RPD509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntem ve Teknikleri RPD509 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Erman Aslanoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders bilimsel araştırma yöntemlerine giriş niteliğinde olup, öğrencilere nitel ve nicel araştırma yöntemleri bilgisi ve alan araştırmalarında kullanılan bazı istatistik bilgilerin verilmesini içerir.
Dersin İçeriği 1.Öğrencilerin yapacakları araştırmanın amacını ve desenini oluşturmaları, aynı zaman da güncel ve önemli eğitim sorunları hakkında araştırmalar yapmaları beklenir. 2.Öğrencilerin betimsel istatistik, ilişkilerin ölçülmesine, regrasyon analizlerine, ortalamalar arası farkın test edilmesine yönelik problemler yazmaları ve araştırmaya uygun, özgün desen oluşturmaları beklenir. Oluşturulan araştırmayı daha önceki araştırmalara göre kritik etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar. Bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir. 2. Gözlediği bir sorunu araştırma problem olarak tanımlayabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. 3. Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemlerini seçer. 4. Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemi tanımlar 5. Araştırma desenlerini tanır. 6. APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı buna göre raporlaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programın tanıtımı dersle ilgili çalışmaların belirlenmesi
2. Hafta Bilim, bilgi, bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma yolları, bilimin amaçları
3. Hafta Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma türleri
4. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Problem, amaç, önem, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar)
5. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
6. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
7. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Veri kaynakları ve veri toplama yolları)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
10. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
11. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Bulgular ve yorum)
12. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Sonuç, tartışma ve öneriler)
13. Hafta Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması/Etik
14. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Kavramlar, ilkeler ve teknikler (9.baskı). Ankara:Nobel Yayın
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

3

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

ÖÇ 2

2

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

ÖÇ 3

3

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

ÖÇ 4

2

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

ÖÇ 5

3

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

ÖÇ 6

3

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

-

4

-

-

 

 

Katkı düzeyi:

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek