Kuçuradi, İ. (2000) İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu. - Kuçuradi, İ. (2013) Türkiye'de ve Dünya'da İnsan Hakları, İstanbul: Türkiye Felsefe Kurumu. - Reisoğlu, S. (2001) Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, İstanbul: Beta Basım Yayım. - Schmitt, C. (2009) Siyasal Kavramı, İstanbul: Metis Yayınları. - Tezcan, D., Erdem, M. & Sancaktar, O. (2004) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

5

3

 

5

            

5

ÖÇ2

4

4

 

5

            

3

ÖÇ3

  

2

3

            

2

ÖÇ4

  

4

5

 

3

2

   

3

     

4

ÖÇ5

 

5

   

4

2

 

3

4

       

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek