HUK211(2)


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce) HUK211 Hukuk Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28x2 - - - - - 56 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Sadi ÇAYCI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin kurulmasını, gelişimini, diğer devletlerle olan ilişkilerini, ilişkilerde uyulacak kuralları anlamak; deniz hukukunda yer alan birçok kavramın uygulamasını kavramak; uluslararası kuruluşların işlevini ve özelliklerini öğrenmek; uluslararası hukukta var olan örf ve adet hukuku kurallarını araştırmak.
Dersin İçeriği Devletler Genel Hukuku, uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası ilişkilerinde uyması gerekli kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Uluslararası hukukta var olan kuralları kavrayarak güncel olaylara uygulayabilmek Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası toplumda nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu anlayabilmek Deniz hukuku kapsamında yer alan kavramların, denize kıyısı olan devletler bakımından nasıl uygulandığını, denize kıyısı olmayan devletler için de uygulama olanağının olup olmadığını kavrayabilmek Uluslararası kuruluşların, amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini uluslararası arenada yaşanan olaylar ışığında değerlendirebilmek Uluslararası uyuşmazlıkların gerçekten barışçıl yollarla mı çözüme kavuşturulduğunu saptayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Giriş, dersin tanıtımı -Uluslararası hukukun niteliği ve tanımı -Uluslararası hukukun tarihi gelişimi -Uluslararası hukukun niteliği ve geçerliliği ile ilgili görüşler
2. Hafta -Uluslararası hukukun kaynakları -Antlaşmalar -Örf ve adet hukuku -Hukukun genel ilkeleri -Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları -Yargı kararları -Bilimsel görüşler -Uluslararası kuruluşların kararları -Hakkaniyet
3. Hafta -Tek taraflı hukuki işlemler -Uluslararası hukukun kodifikasyonu -Uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi -Türk hukuku ve uygulamadan örnekler
4. Hafta -Uluslararası hukukun sujelerinden devletin unsurları ve uluslararası hukuktaki konumu -Devletler birliği (konfederasyon) -Federal devlet (federasyon) -Tanıma -Hükümetlerin tanınması -Devletlerin tanınması -Tanımanın niteliği, şekilleri ve yasal etkileri
5. Hafta -Devletin kurucu unsurları -İnsan topluluğu (millet) -Toprak parçası (ülke) -Devlet kudreti (egemenlik)
6. Hafta -Deniz hukukunun tarihi gelişimi -İç sular -Karasuları -Karasularının ölçümünde kullanılan yöntemler -Karasularının hukuki rejimi -Zararsız geçiş hakkı -Kıyı devletinin sahip olduğu yetkiler -Boğazlardan geçiş
7. Hafta -Bitişik bölge -Münhasır ekonomik bölge
8. Hafta -Kıta sahanlığı kavramı ve gelişimi -Kıta sahanlığı üzerinde kıyı devletinin sahip olduğu haklar -Bitişik veya karşılıklı kıyılara sahip devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması
9. Hafta -Açık denizler -Açık denizlerin serbestliği -Açık denizlerde gemilerin hukuki statüsü -Uluslararası deniz yatağı -Deniz yatağının ekonomik önemi -Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kurulan rejim -Uluslararası deniz yatağı kurumu
10. Hafta -Hava hukuku -Hava sahasının hukuki rejimi -Şikago Sözleşmesi -Hava sahasının ihlali -Hava güvenliğine karşı işlenen suçlar -Uzay hukuku -Uzayın tanımı -Uzayın hukuki rejimi
11. Hafta -Devletlerin halefiyeti -Halefiyet türleri -Viyana Sözleşmesi’nin kapsamı ve uygulama alanı -Devletlerin Antlaşmalar dışında hak ve yükümlülüklere halef olması -Lozan Antlaşması açısından halefiyet
12. Hafta -Uluslararası kuruluşlar -Uluslararası kuruluşlara üyelik -Uluslararası kuruluşların türleri -Uluslararası kuruluşların yetki ve görevleri -Birleşmiş Milletler -Birleşmiş Milletler’in amacı ve ilkeleri -Birleşmiş Milletler’e üyelik -Birleşmiş Milletler’in organları
13. Hafta -Avrupa Birliği -Avrupa Birliği’nin kuruluşu - Avrupa Birliği’nin hukuki yapısı - Avrupa Birliği’nin amaç ve görevleri - Avrupa Birliği Hukukunun niteliği - Avrupa Birliği’nin organları
14. Hafta -Avrupa Konseyi -Avrupa Konseyi’nin kuruluşu - Avrupa Konseyi’nin amaçları - Avrupa Konseyi’nin organları -Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı -Diğer bölgesel kuruluşlar -Bağımsız Devletler Topluluğu -Amerikan Devletler Teşkilatı -Afrika Birliği Teşkilatı -Arap Devletleri Birliği
15. Hafta -Uluslararası Hukukun Devletlerarası İlişkilerdeki Temel İlkeleri -Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi -Karşılıklılık İlkesi -Müdahale Yasağı -Devlet Bağışıklığı -Yargı Bağışıklığı -Cebri İcradan Bağışıklık -Yargı Bağışıklığının Kapsamı -Mutlak Bağışıklık Görüşü -Sınırlı Bağışıklık Görüşü -Devlet Organlarının Yargı Bağışıklığı
16. Hafta -Yargı Yetkisi ve Uluslararası Ceza Hukuku -Ulusal Mahkemelerin Ceza Davalarındaki Yetkisi -Ülkesel Yargı Yetkisi -Aktif Vatandaşlık İlkesi -Pasif Kişisellik İlkesi -Koruma İlkesi -Evrensellik İlkesi -Ulusal Yargı Yetkisinin Sınırlandırılması -Uluslararası Adli Yardım ve Suçluların İadesi
17. Hafta -Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri -Diplomatik İlişkilerin Tarihçesi -Diplomatik İlişkilerin Kurulması ve Kesilmesi -Diplomatik Temsilciliklerin Görevleri -Diplomatik Temsilciliklerin Üyeleri -Ayrıcalık ve Bağışıklıklar -Diplomatik Temsilciliklerin Dokunulmazlığı
18. Hafta -Konsolosluk İlişkileri -Gelişmesi ve Hukuki Temeli -Kurulması ve Sona Ermesi -Görevleri -Konsolosluk Görevlileri -Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı -Konsolosların Ayrıcalık ve Bağışıklığı
19. Hafta -İnsan Hakları Alanındaki Hukuk Belgeleri -Belgelerin Niteliği -Program Niteliğindeki Belgeler -Bildiriler -Sözleşmeler -Uluslararası Kurumlar ve İnsan Hakları Sözleşmeleri -Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri -Avrupa Konseyi Sözleşmeleri -Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Belgeleri
20. Hafta -İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi -Amerika Kıtasında İnsan Hakları -Afrika Kıtasında İnsan Hakları -Hükümet Dışı Kuruluşlar ve İnsan Hakları
21. Hafta -Uluslararası Hukukta Azınlık Haklarının Korunması -Tarihi Süreç İçinde Azınlık Haklarının Korunması -I.Dünya Savaşı’ndan Sonra Azınlık Haklarının Korunması -II.Dünya Savaşı Sonrası Azınlık Haklarının Korunması -Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Azınlık Haklarının Korunması -Uluslararası İnsancıl Hukuk -Kavram -Cenevre Sözleşmeleri -Ek Protokoller
22. Hafta -Devlet Sorumluluğu -Suç Sorumluluğu -Devletin sorumlu Organları -Sorumluluğun Dayanağı -Zararın Tazmini -Devletin Yabancılar Bakımından Sorumluluğu -Asgari Uluslararası Standart -Vatandaşlık Şartı -İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi
23. Hafta -Devletin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller -İlgili Devletin Onay Vermesi -Karşı Önlem -Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal -Zaruret Hali -Olağanüstü Hal -Meşru Savunma -Uluslararası Hukukta Yaptırımlar -Uluslararası Kuruluş Yaptırımları -Devlet Yaptırımları
24. Hafta -Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma -Milletler Cemiyeti Dönemi -Birleşmiş Milletler Dönemi -Saldırı Kavramı -Kuvvet Kullanılmasının Haklı Olduğu Durumlar -Meşru Savunma -Yabancı Ülkelerdeki Vatandaşların Can ve Mal Güvenliğinin Korunması -İnsancıl Müdahale -Milletlerin Kendi Geleceklerini Belirleme Hakkı ve Kuvvet Kullanma -Birleşmiş Milletler ve Toplu Kuvvet Kullanma -Kore -Rodezya -Irak -Somali, Bosna ve Haiti -Birleşmiş Milletler Barış Gücü
25. Hafta -Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümlenmesi -Uyuşmazlıkların Çözümünde Diplomatik Yöntemler -Müzakere -Arabuluculuk -Uluslararası İnceleme Komisyonu -Uzlaştırma -Birleşmiş Milletler -Güvenlik Konseyi -Genel Kurul
26. Hafta -Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargısal Yöntemler -Uluslararası Tahkim -Uluslararası Adalet Divanı -Diğer Uluslararası Mahkemeler -Uluslararası Ceza Mahkemesi -Deniz Hukuku Mahkemesi -Avrupa Toplulukları Adalet Divanı -Dünya Ticaret Örgütü Sistemi
27. Hafta Mali ve Finansal Kuruluşlar -Uluslararası Para Fonu -Dünya Bankası Grubu -Bölgesel Uluslararası Ekonomik ve Ticari Kuruluşlar -Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı -Serbest Ticaret Bölgeleri -Gümrük Birlikleri -Mülkiyetin Korunması ve Yabancı Yatırımların Korunmasına İlişkin Antlaşmalar
28. Hafta -Uluslararası Çevre Hukuku -Uluslararası Çevre Hukukunun Konusu ve Gelişmesi -Çevre Korunması ve Devlet Sorumluluğu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

3

 

ÖÇ3

4

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

5

 

 

3

 

 

 

5

 

ÖÇ5

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5