SKP505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ SKP505 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Deniz BÜYÜKKILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çeşitli sağlık kurum/kuruluşlarından gelen öğrencilere sağlık örgütlerinde performansın ne olduğu, performansın boyutları, yönetimi ve iyileştirme stratejileri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders sağlık işletmelerinde performans yönetimi konusunu işlemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin kurumsal performans yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sağlık kurumlarına vizyon ve misyon tanımlayabilme, 2- Performansın boyutları, yönetimi ve iyileştirme stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olma, 3- Performans ölçüm yaklaşımlarını sağlık işletmelerinde uygulayabilme, 4- Sağlık kurumlarında etik kavramının önemini kavrayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, programı seçme amacının öğrenilmesi, program ve uygulamalar hakkında bilgilendirme
2. Hafta Örgüt nedir? Misyon nasıl tanımlanır? Vizyon nedir? Nasıl tanımlanır? Çeşitli sağlık kurumlarının misyon vizyon tanımlarının tartışılması
3. Hafta Yönetim yaklaşımlarının tarihsel gelişimi ve performansın tarihsel gelişimine etkileri
4. Hafta Performans nedir? Neden önemlidir? Performansın boyutları nelerdir ve nasıl ölçülür? (Etkililik, Etkenlik),
5. Hafta Performansın boyutları nelerdir ve nasıl ölçülür? – Devam (Verimlilik, Kalite, Saydamlık, Hesap Verilebilirlik, Eşitlik, vd.) İyi yönetişim nedir? İlgili performans boyutları. Performans yönetim süreci
6. Hafta Liderlik nedir? Liderlik türleri nelerdir? Kurumsal performans ile liderlik arasındaki ilişki nedir?
7. Hafta Kurumsal özdeğerlendirme nedir? Kimler uygular? Uygulama aşamaları? Özdeğerlendirme yöntemleri (MBNQA, EFQM, CAF). Uygulama örnekleri.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kıyaslama nedir? Neden yapılır? Kıyaslama türleri nelerdir? Uygulama örnekleri.
10. Hafta Bireysel performans ölçüm yaklaşımları nelerdir? Kurumsal performansla ilişkisi nedir? 360 Derece performans değerleme nedir? Sağlık sektöründe uygulama örnekleri.
11. Hafta TKY nedir? TKY İlkeleri nelerdir? Uygulama aşamaları? Sağlıkta TKY uygulamalarında karşılaşılan güçlükler nelerdir? Süreç analizi, yönetimi. Sorun Çözme Teknikleri-Kalite Çemberleri (QCC), Beyin Fırtınası, Pareto Analizi, Balık Kılçık Diyagramı, Saçılım Grafiği, Sıklık Dağılımı, Histogramlar, vb.).
12. Hafta Sağlık kurumlarında etik nedir? Etik ihlalleri nelerdir? Sağlıkta performans yönetimi perspektifiyle sağlıkta etik konusunda neler söylenebilir?
13. Hafta PATH projesi nedir? Nasıl Uygulanır? Projenin Türkiye’deki uygulanma düzeyi nedir?
14. Hafta Dengeli puan kartı yöntemi (Balanced Scorecard) nedir? Nasıl uygulanır? Ölçütler arasındaki mantıksal akış nasıldır? Örnekler.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ateş, Hamza, Kırılmaz, Harun ve Aydın, Sabahattin, (2007): “Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi - Türkiye Örneği”, Gazi Kitapevi ya da Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Barutçugil, İsmet, (2002): “Performans Yönetimi”, Kariyer Yayıncılık, İstanbul. Berman, E.M. (1998): “Productivity in Public and Nonprofit Organizations”, Sage Publications, London. Bilgin Kamil Ufuk (2004): “Kamu Performans Yönetimi”, TODAİE, Ankara. Büyükkılıç, Deniz, (2004): “Kâr Amacı Gütmeyen Örgütlerde Verimlilik”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, No. 680, Cokins, Gary (2004): “Performance Management: Finding The Missing Pieces (To Close The Intelligence Gap)”, Hoboken, N.J., Wiley. Neely, A. D. (2005): “Business Performance Measurement: Theory And Practice”, Cambridge University Press, Cambridge. Prokopenko, Joseph (2001): “Verimlilik Yönetimi”, (Çev. Olcay Baykal vd.), MPM Yayını No. 2001, Ankara. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2009): “Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları”, Ankara. Sayıştay, (1997): “Verimlilik Denetimi: Yapılandırılmış bir Yaklaşım”, Sayıştay Çeviri Dizisi, Ankara. Schermerhorn,John, R. (2005): “Management”, Eighth Edition, John Wiley and Sons, New York. Tengilimoğlu, Dilaver; Işık Oğuz ve Akbolat, Mahmut (2009): “Sağlık İşletmeleri Yönetimi”, Nobel Yayın No. 1375, Ankara. TODAİE, (1997, 1999, 2002): “Kamu Yönetiminde Kalite 1., 2. ve 3. Ulusal Kongreleri”, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

3

       

ÖÇ2

5

5

3

4

      

ÖÇ3

3

3

5

       

ÖÇ4

5

5

3

   

5

   

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek