Tip105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ TIP105 Tıp Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
108 72 16 164 360 8 12

Ders Sorumluları Prof. Dr. Bilge Onarlıoğlu , Doç .Dr. Sibel Serin Kılıçoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hücre ve dokuların gelişimleri ve erişkinde yer alan modellerinin yapı ve fonksiyonlarının tanıtılması.
Dersin İçeriği İnsan hücre ve temel dokularının gelişimi ve ince yapısı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Canlı bir organizmanın örgüsünü oluşturan hücre ve dokuların normal yapıları ile fonksiyonunu bağdaştırmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Histolojide kullanılan mikroskopların tanımlanması ve çalışma prensipleri Işık mikroskobunda doku takibinin prensipleri
2. Hafta Sert dokuların takibi Işık mikroskobunda dokuların boyanma yöntemleri
3. Hafta Hücrenin tanımı ve plazma membranı Sitoplazma ve organeller
4. Hafta Hücre organelleri ve hücre içi inklüzyonlar
5. Hafta Hücre çekirdeği ve çekirdekçiğinin yapısı Hücre iskeleti ( aktin, ara filamanlar, miyozin, mikrotübülüsler)
6. Hafta Hücrelerarası adezyon molekülleri ve bağlantı kompleksleri Hücre siklusu, hücre bölünmeleri: mitoz,mayoz,endomitoz,amitoz, ve apopitoz
7. Hafta Epitel dokusunun gelişimi ve bazal laminanın özellikleri Epitel dokusunun türleri ve özellikleri
8. Hafta Hücre yüzey farklanmaları Örtü epiteli türleri ve salgı epitelyumi
9. Hafta Bağ dokusu: Gelişim ve fonksiyon. Bağ dokusunun hücreleri ve extrasellüler matrixin komponentleri Bağ dokusunun sınıflandırılması.
10. Hafta Kıkırdak dokusunun gelişimi ve genel yapı özellikleri Kıkırdak dokusu türleri
11. Hafta Kemiğin genel yapısı, kemik hücreleri, kemik matriksi Kemik türleri, periyosteyum ve endosteyum
12. Hafta Kemikleşme ve yeniden şekillenme Kemik metabolizması ve kırık iyileşmesi
13. Hafta Kas dokusunun gelişimi ve yapısal özellikleri: İskelet kasının ışık mikrokobisi ve ince yapısı. Kalp kasının ışık mikroskobik özellikleri ve ince yapısı Düz kasın ışık mikroskobik özellikleri ve ince yapısı. Kasların kasılma ve gevşeme mekanizmaları Kas dokusunda regenerasyon
14. Hafta Sinir dokusunun gelişimi ve yapısal özellikleri. Nöronların yapısı sınıflandırılması ve fonksiyonları Nöroglia hücrelerinin yapısı ve türleri
15. Hafta Sinir sistemi Merkezi sinir sistemi: Cerebrum, cerebellum, medulla spinalis, meninksler ve kan-beyin bariyeri. Periferik sinir sistemi: Sempatik ve parasempatik sinir sistemi
16. Hafta Gözün ve kulağın gelişimi ve histolojik yapısı.
17. Hafta Deri gelişimi ve katları (epidermis ve dermis) Epidermis hücreleri Deri duyu reseptörleri Deri ekleri
18. Hafta Kan hücreleri, plazma, kemik iliği Hematopoez
19. Hafta Kardiovasküler sistemin gelişimi: Kan damarları ve kalbin erken gelişim modelleri Kalbin gelişimi Fetal ve neonatal dolaşım.
20. Hafta Kan damarlarının genel yapısı ve tabakaları. Kapillerlerin yapısı ve sınıflandırılması. Kapillerlerin histopatolojisi. Kalbin yapısı.
21. Hafta Genel Embriyoloji: Gametogenesis: Erkek ve dişi germ hücrelerinin gelişimi Fertilizasyon ve zigot Zigotun yarıklanması ve Blastosist oluşumu, implantasyon.
22. Hafta Gelişimin ikinci haftası: Bilaminar embriyo diskinin oluşumu Gelişimin üçüncü haftası: Trilaminar germ diskinin oluşumu=Gastrulation Nöral tüpün gelişimi= Nörülasyon Somitlerin gelişimi
23. Hafta Gelişimin üçüncü haftası: Organogenesis 4. haftadan doğuma
24. Hafta Plasenta ve fetal membranlar Infertilite ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri (IVF ve ICSI)
25. Hafta Dişi genital sistemin embriyolojisi Ovaryum yapısı ve follikülogenezis
26. Hafta Uterus, tuba uterina, vajina ve dış genital organlar Dişi genital sistem histofizyolojisi
27. Hafta Erkek üreme sistemi gelişimi Testis, testis içi boşaltım yolları, genital boşaltma yolları, aksesuar bezler
28. Hafta Üriner sistemin gelişimi The urinary system: Development of urinary system Böbreklerin yapısı ve fonksiyonu Nefronlar: Glomerulun ve tübüllerin ince yapısı. Juxtaglomerular Apparatus.
29. Hafta Mesane,üretra,üreter.
30. Hafta Sindirim Sisteminin gelişimi Oral cavite:Dudaklar,dişler,damak,dil ve tad tomurcukları.
31. Hafta Sindirim kanalınınhistolojisi ve gelişimi ve fonksiyonu:Özefagus,mide,bağırsak, anal kanal ve DNES Karaciğer, safra kesesi ve pankreas embriyolojisi ve histolojisi
32. Hafta Endokrin sistem and hormonlar:Hipofiz, tiroid ,paratiroid bezlerinin hücresel organizasyonu ve fonksiyonu.
33. Hafta Suprarenal bez ve epifizin hücreleri ve fonksiyonları.
34. Hafta Solunum sistemi, nazal boşluk, nazofarinks Larinks, trakea, bronş ağacı, akciğerlerin histolojik yapısı
35. Hafta Solunum sistemi embriyolojisi Solunum sistemi histofizyolojisi
36. Hafta Lenfoid sistem: Bağışıklık sistemi , Immunojenler ve antijenler, immun tolerans B and T lenfositler.
37. Hafta Lenfoid organlar:Timus,lenf nodu,dalak histolojisi ve fonksiyonları Mukoza bağımlı lenfoid doku.
38. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%) 40
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ross M.H., Pawlina W., Histology A Text and Atlas, Fourth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company, Baltimore, 2003. Histology and Cell Biology: Abraham L Kierszenbaum Basic Histology:L.C Junqueira,J.Carneiro,R.O.Kelley Color text book of Histology:L.P.Gartner, J.L.Hiatt The Developing Human: K.L. Moore,T.V.N.Persaud Genel ve Özel İnsan Embriyolojisi: Aysel Şeftalioğlu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi