Tıp


Genel Bilgi

2002 yılında eğitim öğretime başlanan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  mezuniyet öncesi tıp doktorluğu  ve mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Fakültemizde eğitim dili Türkçe'dir, ancak  müfredatta yer alan zorunlu akademik ve mesleki İngilizce dersleri ile yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim, Temel Tıp, Cerrahi Tıp ve Dahili Tıp Bilimleri şeklinde yapılanmıştır.

Uygulamalı eğitim, 250 yataklı Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi’nde  verilmektedir.Hastane bünyesinde iki ameliyathane ve üç yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

Temel felsefemiz;

Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli tıbbi bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı nitelikleri olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası görevlerinde ihtiyaç duyacakları donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tıp fakültesini başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Doktoru olmaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fakülteye öğrenci kabulu Türkiye genelinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı ve yatay geçiş yolu ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışından öğrenci kabul kriterlerine göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili esaslar, 7 Ekim 2009 tarihli 27367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde yeralmaktadır.

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesine giriş hakkını kazanan öğrenciler İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler ile Üniversitenin eşdeğerliliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan son iki yılda belirlenen düzeyde başarılı olan öğrenciler, doğrudan birinci sınıfa başlar. Başarısız olanlar ise, 11/10/2002 tarihli ve 24903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

MADDE 7 –  (3) Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe dil sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler birinci yıl eğitimlerine başlar. Başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim - öğretim ve sınavlar ilgili yönetmelikler uyarınca yürütülmektedir. Söz konusu yönetmelikler Üniversitesinin Kuruluş Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Ufuk Üniversitesi Yönetmeliklerine dayanmaktadır.

Program Profili

Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası görevlerinde ihtiyaç duyacakları donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır.

Program Kazanımları

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Amaç ve Program Yeterlilikleri

Amaç:

Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.

 

PROGRAM YETERLİKLERİ

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını bitiren kişiler;

 

BİLGİ (kuramsal ve uygulamalı):

PY1. İnsan vücudunun hücre, doku, organ ve sistemler kapsamında normal yapı ve fonksiyonlarını, yaşam döngüsünü ve büyümenin etkilerini açıklar.

PY2. Hastalıkların nedenlerini  ve organizmayı etkileme yollarını tanımlar.

PY3. İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal, çevresel, kültürel etmenleri kavrar, tanımlar ve bu etmenlerin vücutta ortaya çıkardığı bozuklukları bilir.

PY4. Hastalıkların ve yaşamı tehdit eden durumların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyon ilkeleri ile toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisi ve azaltılmasına yönelik yaklaşımlar bilgisine sahiptir.

PY5. Hekimlik uygulaması ile ilgili temel yasal kuralları bilir ve uygular.

 

BECERİ (kavramsal/bilişsel ve uygulamalı):

PY6. Hastanın tıbbi öyküsünü (anamnez) alır, genel ve sistemik fizik ve ruhsal muayene yapar.

PY7. Hastanın tanısını koymak amacıyla bulguları analiz etmek ve yorumlamak, tedaviyi yönlendirmek için aydınlatılmış onam alarak temel tanısal testleri ve tıbbi girişimleri uygular.

PY8. Hastanın tüm verilerini değerlendirerek klinik akıl yürütme becerisini kullanarak klinik tanı koyar.

PY9. Ülkemizdeki güncel yasal düzenlemelere uygun olarak tıbbi ve adli kayıt tutar, hasta bilgilerini (epikriz, rapor vb.) hazırlar. 

PY10. Olgu yönetiminde (tanı, tedavi, izlem) kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli bakım prensiplerini uygular.

 

YETKİNLİKLER:

BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ:

PY11. Hekimlik uygulamalarında sorumluluk alır; meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.

PY12. Bilimsel araştırmayı planlar, uygular, yayınlar ve sunar.

 

ÖĞRENME YETKİNLİĞİ:

PY13. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için temel araştırma yöntemlerini öğrenir ve  yaşam boyu becerilerini kullanarak sürekli kendini geliştirir.

 

İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK:

PY14. Birey ve toplum düzeyinde hastalıkları önlemek ve sağlığı geliştirmek amacıyla diğer sağlık personeli ve sağlık kurumları ile işbirliği yapar.

PY15. Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişim kurar ve gerektiğinde eğitim verir. 

 

ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK:

PY16. Hastanın dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiren konularda ayrım yapmadan, hastaya biyolojik, sosyal, kültürel ve davranışsal yönleriyle bir bütün olarak yaklaşır. Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini bilir ve uygular.                               

PY17. Mevcut yasal düzenlemelere uygun, hekim sorumluluğunu bilerek, hasta ve hekim haklarını gözeterek mesleğini uygular.

İstihdam Olanakları

Tıp Fakültesi mezunları tıp doktoru olarak görev yapar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tıp doktorları ÖSYM tarafından yapılan "Tıpta Uzmanlık Sınavı"(TUS) ile yerleştirildikleri alanda uzmanlık eğitimi alırlar. Sonrasında yine ÖSYM tarafından yapılan "Yandal Uzmanlık Sınavı"(YDUS)’na göre yandal uzmanlık eğitimi alırlar.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve ENFEKSİYON
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ve ENFEKSİYON
3
3
1
Zorunlu
ANS102
ANASTEZİ
3
5
1
Zorunlu
ING101
İngilizce Dil Becerileri
3
4
1
Zorunlu
TIP103
TIBBİ GENETİK
-
1
1
Zorunlu
TIP107
BİYOİSTATİSTİK
3
3
1
Zorunlu
TIP515
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
1
1
1
Zorunlu
Tıp106
BİYOKİMYA’YA GİRİŞ (ORGANİK KİMYA)
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ING102
İngilizce Dil Becerileri 2
6
7
2
Zorunlu
TIP101
ANATOMİ
10
14
2
Zorunlu
Tip105
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
8
12
2
Zorunlu
TIP111
BİYOFİZİK
5
7
2
Zorunlu
TIP113
Davranış Bilimleri
4
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ING201
İngilizce Okuma ve Konuşma
3
4
3
Zorunlu
TIP207
TIBBİ BİYOKİMYA
15
8
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ING202
İngilizce Okuma ve Konuşma
3
4
4
Zorunlu
TIP206
Genel Patoloji
-
-
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ
6
5
Zorunlu
NÖROŞİRURJİ
NÖROŞİRURJİ
1
1
5
Zorunlu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
1
1
5
Zorunlu
GENEL PATOLOJI
Genel Patoloji
-
-
5
Zorunlu
ING301
MESLEKİ YABANCI DİL
3
4
5
Zorunlu
TIP307
Farmakoloji
4
5
5
Zorunlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
1
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ING302
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
3
4
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
ING401
Uygulamalı Klinik İngilizce
3
4
7
Zorunlu
TIP403
İÇ HASTALIKLARI
11
11
7
Zorunlu
TIP407
DERMATOLOJİ
4
3
7
Zorunlu
TIP 411
KARDİYOLOJİ
-
3
7
Zorunlu
TIP415
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
4
4
7
Zorunlu
TIP417
GÖĞÜS HASTALIKLARI
3
3
7
Zorunlu
TIP419
RADYODİAGNOSTİK
-
19
7
Zorunlu
TIP511
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
-
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
ING402
Uygulamalı Klinik İngilizce
3
4
8
Zorunlu
TIP405
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-
-
8
Zorunlu
TIP409
NÖROLOJİ
4
4
8
Zorunlu
TIP421
NÜKLEER TIP
26
2
- 9 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
9
Zorunlu
TIP501
ADLİ TIP
-
4
9
Zorunlu
TIP503
GENEL CERRAHİ
8
14
9
Zorunlu
TIP505
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DERSİ
6
12
9
Zorunlu
TIP507
KBB HASTALIKLARI
3
5
9
Zorunlu
TIP509
GÖZ HASTALIKLARI
3
3
9
Zorunlu
TIP517
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSİKİYATRİ)
4
4
9
Zorunlu
TIP519
PLASTİK CERRAHİ
_
-
9
Zorunlu
TIP521
Göğüs Cerrahisi
1
1
9
Zorunlu
TIP523
ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON
2
3
9
Zorunlu
TIP525
Nöroşirurji
1
1
- 10 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
10
Zorunlu
TIP513
ÜROLOJİ
-
6
10
Zorunlu
TIP517
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
24
3,9
Ölçme ve Değerlendirme

5 Ekim 2009 PAZARTESİ Tarihinde 273367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 36 – (1) Sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılır. Tıp Fakültesinde yapılan her çeşit sınavlarda geçer puanların 60 ve daha yukarı puanlar olması gerekir. 60’dan aşağı puan alan öğrenci başarısız sayılır. Alınan notlar aşağıdaki tabloya göre harf notuna çevrilir. Notların puan, katsayı ve başarı notu değerleri aşağıda gösterilmiştir:

             Puan Notu           Harf Notu           Katsayı

             90 - 100                    AA                    4.0

             80 - 89                      BA                    3.5

             70 - 79                      BB                    3.0

             65 - 69                      CB                    2.5

             60 - 64                      CC                    2.0

               0 - 59                       FF                     0.0

MADDE 36 – (2) Diğer notlar şunlardır:

a) NA: Mazeretsiz devamsız. Ders kurulu ve staj sınavına girme hakkı yok.

b) E: Mazeretli devamsız. Mazeret sınavına, ders yılı sonu (final) ve bütünleme sınavına girer, aldığı not geçerlidir.

c) EX: Senato tarafından muaf tutulan dersler. Ortalamaya katılmaz ancak transkriptte yer alır.

ç) T: Transfer. Bir başka Üniversiteden aldığı notlar ortalamaya katılmaz, transkriptte yer alır.

d) S: Başarılı. Zorunlu ya da seçimlik derslerden başarılı olarak değerlendirilenler.

e) U: Başarısız. Zorunlu ya da seçimlik derslerden başarısız olarak değerlendirilenler.

Mezuniyet Koşulları

5 Ekim 2009 PAZARTESİ Tarihinde 273367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne göre;

MADDE 40 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini en çok iki yıl (dört yarı yılda) başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları veya ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, daha önce aldıkları önlisans diplomasını Üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz. 

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen temel tıp bilimleri ön lisans, klinik bilimleri yüksek lisans ve onları takip eden aile hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayan öğrencilere hipokrat yemini yaptırılır ve bu öğrenciler tıp doktorluğu unvanı ve diploma alma hakkını kazanır.

Çalışma Şekli

Amfi dersleri, yüz yüze, grup çalışması, pratik uygulamalar şeklinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Program Yöneticisi

Fakülte Dekanı

Prof. Dr. Emin Tekeli

Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi