SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOS101 İstatistik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları Öğretim Üyesi
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste toplumsal yaşamın sosyolojik açıdan gözden geçirilmesi, araştırma yöntem ve tekniklerin benimsenmesi, sosyolojinin temel kavram ve kuramlarının benimsenerek topluma sosyolojik bir açıdan bakışın yollarının anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Filozofların ve sosyologların ifade ettiği sosyal düşünceler, sosyolojik araştırma ve yöntemleri, sosyal kurumlar hakkında bilgi, sosyal teori kavramları; toplum; otorite; statü; yabancılaşma; ekonomi ve toplum gibi konular ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyoloji alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Temel sosyolojik kavramları tanımak 2- Derste verilen bilgilerin ışığında sosyal olguları sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 3- Toplumsal, ve siyasal olguları ve olayları sosyolojik bakış açısıyla yorumlama yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak 4- Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Toplum Kavramı. Sosyoloji Biliminin kavramsal açılımı; - Sosyolojinin yöntem ve araştırma teknikleri; - Sosyolojinin Diğer Disiplinlerden Farkı.
2. Hafta - Sosyolojinin Bir Bilim Durumuna Gelişinin Tarihçesi
3. Hafta - Birey ve Toplum İlişkisi - I: Sosyal Kişilik ve Sosyal Statü
4. Hafta - Birey ve Toplum İlişkisi - II: Kategoriler, Yığınlar, Gruplar ve Birlikler
5. Hafta - Birey ve Toplum İlişkisi - III: Topluluk-Toplum Ayrımı
6. Hafta - Davranış Örüntüleri ve Kültür - I: Davranış Örüntüleri, Roller Ve Etkileşim Süreçleri
7. Hafta - Davranış Örüntüleri ve Kültür - II: Sosyal Kurumlar
8. Hafta - Davranış Örüntüleri ve Kültür - III: Sosyal Sınıflar ve Tabakalaşma
9. Hafta - Sosyal Olay ve Olgu Arasındaki Fark ve Toplumsal Olayların Genel Özellikleri
10. Hafta - Ekonomi, Aile ve Eğitim
11. Hafta - Kültür ve Toplum - I: Kültürel Değerler
12. Hafta - Kültür ve Toplum - II: Sosyal Hareketlilik ve Değişme
13. Hafta - Kültür ve Toplum - III: Sosyal Kontrol
14. Hafta - Kültür ve Toplum - IV: Sapma ve Sosyokültürel Bütünleşme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Bauman, Zygmunt (1999). Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. - Cangızbay, Kadir (1996). Sosyolojiler Değil Sosyoloji. Ankara: Öteki Yayınevi. - Ergun, Doğan (1984). 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı. İstanbul: Gerçek Yayınevi. - Fichter, Joseph (1994). Sosyoloji Nedir. Çev. Nilgün Çelebi. Ankara: Attila Kitabevi. - Giddens, Anthony (2008). Sosyoloji. Kırmızı yayıncılık: İstanbul. - Mills, C. Wright (1978). Toplumbilimsel Düşün. Çev. Ünsal Oskay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. - Ozankaya, Özer (1994). Toplumbilim. İstanbul: Cem Yayınevi. - Özkalp, Enver (1998). Sosyolojiye Giriş. Eskişehir: Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Yayınları, No: 140. -Tolan, Barlas (1978). Toplumbilimlerine Giriş. Ankara: Kalite Matbaası.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

 

3

 

5

 

 

2

 

 

1

 

ÖÇ3

 

3

 

1

 

2

 

 

3

1

 

2

 

ÖÇ4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek