TIP107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BİYOİSTATİSTİK TIP107 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
30 15 30 75 3 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistik yöntemlerde temel bilgi ve becerileri kazandırarak sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirme özelliğine sahip olabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Temel kavramlar, verilerin kullanıma sunulması, merkezsel eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, olasılık, dağılımlar, örnekleme, tahmin , hipotez testleri, ki-kare testi, ilişki katsayıları, varyans analizi, regresyon analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilme, yorumlayabilme ve kendi alanındaki literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp yorumlayabilmesini sağlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel istatistiksel kavramlar, istatistik, biyoistatistik, biyoistatistiğin kullanım alanları, istatistik, parametre, veri, değişken, veri tipleri.
2. Hafta Verilerin sınıflandırılması, histogram, çubuk grafik, dal yaprak grafiği.
3. Hafta Tanımlayıcı istatistikler: merkezsel eğilim ölçüleri dağılım ölçüleri
4. Hafta Olasılık
5. Hafta Dağılımlar: Normal dağılım, binom dağılımı, poisson dağılımı, normallik testleri ve grafikleri.
6. Hafta Örneklem dağılımı: Ortalamanın ve varyansın örneklem dağılımı
7. Hafta Araştırma ve örnekleme yöntemleri, farklı araştırma türleri, farklı örnekleme yöntemleri ve kullanım yerleri.
8. Hafta Hipotez testlerine giris: Hipotez testinin amacı, aşamaları, hata türleri, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri.
9. Hafta Hipotez Testleri (tek örneklem testleri)
10. Hafta Hipotez testleri (bağımsız iki örneklem testleri)
11. Hafta Hipotez testleri (bağımlı iki örneklem testi)
12. Hafta Ki-kare testleri
13. Hafta Varyans analizi
14. Hafta İlişki katsayıları: korelasyon ve farklı korelasyon katsayıları (Pearson, Spearman, phi, Cramer V, Eta).
15. Hafta Genel Tekrar
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
23. Hafta
24. Hafta
25. Hafta
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Ünver, Ö., Gamgam H., 2008, Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin, Ankara. 2. Esin, A.A., Ekni, M., Gamgam, H., 2006, İstatistik, Gazi Kitabevi, Ankara. 3. Bluman, Allan, G., 2004, Elementary Statistics, Mc Graw Hill.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi